ศุกร์ที่ 4 มกราคม 2013

ใช้นามนั้น
Put The Name To Work

“ข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าได้เขียนมาถึงท่านทั้งหลายที่เชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์ และเพื่อท่านจะได้เชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า” (1 ยอห์น 5:13)

สังเกตคำที่ขีดเส้นใต้ ยอห์นได้กล่าวว่า “…เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์ และเพื่อท่านจะได้เชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า” พูดง่ายๆก็คือว่า “ใช้พระนามของพระเยซู”
พระนามของพระเยซูนั้นคือนามที่เปิดทุกประตูในทุกเมือง และทุกประเทศ เป็นนามที่คุณต้องการสำหรับชีวิตแห่งชัยชนะที่ต่อเนื่อง ทุกแห่ง ยกตัวอย่างเช่น เมื่อตอนที่พระเยซูได้ทรงตรัสพระมหาบัญชา ในมาระโก 16:15 ให้ “…ออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน” โดยพระนามของพระองค์ พระองค์ได้ประทานพระนามของพระองค์แก่เรา และนั่นก็ใหญ่กว่าทั้งโลกนี้ ฟิลิปปี 2:10 กล่าวว่า “เพื่อ ‘หัวเข่าทุกหัวเข่า’ ในสวรรค์ก็ดี ที่แผ่นดินโลกก็ดี ใต้พื้นแผ่นดินโลกก็ดี ‘จะต้องคุกกราบลง’ นมัสการในพระนามแห่งพระเยซูนั้น ” นี่คือเหตุผลที่คุณสามารถสบายใจได้ในทุกที่ ทุกเมือง หรือทุกประเทศ คุณอยู่บนคำสั่งของพระเจ้า ถูกส่งออกไป ไม่ใช่ด้วยชื่อของคุณเอง แต่ด้วยนามของพระเยซูที่ไม่มีสิ่งใดสามารถเปรียบเทียบได้
สิ่งที่ลูกาบันทึกไว้ใน กิจการ 3 เกี่ยวกับเปโตรและยอห์น เป็นรายละเอียดตัวอย่างของคนที่กล้าในการใช้พระนามของพระเยซู ในเหตุการณ์นี้ เป็นการอัศจรรย์แรกหลังจากที่พระเยซูได้เสด็จขึ้นไปแล้ว เมื่อเปโตรได้พบชายที่เป็นง่อยที่ประตูงาม เปโตรกล่าวกับชายคนนั้นว่า “…แต่ที่ข้าพเจ้ามีอยู่ข้าพเจ้าจะให้ท่าน คือในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธ จงลุกขึ้นเดินไปเถิด” (กิจการ 3:6) ชายคนนั้นไม่สามารถเดินได้ด้วยชื่อของเขาหรือชื่อบิดาของเขา ชายที่เป็นง่อยคนนั้นไม่สามารถเดินด้วยนามของเฮโรด ปีลาต หรือซีซาร์ แต่สิ่งที่เปโตรทำก็คือใช้นามของพระเยซู! กิจการ 3:7-8 กล่าวว่า เปโตร “…จับมือขวาของเขาพยุงขึ้น และในทันใดนั้นเท้าและข้อเท้าของเขาก็มีกำลัง เขาจึงกระโดดขึ้นยืนและเดิน…”
สาเหตุของความล้มเหลว ความพ่ายแพ้ ความเจ็บป่วย และความอ่อนแอในชีวิตของหลายๆคน คือการขาดความเชื่อและขาดการใช้พระนามของพระเยซูในช่วงวิกฤติของชีวิต สดุดี 20:7(TNCV) กล่าวว่า “บางคนไว้วางใจในรถรบ บางคนไว้วางใจในม้า แต่พวกเราไว้วางใจในพระนามพระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา” จงใช้พระนามของพระเยซูในทุกพื้นที่ของชีวิตคุณ พระคำกล่าวว่าจงกระทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซู (โคโลสี 3:17)

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณสำหรับฤทธิ์เดชในพระนามของพระเยซู และสิทธิอำนาจที่ข้าพระองค์จะใช้นามนั้นต่อสู้กับมารร้าย ความเจ็บป่วย โรคร้าย และทุกสิ่งที่ทำให้เจ็บหรือผูกมัดไว้ โดยฤทธิ์เดชของพระนามนั้น ข้าพระองค์ขอประกาศว่าข้าพระองค์มีชีวิตที่สูงขึ้นในพระสิริที่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กิจการ 3:16; ฟิลิปปี 2:10


Comments are closed