วันจันทร์ที่ 29 เมษายน

จงสัตย์ซื่อในการประกาศนำดวงวิญญาณ
BE FAITHFUL IN SOUL WINNING

“ข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐ เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด พวกยิวก่อน แล้วพวกกรีกด้วย” (โรม 1:16)

     ในฐานะคริสเตียนเราได้รับคำสั่งให้นำข่าวประเสริฐไปจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก นั่นเป็นการทรงเรียกที่สูงส่ง นั่นเป็นสิ่งที่คุณต้องทำด้วยความกล้าหาญ ความเชื่อ ความกล้า และความเชื่อมั่น คุณต้องไม่ละอายหรือขอโทษเกี่ยวกับพระคริสต์และข่าวสารของข่าวประเสริฐ อย่าละอายใจในสิ่งที่คุณเป็นในพระองค์ และอย่าให้คนอื่นทำให้คุณ ละอายใจในสิ่งที่คุณเชื่อ เปาโลกล่าวว่า “…ข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐ เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด…” (โรม 1:16)

มีเพียงข่าวประเสริฐเท่านั้นที่สามารถส่งคนบาปไปสู่ความรอดและความชอบธรรมได้ มีเพียงการประกาศข่าวประเสริฐเท่านั้นที่ความชอบธรรมของพระเจ้าจะสามารถถูกเปิดเผยและได้รับการสวมกอดเอาไว้ ดังนั้นจึงไม่มีตัวเลือกให้กับข่าวประเสริฐ ฤทธิ์อำนาจและประสิทธิภาพของสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เถียงไม่ได้ สิ่งนี้เป็นเพียงข้อความเดียวที่เมื่อได้รับทำให้คนบาปเป็นลูกของพระเจ้าทันที

ใน 2 ทิโมธี 1:13 เปาโลกล่าวกับทิโมธี ว่า “จงประพฤติตามแบบอย่างของคำสอนที่ถูกต้องที่ท่านได้ยินจากข้าพเจ้า ด้วยความเชื่อและความรักซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์” นั่นหมายความว่าถ้อยคำของข่าวประเสริฐมีพลัง เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ ฤทธิ์อำนาจ และพลังงานของพระเจ้า ไม่ควรมีคนบาปที่อยู่รอบตัวคุณในช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยไม่ได้รับผลกระทบจากฤทธิ์อำนาจของข่าวประเสริฐที่คุณแบกไว้ จงตัดสินใจอย่างแน่วแน่เกี่ยวกับสิ่งนี้ จงลุกเป็นไฟด้วยข่าวประเสริฐจนส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนและแพร่กระจายไปทั่วโลก นั่นคือสิ่งที่สำคัญต่อคุณ

พระคัมภีร์กล่าวว่าบรรดาผู้ที่ได้นำคนเป็นอันมากมาสู่ความชอบธรรมจะส่องแสงเหมือนอย่างดาวเป็นนิตย์นิรันดร์ (ดาเนียล 12:3) จงฉายแสงเพื่อองค์เจ้านายใน “ปีแห่งแสงสว่าง” นี้โดยการสร้างผลกระทบที่ยั่งยืนด้วยข่าวประเสริฐ จงทำมากกว่าที่ถูกขอ เช่นเดียวกับพระเยซูจงให้สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณคือการทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาและทำให้งานของพระองค์สำเร็จ (ยอห์น 4:34) จงให้สิ่งนี้เป็นเหตุผลที่คุณมีชีวิตอยู่ พระองค์วางใจในคุณในเรื่องความรอดของคนจำนวนมากในโลกของคุณและในภูมิภาคอื่นๆ ดังนั้นจงสัตย์ซื่อในความรับผิดชอบของคุณในฐานะผู้ประกาศนำดวงวิญญาณ

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณที่มอบหมายให้ข้าพระองค์มีความรับผิดชอบในการเข้าถึงผู้ที่อยู่ในโลกของข้าพระองค์และในดินแดนที่ห่างไกลด้วยข้อความแห่งชีวิตนิรันดร์ แสงสว่างแห่งข่าวประเสริฐที่เปี่ยมด้วยพระสิริที่ข้าพระองค์แบกไว้ได้ขับไล่ความมืดในหัวใจของคนที่ยังไม่ได้กลับใจ ทำลายพันธนาการของศาสนา และสถาปนาพวกเขาไว้ในความชอบธรรมของพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 28: 19-20; 2 โครินธ์ 5:18; 2 โครินธ์ 3:6


Comments are closed