วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2019

จงพูดพระคำของพระองค์…ไม่ใช่ความคิดของคุณ
Speak His Word…Not Your Ideas

“เพราะว่าข้าพเจ้าไม่ได้ละเว้น หรือเลี่ยง หรือพลาดในการป่าวประกาศถึงวัตถุประสงค์และแผนการและพระดำริทั้งสิ้นของพระเจ้าให้ท่านฟัง” (กิจการ 20:27 ฉบับ AMPC)

     ใน 1 ซามูเอล 8 เราอ่านเกี่ยวกับคนอิสราเอลที่ขอให้ซามูเอลแต่งตั้งกษัตริย์เพื่อนำพวกเขาเหมือนประเทศอื่นๆ ผู้เผยพระวจนะซึ่งไม่พอใจในข้อเรียกร้องของพวกเขาอย่างชัดเจนได้นำเรื่องนี้มาต่อพระพักตร์พระเจ้า หลังจากนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ตรัสกับซามูเอลว่า “..จงฟังพวกเขาเถิด และจงตั้งกษัตริย์องค์หนึ่งให้พวกเขา” (1 ซามูเอล 8:22)

แม้ว่าผู้เผยพระวจนะซามูเอลจะไม่สบายใจกับข้อเรียกร้องของพวกเขา เขาก็บอกคนอิสราเอลถึงสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสไว้ ไม่ใช่ความคิดเห็นของเขาเอง หลังจากนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงแต่งตั้งซาอูลให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอล ซามูเอลรู้ว่าพระเจ้าเองคือผู้ที่ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้น ดังนั้นเขาจึงดำเนินการตามคำสั่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างรวดเร็วด้วยการแต่งตั้งซาอูลให้เป็นกษัตริย์ (1 ซามูเอล 10:1)

นั่นเป็นทัศนคติที่ถูกต้องสำหรับผู้ส่งสารที่แท้จริงของพระคริสต์ นั่นคือคุณทำตามองค์พระผู้เป็นเจ้าและถ้อยคำของพระองค์ ไม่ใช่อารมณ์หรือความคิดเห็นของคุณเอง ตราบใดที่พระเจ้าทรงให้พระคำ คุณก็ควรจะพูดว่า “ใช่ครับ” เพราะพระองค์คือเจ้านาย มันไม่เกี่ยวกับคุณ แต่เกี่ยวกับพระองค์ คุณเห็นด้วยกับแผนการ และวัตถุประสงค์ของพระองค์ ไม่ใช่ของคุณหรือของคนอื่น

ไม่ว่าความคิดเห็นของคุณจะเป็นอย่างไรพระคำของพระเจ้าก็เป็นจริงตลอดไป! ดังนั้นถ้าพระคำพูดอย่างนั้น เราก็จะต้องทำแม้ว่าจะไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของคุณ เราเป็นผู้ส่งสารของพระเจ้า เราเทศนาเพื่อพระเจ้า ไม่ใช่เพื่อตัวเราเอง

1 เปโตร 4:11 กล่าวว่า “ถ้าใครจะพูด ก็ให้พูดดังเช่นพูดพระวจนะของพระเจ้า ถ้าใครจะปรนนิบัติ ก็จงปรนนิบัติดังเช่นทำด้วยกำลังซึ่งพระเจ้าประทาน เพื่อพระเจ้าจะได้รับพระเกียรติในทุกสิ่ง ทางพระเยซูคริสต์ ขอพระสิริและอานุภาพจงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์ อาเมน” จงตั้งใจฝึกฝนตัวเองให้คิดเหมือนพระองค์ จงฝึกฝนตัวเองให้พูดพระคำของพระองค์ ไม่ใช่ความคิดของคุณ ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     พระคำของพระเจ้าอยู่ในหัวใจของฉันและในปากของฉัน และฉันพูดด้วยความกล้าหาญขณะที่ฉันได้การเร้าใจจากพระวิญญาณเพื่อถ่ายทอดความคิด การคิด แผนการ และวัตถุประสงค์ของพระเจ้า น้ำพระทัยที่สมบูรณ์แบบของพระองค์ได้รับการสถาปนาในชีวิตของฉันและในชีวิตของผู้ฟังของฉันเนื่องจากอิทธิพลและฤทธิ์อำนาจแห่งพระคำของพระองค์ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 24:35; อิสยาห์ 55:10-11


Comments are closed