วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์  2020

จงยืนขึ้นและยืนอย่างมั่นคง
Stand Up And Stand Strong

แล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอ๋ย กระดูกเหล่านี้จะมีชีวิตได้ไหม?” และข้าพเจ้าทูลตอบว่าข้าแต่พระยาห์เวห์องค์เจ้านาย พระองค์ทรงทราบอยู่แล้ว(เอเสเคียล 37:3)

ในเส้นทางแห่งความเชื่ออาจมีช่วงเวลาที่ยากลำบากเมื่อคุณเผชิญกับความท้าทายที่รุนแรง แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวอย่าเกลียดชังตัวเองหรือบ่นที่คุณกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ จงปฏิเสธที่จะท้อใจ อย่าทำผิดพลาดด้วยการวิ่งเตลิดด้วยการแสวงหาความช่วยเหลือจากมนุษย์ ไม่ จงพูดให้ตัวเองออกมาจากสิ่งนั้น

นี่คือสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าบอกให้เอเสเคียลทำในหุบเขากระดูกแห้ง (เอเสเคียล 37:3-4) เอเสเคียลพบว่าตัวเองอยู่ในหุบเขาที่มีกระดูกแห้ง และองค์พระผู้เป็นเจ้าถามเขาว่า “กระดูกเหล่านี้สามารถมีชีวิตได้ไหม?” นั่นเป็นสถานการณ์ที่เป็นไปไม่ได้ แต่พระเจ้าก็บอกเอเสเคียลว่า “จงเผยพระวจนะต่อกระดูกเหล่านี้”  ขณะที่เขาเผยพระวจนะ การอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้น นั่นคือ “…และ​เมื่อ​ข้าพ​เจ้า​เผย​พระ​วจนะ​อยู่​นั้น​ก็​มี​เสียง และ​ดู​สิ เป็น​เสียง​สั่น​รัว พวก​กระ​ดูก​นั้น​เข้า​มา​หา​กัน กระ​ดูก​กับ​กระ​ดูก (เอเสเคียล 37:7)

ถ้าคุณพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะอยู่คนเดียวกับพระเจ้า และทุกสิ่งรอบตัวคุณดูเหมือนจะ “แห้ง” การเปลี่ยนแปลงสามารถเกิดขึ้นได้ และคุณเป็นคนที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยคำพูดของคุณ โปรดระลึกว่าคำคือ “สิ่งต่างๆ” ซึ่งมีพลังงานและตัวตนฝ่ายวิญญาณ สิ่งที่คุณพูดจะเกิดขึ้น

ดังนั้นความท้าทายที่คุณเผชิญคือโอกาสในการสำแดงความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าของคุณและพิสูจน์พระคำของพระองค์ แทนที่จะจมอยู่ในภาวะวิกฤติ จงป่าวประกาศสุขภาพ ความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรือง และชัยชนะของคุณในพระเยซูคริสต์ พระคำในปากของคุณเป็นพลังสร้างสรรค์ นั่นคือจะนำมาซึ่งการอัศจรรย์

 พระคำของพระเจ้าสร้างทุกสิ่งและสามารถสร้างสิ่งใดก็ได้ จงใช้ถ้อยคำที่เต็มไปด้วยความเชื่อเพื่อกำหนดกรอบของโลกของคุณและตั้งโปรแกรมแก่วิญญาณของคุณเพื่อความสำเร็จและชัยชนะ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ฉันจำเริญขึ้นเหมือนต้นปาล์ม เกิดผล และมีประสิทธิภาพ ฉันเติบโตขึ้นอย่างต้นสนสีดาร์ในเลบานอน นั่นคือโอ่อ่าตระการ มั่นคง ทนทาน และไม่เสื่อมสลาย ฉันเกิดผลเพื่อความชอบธรรม ได้รับการสถาปนาอยู่บนเส้นทางแห่งความสำเร็จและพระสิริเป็นนิตย์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:โยบ 11:15-18; มาระโก 11:23


Comments are closed