วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2019
จงมองผ่านทางพระคำ
See Through The Word

“ ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” (2 โครินธ์ 5:17)

     ข้อพระคัมภีร์ข้างบนไม่ใช่พระสัญญา ตอนนี้เมื่อคุณบังเกิดใหม่แล้ว คุณก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว พระคำไม่ได้บอกว่าคุณจะกลายเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่เมื่อวิถีชีวิตหรือพฤติกรรมของคุณสมบูรณ์แบบ ไม่! คุณสมบัตินั้นมีอยู่ในพระคริสต์

หลังจากนั้นส่วนหลังของข้อนั้นกล่าวว่า “…นี่แน่ะ กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” นี่หมายความว่าดูผ่านพระคำ! ดูฝ่ายวิญญาณ ไม่สำคัญว่าชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรก่อนที่คุณจะมอบหัวใจให้กับพระคริสต์ ตอนนี้เมื่อคุณบังเกิดใหม่แล้ว สิ่งต่างๆ ก็เปลี่ยนไป!

สังเกตคำที่ขีดเส้นใต้ว่า “นี่แน่ะ” มันหมายถึงการมองจากมุมมองของพระเจ้า อย่ามองที่ร่างกายอีกต่อไป จงดูผ่านพระคำ ผ่านพระวิญญาณบางทีคุณอาจเกิดมาพร้อมกับโรคหัวใจ สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป! ภาวะเลือดนั้นผ่านไปแล้ว มะเร็งนั้นได้ออกไปจากร่างกายของคุณแล้ว! นิสัยที่ไม่ดีเหล่านั้นออกไปแล้ว ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

แม้แต่สิ่งดีๆในชีวิตของคุณก็ถูกแทนที่ด้วยสิ่งที่ดีกว่า จงมีการตระหนักรู้นี้ จงมองตัวเองและชีวิตของคุณผ่านทางพระคำ ตอนนี้เมื่อคุณบังเกิดใหม่แล้วทุกสิ่งในชีวิตของคุณก็มาจากพระเจ้า (2 โครินธ์ 5:18) นั่นหมายความว่าสิ่งเหล่านั้นมาจากพระเจ้า สิ่งเหล่านั้นสมบูรณ์แบบ ไม่มีสิ่งที่แปลก “อาศัยอยู่” ในตัวคุณ ไม่มีสิ่งใดที่เป็นของมารอยู่ในตัวคุณ

พระเยซูตรัสว่า “…เพราะว่าผู้ครองโลกกำลังจะมา ผู้นั้นไม่มีสิทธิอำนาจอะไรเหนือเรา” (ยอห์น 14:30) พระองค์ทรงเป็นเช่นไร เราก็เป็นเช่นนั้น ศัตรูไม่ได้มีความเจ็บป่วย โรค ความอ่อนแอ ความล้มเหลว หรือความอ่อนแออยู่ในตัวคุณ คุณได้ถูกสร้างอย่างสมบูรณ์แบบในพระเยซูคริสต์ นี่คือพระคำของพระเจ้าที่เกี่ยวกับคุณ จงเห็นตัวเองในความสว่างนี้

คำอธิษฐาน

     พระบิดาในสวรรค์ที่รัก ขอบพระคุณที่ข้าพระองค์เป็นสิ่งที่ถูกสร้างอันดับหนึ่งและดีที่สุด ข้าพระองค์คงกระพันและสามารถต้านทานอิทธิพลที่เสื่อมโทรมของโลกนี้ได้ เพราะผู้ที่อยู่ในข้าพระองค์เป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกนี้ ข้าพระองค์เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ ซึ่งเป็นสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่เหนือธรรมชาติ ชีวิตของข้าพระองค์เป็นการสำแดงถึงพระสิริและความงดงามของพระเจ้า ข้าพระองค์มีชีวิตอยู่กับพระเจ้า ทั้งวิญญาณ จิตใจ และร่างกาย อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 6:4; 1 เปโตร 1:23; 1 ยอห์น 4:4


Comments are closed