เพราะ​เขา​จะ​ได้​ประ​โยชน์​อะไร​ถ้า​ได้​สิ่ง​ของ​สิ้น​ทั้ง​โลก แต่​ต้อง​เสีย​ชีวิต​ของ​ตน คน​นั้น​จะ​เอา​อะไร​ไป​แลก​ชีวิต​ของ​ตน​กลับ​คืน​มา? (มาระโก 8:36-37)

ตลอดประวัติศาสตร์มีผู้นำที่มีชื่อเสียงหลายร้อยคนที่ปราบผู้อื่นได้ โลกทั้งใบอยู่ภายใต้พวกเขา พวกเขามีทุกสิ่งภายใต้ความเป็นเผด็จการของพวกเขา บางคนได้รับการเคารพนับถือและถูกคนอื่นยกย่องว่าเป็นพระเจ้า แต่พระเยซูตรัสว่า “เพราะเขาจะได้ประโยชน์อะไรถ้าได้สิ่งของสิ้นทั้งโลก แต่ต้องเสียชีวิตของตน? คนนั้นจะเอาอะไรไปแลกชีวิตของตนกลับคืนมา?” (มาระโก 8:36-37)

อย่าภาคภูมิใจในความสามารถของคุณในการปราบหรือควบคุมผู้อื่นได้ แต่จงเรียนรู้ที่จะใช้สิทธิอำนาจเหนือตัวของคุณเอง จงพิชิตตัวเอง! นั่นคือเวลาที่คุณชนะอย่างแท้จริงเมื่อคุณพูดกับตัวเองว่า “ฉันกำลังจะทำแต่สิ่งที่ถูกต้องและพูดในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น” และทำแบบนั้น

เมื่อคำพูดและการกระทำของคุณอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณ นั่นคือตั้งใจยอมจำนนต่อพระคำของพระเจ้า คุณก็พร้อมสำหรับความสำเร็จที่แท้จริง เมื่อคุณบอกตัวเองว่า “จะไม่มีสิ่งใดที่สกปรกออกมาจากตัวฉัน” และตั้งใจมีวิถีชีวิตแบบนั้นผ่านทางพระคำ นั่นคือหนทางแห่งชัยชนะ

จงปฏิเสธที่จะให้ช่องทางหรือการแสดงออกต่อการสำแดงออกของมาร เช่น ความโกรธ ความเกลียดชัง ความขมขื่น ความหึงหวง และความริษยา แต่ให้แน่ใจว่าทุกคนรอบตัวคุณจะเห็นและมีประสบการณ์กับพระพร พระคุณ และความเห็นอกเห็นใจของพระเยซูเท่านั้น จงตัดสินใจเลือกว่ามีเพียงแค่ความรักและการงานแห่งความชอบธรรมเท่านั้นที่จะไหลออกจากตัวคุณไปสู่โลกของคุณ

คำอธิษฐาน

สรรเสริญพระบิดา ขอบพระคุณสำหรับพระพรและสิทธิพิเศษที่ได้รับพระคำของพระองค์ ความคิดของข้าพระองค์คงอยู่ที่พระคำของพระองค์ พระวิญญาณแห่งความเป็นเลิศกำลังทำงานอยู่ในข้าพระองค์เพื่อนำวินัยและความมั่นคงเข้ามาสู่ชีวิตของข้าพระองค์เพื่อผลิตผลแห่งความชอบธรรมและสำแดงความรักของพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:1 โครินธ์ 9:25-27; สุภาษิต 25:28; สุภาษิต 16:32


Comments are closed