วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2019

จงสำแดงความรักไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
Express Love No Matter What

“ต่อพระพักตร์พระเจ้าพระบิดาของเรา คือรำลึกถึงความเชื่อของท่านที่แสดงออกเป็นการกระทำ ถึงความรักที่ท่านเต็มใจทำงานหนัก และถึงความทรหดอดทนซึ่งเกิดจากความหวังในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (1 เธสะโลนิกา 1:3)

     ในการสำแดงความรักต่อผู้อื่นไม่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณจะได้รับ แต่เกี่ยวกับความรักที่คุณมีต่อพระเจ้าและความปรารถนาที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ ดังนั้นแม้ว่าจะไม่สะดวกสบาย คุณก็ต้องเดินในความรัก แม้ว่าคนที่คุณรักจะรังเกียจคุณ แต่คุณก็ยังคงรักพวกเขาต่อไป บอกตัวเองว่า “ฉันจะเดินในความรักไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น”

เอเฟซัส 5: 2 กล่าวว่า “และจงดำเนินชีวิตในความรักเช่นเดียวกับที่พระคริสต์ทรงรักเรา และประทานพระองค์เองเพื่อเรา ให้เป็นเครื่องถวายและเครื่องบูชาที่ทรงโปรดปรานแด่พระเจ้า” ในการเดินกับพระเจ้าคุณจะต้องรักเหมือนพระองค์ 1 ยอห์น 4:7-8 กล่าวว่า “ท่านที่รักทั้งหลาย ขอให้เรารักกันและกัน เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า และทุกคนที่รักก็เกิดจากพระเจ้า และรู้จักพระเจ้า ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก”

การเดินในความรักเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคุณรักองค์พระผู้เป็นเจ้า ดังนั้นจงปล่อยให้ชีวิตของคุณส่องประกายความรักของพระเจ้า จงช่วยคนรอบข้างให้เข้มแข็งและทำให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้น คุณถูกเรียกให้เป็นพระพรแก่โลกของคุณ วันนี้จงตั้งใจที่จะหาโอกาสที่จะสำแดงความรักของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

     ขอบพระคุณพระบิดาที่รัก พระองค์ได้อวยพรข้าพระองค์ในทุกสิ่งและทำให้ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตในความอุดมสมบูรณ์ พระองค์ได้ทำให้ข้าพระองค์เป็นช่องทางของความรักและพระพรต่อคนที่อยู่รอบข้างข้าพระองค์ ชีวิตของข้าพระองค์คือการสำแดงออกของความรักและความชอบธรรมของพระองค์ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 5:1-2; ยอห์น 13:34; ยากอบ 2:15-17; 1 เธสะโลนิกา 3:12-13


Comments are closed