อาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2013

จงมีอิทธิพลเพื่อข่าวประเสริฐ
Be Influential For The Gospel

“โยเซฟเป็นชาวบ้านอาริมาเธีย ซึ่งอยู่ในพวกสมาชิกสภาและเป็นที่นับถือของคนทั้งปวง ทั้งกำลังคอยท่าแผ่นดินของพระเจ้าด้วย จึงกล้าเข้าไปหาปีลาตขอพระศพพระเยซู” (มาระโก 15:43)

เมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์ พระคัมภีร์ได้แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่สาวกของพระองค์ที่นำพระศพของพระองค์ไปเพื่อฝัง นี่ไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาไม่ชอบธรรมเพียงพอ แต่เพราะว่าพวกเขาไม่มีอิทธิพล โยเซฟชาวบ้านอาริมาเธีย เป็นสมาชิกที่เคารพอย่างสูงในสภาของพวกยิวคือผู้ที่ได้ร่างกายของพระเยซูไป นั่นบอกอะไรกับคุณ? มันแสดงให้เห็นว่าถ้าคุณไม่ใช่ชายหรือหญิงที่มีอิทธิพลแล้ว คุณก็ไม่สามารถพูดได้อย่างแท้จริงให้กับ “พระกายของพระเยซู” นั่นหมายความว่าคุณไม่สามารถพูดเพื่อพระกายของพระคริสต์
ทำให้นึกถึงสิ่งที่พระคัมภีร์ได้สอนไว้เกี่ยวกับ “ชายยากจนที่มีสติปัญญา” สติปัญญาของเขาถูกดูแคลนและถ้อยคำของเขาไม่มีใครฟัง “แต่ในเมืองนั้นมีชายฉลาดแต่ยากจนอยู่คนหนึ่ง และชายคนนี้ช่วยเมืองนั้นไว้ให้รอดด้วยปัญญาของตน แต่หามีใครจดจำรำลึกถึงชายยากจนคนนี้ไม่ แต่ข้าพเจ้าว่า สติปัญญาก็ดีกว่ากำลังวังชา ถึงสติปัญญาของชายคนนั้นถูกดูแคลน และถ้อยคำของเขาไม่มีใครฟังก็ตามที” (ปัญญาจารย์ 9:15-16) คริสตจักรที่ยากจนจะไม่สามารถพูดเพื่อพระกายของพระคริสต์ได้ มีเพียงคริสตจักรที่มีอิทธิพลเท่านั้นที่จะพูดเพื่อพระกายของพระคริสต์ได้!
ขอบพระคุณพระเจ้า สติปัญญาของพระคำที่เพิ่มพูนขึ้นและมีชัยทั่วทั้งโลกนี้ และคริสตจักรที่กำลังเดินไปบนชัยชนะในพระสิริ เรามีเสียงและสิ่งที่จะชำระโลกนี้ด้วยความรู้ของพระสิริของพระเจ้า เหมือนดังน้ำในท้องทะเล เมื่อเราอยู่ในพระคำของพระเจ้าอย่างต่อเนื่อง สั่งสอน และดำเนินชีวิตโดยหลักการแห่งพระคำอันถาวรของพระองค์ อิทธิพลของเราในโลกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครจะปฏิเสธได้
ไม่ว่าคุณจะดีเพียงใดก็ตาม ไม่ว่าคุณจะเชื่อในพระเยซูมากเพียงใด หากปราศจากอิทธิพล ปราศจากเสียง ดังนั้นจงตัดสินใจของคุณที่จะมีอิทธิพลเพื่อข่าวประเสริฐ ทั้งหมดนั้นข้าพเจ้าหมายความว่า ให้ความรุ่งเรืองของคุณมีผลต่อการกระจายข่าวประเสริฐไปทั่วทั้งโลกนี้ ในพันธกิจ เรากำลังผลิตและแจกจ่ายพระคัมภีร์ หนังสือ และสื่อคริสเตียนอื่น ๆ ไปทั่วทั้งโลกเป็นล้าน ๆ ชิ้น จงเป็นมีส่วนในสิ่งนี้ ใช้เงินของคุณในสิ่งที่สำคัญ ยกตัวอย่างเช่น “พระวจนะแห่งความจริง” ที่แจกฟรีของเรา ได้นำความหวังไปยังชีวิตหลายชีวิต และช่วยปลุกความเชื่อของผู้เชื่อมากมายในดินแดนที่อยู่ไกล ร่วมกับเราวันนี้ในการทำให้เกิดผลกระทบอันยิ่งใหญ่เพื่อข่าวประเสริฐ

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ได้ประทานพระคำและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์ เพื่อช่วยข้าพระองค์ให้เกิดผลในการรับใช้มากขึ้นในข่าวประเสริฐ มีอิทธิพลมากยิ่งขึ้น ยื่นมือและมีผลกระทบต่อโลกนี้ในวันนี้ ข้าพระองค์ประกาศว่าข้าพระองค์มีเพียงพออย่างล้นเหลือ และหว่านเมล็ดแห่งข่าวประเสริฐไปสู่ประเทศต่าง ๆ ในโลกนี้ เพื่อจิตวิญญาณมากขึ้นจะได้เข้าสู่ในอาณาจักรของพระเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 5:14; โรม 8:19


Comments are closed