วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม
จงมีความคิดฝ่ายวิญญาณ
Be Spiritually Minded

“การเอาใจใส่เนื้อหนังก็คือความตาย และการเอาใจใส่พระวิญญาณ ก็คือชีวิตและสันติสุข เพราะว่าการเอาใจใส่เนื้อหนังนั้นคือการเป็นศัตรูต่อพระเจ้า ไม่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระเจ้า และที่จริงไม่สามารถปฏิบัติตามได้” (โรม 8:6-7)

     เมื่อเราพูดถึงเกี่ยวกับความคิดฝ่ายวิญญาณ บริบทในที่นี่คือการมีความคิดฝ่ายวิญญาณต่อพระเจ้า นั่นคือกำหนดความคิดและความปรารถนาไปที่พระองค์และสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินของพระองค์

บางคนถามว่า “ฉันจะสนใจองค์พระผู้เป็นเจ้าและเรื่องฝ่ายวิญญาณได้อย่างไร?” โดยการสนใจพระคำ! พระคำแสดงให้คุณเห็นว่าเรื่องฝ่ายวิญญาณคืออะไรและมอบสิ่งเหล่านี้ให้แก่คุณ นั่นเป็นเพราะว่าพระคำของพระเจ้านั้นเป็นแสงสว่าง (ยอห์น 1:1-5) และแสงสว่างก็เป็นสิ่งที่เปิดเผยและทำให้ปรากฏให้เห็น (เอเฟซัส 5:13) ตาฝ่ายวิญญาณของคุณต้องการแสงสว่างของพระเจ้า พระคำของพระองค์ เพื่อแสดงให้คุณเห็นว่าเรื่องฝ่ายวิญญาณจากพระองค์คืออะไร เพื่อให้คุณสามารถ “คิด” เรื่องเหล่านั้น นั่นคือทำให้คุณโฟกัสกับสิ่งเหล่านั้น

โรม 8:5 ป่าวประกาศว่า “เพราะว่าคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนัง ก็สนใจในสิ่งซึ่งเป็นของเนื้อหนัง แต่คนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณ ก็สนใจในสิ่งซึ่งเป็นของพระวิญญาณ” คุณกำลังติดตามพระวิญญาณ ถ้าความปรารถนาของคุณ สิ่งที่ทำให้คุณตื่นเต้น และสิ่งที่คุณโฟกัส คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระคริสต์ ข่าวประเสริฐของพระองค์ และชีวิตนิรันดร์ ที่พระองค์นำมาให้แก่เรา

คริสเตียนบางคนจะไม่แสดงหรือให้ความสนใจ เวลา ความเอาใจใส่ และความพยายามที่เพียงพอต่อการศึกษาพระคำของพระเจ้าและความพยายามฝ่ายวิญญาณอื่นๆที่เสริมสร้าง เช่นการอธิษฐาน การร่วมนมัสการที่คริสตจักรเป็นประจำ ฯลฯ พวกเขาสนใจและเอาใจใส่กับสิ่งที่อยู่ในโลก แต่พระวิญญาณส่งเสียงเตือนอย่างหนักแน่นต่อคนเหล่านั้น เราอ่านส่วนหนึ่งของข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเรา ซึ่งบอกว่า “…การเอาใจใส่เนื้อหนังก็คือความตาย…” (โรม 8:6) แต่ถ้าคุณต้องการที่จะดำเนินชีวิตของความชอบธรรมด้วยสันติสุขของความเจริญรุ่งเรือง คุณจะต้องมีความคิดฝ่ายวิญญาณ

ข้อเท็จจริงที่ว่าคุณศึกษาหนังสือเฝ้าเดี่ยวเล่มนี้เพื่อเรียนรู้พระคำของพระเจ้า เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ และแผ่นดินของพระเจ้า คือการมีความคิดฝ่ายวิญญาณต่อพระเจ้า จงดำเนินต่อไป

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณที่ปลุกการตระหนักรู้ของวิญญาณของข้าพระองค์ให้ตื่นขึ้นในตัวข้าพระองค์ด้วยพระคำ ความสนใจของข้าพระองค์อยู่ในสิ่งที่อยู่เบื้องบน สิ่งที่สูงกว่า ไม่ได้อยู่ในสิ่งของบนโลก เนื้อหนัง ทางโลก หรือสิ่งชั่วคราว ข้าพระองค์เดินในชัยชนะ ฤทธิ์อำนาจ และการครอบครองของพระวิญญาณ เพราะข้าพระองค์มีความคิดฝ่ายวิญญาณด้วยความสนใจที่สมบูรณ์ต่อแสงสว่างที่แท้จริงของพระคำ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 3:2-4; 1 โครินธ์ 15:48-49


Comments are closed