วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2019

จงประกาศเรื่องนั้น
Tell The Story

“เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา จงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณ
บริสุทธิ์” (มัทธิว 28:19)

     หลายปีก่อนขณะที่นั่งอยู่ในคริสตจักรตั้งแต่ยังเป็นเด็กฉันได้ดูละครที่แสดงโดยคณะละคร ฉันรู้สึกติดใจเป็นพิเศษในฉากสุดท้าย ขณะที่นักแสดงเดินออกมาจากเวที เด็กหนุ่มผู้เล่นเป็นนักเทศน์ร้องเพลงว่า “พระคริสต์กำลังเสด็จมา ราชาแห่งพระสิริ ไม่มีความเศร้าโศกอีกต่อไป ไม่มีการร้องไห้อีกต่อไป จงบอกเรื่องนี้ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ พระคริสต์กำลังเสด็จมา ลาก่อนและลาก่อน”

เพลงนั้นกระแทกใจของฉัน และน้ำตาก็ไหลลงมาบนใบหน้าของฉัน ฉันออกไปจากการนมัสการนั้นด้วยการร้องเพลงนั้นในหัวใจของฉันซ้ำแล้วซ้ำอีก ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าเพลงนั้นกำลังพูดกับฉัน แม้ว่าฉันยังเด็กมาก แต่มันก็สร้างภาระในหัวใจให้แก่ฉัน บ่อยครั้งที่ฉันอธิษฐานว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์จะเล่าเรื่องนี้ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ” แล้วเรื่องนี้คืออะไรล่ะ?

เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ว่าพระคริสต์กำลังมา แต่ว่าพระองค์ได้มาก่อนแล้วครั้งหนึ่ง พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ แต่พระองค์ได้เสด็จมาแล้วและได้กลับไปที่สวรรค์ และหลายคนยังไม่เคยรู้เลย

ขณะที่ฉันอ่านพระกิตติคุณ มัทธิว มาระโก ลูกา และยอห์น ฉันพบว่าพวกเขาทุกคนก็เล่าเรื่องนี้ มันเป็นเรื่องของพระเยซู ต้นกำเนิดของพระองค์ ชีวิตบนโลกของพระองค์ ความตายของพระองค์ การเป็นขึ้นจากความตายและการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระองค์ พระคัมภีร์มัทธิวมีเนื้อหาหลัก นั่นคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเยซู กษัตริย์แห่งอิสราเอล

มาระโกไปไกลกว่านั้นอีกนิดหน่อยด้วยการแสดงให้เราเห็นว่าพระเยซูคือพระคริสต์ ลูกาบอกเราว่าพระองค์คือคำตอบของพระเจ้า และยอห์นมองว่าพระองค์เป็นพระวาทะและบอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่ปฐมกาลขององค์ผู้สร้างทุกสิ่งและดำรงอยู่ก่อนปฐมกาล นั่นคือเรื่องราวของพระวาทะที่กลายเป็นเนื้อหนังและอาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเรา

ยอห์นและอัครทูตที่เหลือที่ได้เล่าเรื่องราวของพระบุตรของพระเจ้าได้ไปสู่สวรรค์แล้ว ตอนนี้เราต้องบอกเล่าเรื่องนี้ เราต้องบอกและบอกเรื่องเดิมนี้ต่อไป เราต้องไม่กลัวที่จะป่าวประกาศความรักอมตะของพระองค์ต่อมนุษยชาติในขณะที่เรานำมนุษย์เข้าสู่พระสิริแห่งการสถิตอยู่และความรักของพระเจ้า อาเมน

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับความรอดของมนุษย์และที่ทรงมอบข้อความแห่งการคืนดีนี้ไว้กับข้าพระองค์ พระคำของพระองค์ในหัวใจของข้าพระองค์เป็นเหมือนไฟที่ลุกไหม้อยู่ในกระดูกของข้าพระองค์ ดังนั้นข้าพระองค์จึงเข้าสู่ตำแหน่งของข้าพระองค์ในกองทัพในยุคสุดท้ายและเป็นผู้บอกความจริงของพระเจ้าให้กับโลกของข้าพระองค์ ผ่านทางข้าพระองค์หลายคนได้ถูกย้ายออกจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างและเข้าสู่เสรีภาพอันเปี่ยมด้วยพระสิริของบรรดาบุตรของพระเจ้า ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มาระโก 16:15; 2 โครินธ์ 5:18; สดุดี 67:2


Comments are closed