เสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2019
จงรู้ว่าคุณเป็นใคร
Know Who You Are

ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น (2 โครินธ์ 5:17)

    ในฐานะคริสเตียนการรู้ว่าคุณเป็นใครในพระคริสต์เป็นสิ่งที่สำคัญมาก การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อความท้าทายที่คุณอาจเผชิญในชีวิตและดำเนินชีวิตเหนือสถานการณ์เป็นสิ่งที่จำเป็น มีหลายคนที่ไม่ได้กำลังเพลิดเพลินกับพระพรของการเป็นคริสเตียน เพราะว่าพวกเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นใครในพระคริสต์ นั่นคือพวกเขาไม่เข้าใจว่าคริสเตียนคือใคร ยกตัวอย่างเช่นพวกเขาคิดว่าคริสเตียนเป็นคนที่เคร่งศาสนา หรือบางคนที่ไปโบสถ์ ไม่ใช่!

คริสเตียนคือคนที่พระคริสต์ทรงสถิตอยู่ข้างใน เป็นคนที่แผ่นดินของพระเจ้าสำแดงออกในเขาและผ่านทางเขา เป็นผู้แบกความเป็นพระเจ้า เมื่อคุณเห็นพ้องกับความเป็นจริงนี้แล้ว ชีวิตของคุณก็จะมีความหมายใหม่ และคุณจะดำเนินชีวิตด้วยความชื่นชมยินดีทุกวันโดยไม่คำนึงถึงและเป็นอิสระจากสถานการณ์ นี่คือเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่คุณจะต้องเข้าใจพระคำของพระเจ้า นั่นคือสิ่งที่พระองค์ตรัสเกี่ยวกับคุณ แล้วดำเนินชีวิตตามนั้น

พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเยซูไม่เพียงแต่ถูกส่งมาเพื่อความบาปของคุณเท่านั้น พระองค์ยังทรงถูกทำให้เป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อความชอบธรรมของคุณ “ผู้ทรงถูกมอบให้ถึงความตาย เพราะการล่วงละเมิดของเรา คือผู้ที่พระเจ้าทรงให้เป็นขึ้นเพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรม” (โรม 4:25) การทำให้ความชอบธรรมหมายความว่าอย่างไร? มันหมายถึงการป่าวประกาศว่า “ไม่ผิด” หมายความว่าในความคิดแห่งความยุติธรรม นั่นคือในสายตาของพระเจ้า คุณไม่เคยทำบาป ดังนั้นจึงไม่มีข้อกล่าวหามาฟ้องร้องคุณ

ตอนนี้คุณสามารถชื่นชมได้มากขึ้นว่าทำไมพระคัมภีร์จึงกล่าวว่าคุณบริสุทธิ์ไร้ตำหนิ และไร้ข้อกล่าวหาในสายพระเนตรของพระเจ้า (โคโลสี 1:22) เพราะคริสเตียนเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ “ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” (2 โครินธ์ 5:17) คุณเป็นเผ่าพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน นั่นเป็นเหตุผลที่พระเจ้าทรงป่าวประกาศว่าคุณ “ไม่ผิด” เพราะไม่มีอะไรที่จะต้องตัดสิน เพราะคุณมีชีวิตที่ใหม่เอี่ยม

การเป็นคนชอบธรรมของคุณไม่ได้เป็นเพราะพระเยซูทรง “จ่ายราคา” เพื่อความบาปของคุณ พระองค์ทำสิ่งนั้นเพื่อโลกของคนบาปทั้งใบ แต่คริสเตียนไม่ใช่คนบาป เขาเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้เกิดจากความตายและการถูกฝังของพระเยซูคริสต์ แต่เกิดจากการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์! คุณมาจากการเป็นขึ้นมาจากความตายนั้น

คุณคือความชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ ได้รับพระคุณที่จะครอบครอง และใช้อำนาจเหนือซาตานและสถานการณ์ต่างๆ ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    ฉันเดินในความสว่างแห่งการถูกประกาศว่าชอบธรรม ชีวิตของฉันเป็นการแสดงออกถึงความชอบธรรมของพระเจ้า ฉันเป็นเชื้อสายของอับราฮัม ดังนั้นฉันจึงดำเนินชีวิตเหนือการขาดแคลน ความเจ็บป่วย โรค และความพ่ายแพ้! ฉันมีชัยชนะตลอดทาง รับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีและในพระสิริ ในนามของพระเยซู! เอเมน

ศึกษาเพิ่มเติม1 ยอห์น 5:4; 2 โครินธ์ 2:14


Comments are closed