วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน

จงมองดูด้วยความสว่างของพระเจ้า
See With God’s Light

“พระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์ และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์” (สดุดี 119:105)

     พระคำของพระเจ้าเป็นความสว่างที่แท้จริงที่ให้แสงสว่างแก่ทุกคนที่เข้ามาในโลก (ยอห์น 1:9) เป็นเข็มทิศที่นำทางคุณไปสู่ความสำเร็จตลอดชีวิต ชีวิตเต็มไปด้วยโอกาสและทางเลือก และในการตัดสินใจคุณต้องมีแนวทางที่เหมาะสมซึ่งมีเพียงพระคำของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถให้ได้

พระคัมภีร์กล่าวว่าสิ่งที่ทำให้ปรากฏให้เห็นคือความสว่าง (เอเฟซัส 5:13) หมายความว่าความสว่างให้แสงสว่าง ฮีบรู 4:12-13 นอกเหนือจากการเน้นย้ำถึงฤทธิ์อำนาจและประสิทธิภาพของพระคำของพระเจ้าแล้ว ยังเปิดเผยให้เห็นการทำงานในฐานะของความสว่าง ส่วนหนึ่งกล่าวว่า “…ไม่มีสิ่งทรงสร้างใดใดถูกปิดซ่อนไว้จากพระองค์ แต่ตรงกันข้าม ทุกสิ่งก็ปรากฏแจ้งต่อพระเนตรของพระองค์ผู้ซึ่งเราจะต้องถวายรายงานด้วย”

พระคำของพระเจ้าเห็นและรู้ทุกอย่าง นั่นคือสัมผัสทุกเรื่องในชีวิตและหยั่งรู้ความคิดและเจตนาของหัวใจ เมื่อคุณศึกษาพระคำคุณจะได้รับมากกว่าแรงบันดาลใจ คุณได้รับความสว่าง ความหยั่งรู้ และพระปัญญาของพระเจ้าเพื่อจัดการอย่างยอดเยี่ยมในชีวิต

ไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าอะไรจริงหรือเป็นจริง ยกเว้นผ่านความสว่างแห่งพระคำของพระเจ้า เพราะพระคำคือความจริง (ยอห์น 17:17) และความจริงหมายถึงความเป็นจริง วันนี้ถ้าดูเหมือนว่าจะมีความมืดในด้านใดในชีวิตของคุณ อาจจะเป็นในครอบครัว สุขภาพ การศึกษา หรือธุรกิจของคุณ จงใช้ความสว่างที่แท้จริงซึ่งก็คือพระคำของพระเจ้า วิธีแก้ปัญหาความมืดคือความสว่าง ถ้าความสว่างที่แท้จริง (พระคำของพระเจ้า) สถิตอยู่ในคุณอย่างบริบูรณ์เหมือนที่กล่าวไว้ใน โคโลสี 3:16 ความกลัว ความล้มเหลว การขาดแคลน ความเจ็บป่วย และผลลัพธ์อื่นๆ ของความมืดจะไม่มีส่วนในตัวคุณ

จงมองดูด้วยความสว่างของพระเจ้า จงมองดูจากมุมมองของพระคำของพระองค์ จงตีความสถานการณ์ สภาพแวดล้อม และสภาพของชีวิตของคุณจากมุมมองของพระคำ ความสว่างของพระองค์แสดงให้เห็นว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลก ความสว่างของพระองค์แสดงให้เห็นว่าคุณเจริญรุ่งเรืองและถูกนำเข้าไปสู่สถานที่ที่ร่ำรวย ความสว่างของพระองค์แสดงให้เห็นว่าสุขภาพของพระเจ้าเป็นทรัพย์สินและสิทธิในปัจจุบันของคุณในพระคริสต์

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ฉันรู้และเดินในมรดกของฉันในพระเยซูคริสต์ เพราะว่าฉันดำเนินชีวิตและมองดูจากมุมมองของพระเจ้า พระคำของพระองค์คือความสว่างของฉัน และฉันดำเนินชีวิตอยู่ในความสว่างนั้น ฉันกำลังเดินอยู่ในเส้นทางแห่งลิขิตชีวิตของพระเจ้าสำหรับชีวิตของฉัน เพราะว่าฉันเดินอยู่ในความสว่างเหมือนกับที่พระองค์ทรงสถิตในความสว่าง ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 8:12; สุภาษิต 6:23


Comments are closed