วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2019

จงรักศัตรูของคุณ
Love Your Enemies

“แต่เราบอกพวกท่านว่า จงรักศัตรูของท่าน และจงอธิษฐานเพื่อบรรดาคนที่ข่มเหงพวกท่าน” (มัทธิว 5:44)

     คริสเตียนบางคนมีสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า “การนมัสการเพื่อเอาชนะศัตรู” ซึ่งพวกเขาอธิษฐานต่อต้านศัตรูที่มองเห็น แต่นั่นไม่ถูกต้องตามพระคัมภีร์ พระคำกล่าวว่า “จงรักศัตรูของท่าน…”

ไม่ว่าพระเจ้าจะบอกให้คุณทำอะไรนั่นก็เพื่อประโยชน์ของคุณ ถ้าพระองค์บอกให้คุณรักศัตรูของคุณ นั่นหมายความว่าคุณสามารถทำได้ และก็ทำเพื่อประโยชน์ของคุณเอง ดังนั้นคุณต้องปฏิบัติตามพระคำ

ยิ่งกว่านั้นพระคำแสดงให้เห็นว่าปฏิปักษ์ที่เราต่อสู้นั้นไม่ใช่เนื้อหนังและเลือด “เพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือด…”(เอเฟซัส 6:12) คริสเตียนที่อธิษฐานต่อต้านศัตรูของพวกเขานั้นส่วนใหญ่ทำจากความกลัวและความไม่มั่นคง และนั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาไม่รู้ ถ้าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็น องค์เจ้านาย และผู้เลี้ยงในชีวิตของคุณ คุณก็ไม่มีอะไรต้องกลัว

ดาวิดเข้าใจเรื่องนี้และร้องอุทานในสดุดี 27:1 ว่า “พระยาห์เวห์ทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่า? พระยาห์เวห์ทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งแห่งชีวิตข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะเกรงผู้ใดเล่า?” จงมีความตระหนักรู้นี้เหมือนกัน จงพิจารณาซาโลมอน พระเจ้าตรัสกับเขาว่า “เจ้าอยากให้เราให้อะไรแก่เจ้า ก็จงขอเถิด” (2 พงศาวดาร 1:7) ซาโลมอนขอสติปัญญาและความรู้

หลังจากนั้นพระเจ้าตรัสกับซาโลมอนว่า “เพราะว่าสิ่งนี้อยู่ในจิตใจของเจ้า และเจ้าไม่ได้ขอทรัพย์สมบัติ ความมั่งคั่ง เกียรติหรือชีวิตของพวกคนที่เกลียดชังเจ้า …เราจะให้สติปัญญาและความรู้แก่เจ้า เราจะให้ทรัพย์สมบัติ ความมั่งคั่ง และเกียรติแก่เจ้าด้วยอย่างที่ไม่มีกษัตริย์องค์ใดผู้อยู่ก่อนเจ้า หรืออยู่ภายหลังเจ้าจะมีเหมือน” (2 พงศาวดาร 1:11-12) นี่คือคำแนะนำ! องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงชมเชยเขาที่ไม่ขอให้ศัตรูของเขาถูกทำลาย

ความปรารถนาของพระวิญญาณคือการเห็นความรอดของศัตรูของคุณ พวกเขากำลังมีปัญหากับพระเจ้าอยู่แล้ว ถ้าพวกเขาไม่ได้กลับใจ อย่างไรก็ตามบทบาทของคุณคือการอธิษฐานวิงวอนเพื่อพวกเขาและนำถ้อยคำไปให้พวกเขาซึ่งช่วยทำให้พวกเขาได้รับความรอด

คำอธิษฐาน

     พระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงพระคุณและความรัก ขอบพระคุณสำหรับคำแนะนำในพระคำของพระองค์ พระองค์ได้ทรงประทานหัวใจที่รักเท่านั้นให้แก่ข้าพระองค์และประทานความสามารถในการสำแดงความรักของพระองค์ที่หลั่งไหลอยู่ในหัวใจของข้าพระองค์โดยพระวิญญาณของพระองค์ ข้าพระองค์แสดงความรักของพระองค์อย่างมากมายในวันนี้ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 5:43-45; 2 โครินธ์ 10:4-5


Comments are closed