ด้วย​ว่า​ซึ่ง​พระ​องค์​ได้​ทรง​ตาย​นั้น​พระ​องค์​ได้​ทรง​ตาย​ต่อ​บาป​ครั้ง​เดียว​เป็น​พอ แต่​ซึ่ง​พระ​องค์​ทรง​ชีวิต​อยู่​นั้น พระ​องค์​ทรง​ชีวิต​สนิท​กับ​พระ​เจ้า ใน​ทำ​นอง​เดียว​กัน พวก​ท่าน​จง​ถือ​ว่า​ท่าน​ได้​ตาย​ต่อ​บาป และ​มี​ชีวิต​สนิท​กับ​พระ​เจ้า​โดย​พระ​เยซู​คริสต์ (โรม 6:10-11)

คำว่า “ถือว่า” ในข้อพระคัมภีร์ข้างบน คือ “โลกิโซไม” (logizomai) ในภาษากรีก มันเป็นศัพท์ทางบัญชี ซึ่งหมายถึงการนับหรือบันทึกบางอย่างว่าเป็นเช่นนั้น เพื่อบันทึกหรือนับกับผลรวม ยกตัวอย่างเช่น มาระโก 15:28 กล่าวว่าพระเยซู “​ถูก​นับ” (ถือว่า) ​เข้า​กับ​คน​ล่วง​เกิน พระเยซูไม่ได้เป็นผู้ล่วงเกิน แต่พระองค์ก็สิ้นพระชนม์ระหว่างขโมย 2 คน พระองค์ถูกนับเข้ากับผู้ล่วงเกิน

ตอนนี้พระคัมภีร์กล่าวว่า “เพราะ​ฉะนั้น เรา​จึง​ถูก​ฝัง​ไว้​กับ​พระ​องค์​แล้ว โดย​การ​รับ​บัพ​ติศ​มา​เข้า​ใน​การ​ตาย​นั้น เพื่อ​ว่า​เมื่อ​พระ​บิดา​ทรง​ให้​พระ​คริสต์​เป็น​ขึ้น​มา​จาก​ตาย​โดย​พระ​สิริ​ของ​พระ​องค์​แล้ว เรา​ก็​จะ​ได้​ดำ​เนิน​ตาม​ชีวิต​ใหม่​ด้วย​เหมือน​กัน” (โรม 6:4) เมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์ เราก็ตายในและกับพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์แทนเรา พระองค์อยู่บนไม้กางเขนแทนทุกคนที่เกิดในโลกนี้และจะเกิดในโลกนี้

นั่นคือสิ่งที่ข้อพระคัมภีร์หลักของเรากำลังพูดถึง เมื่อกล่าวว่า “ในทำนองเดียวกัน พวกท่านจงถือว่าท่านได้ตายต่อบาป และมีชีวิตสนิทกับพระเจ้าโดยพระเยซูคริสต์” ดังนั้นตอนนี้คุณสามารถป่าวประกาศว่า “ฉันได้ตายเพื่อบาป และฉันมีชีวิตสนิทกับพระเจ้า!” นี่ควรจะเป็นการกล่าวสารภาพพระคำของคุณอย่างสม่ำเสมอ คุณอาจไม่รู้สึกว่าคุณสนิทกับพระเจ้า แต่คำถามก็คือ คุณบังเกิดใหม่หรือไม่? ถ้าใช่ ก็ให้นำสิ่งนี้มาคิดบัญชี นั่นคือถือว่าทุกสิ่งที่พระเยซูทำนั้นก็เพื่อคุณ

แทนที่จะพูดว่า “ฉันอ่อนแอเหลือเกิน ฉันไม่สามารถต่อต้านการทดลองได้เหมือนคริสเตียนคนอื่นๆ” จงถือว่าหรือพิจารณาว่าตัวคุณเองได้ตายต่อบาปแล้ว! อย่าคิด พูด หรือปฏิบัติตัวเหมือนคนที่กำลังต่อสู้ดิ้นรนกับความบาป จงเปลี่ยนวิธีคิดของคุณและยอมรับสิ่งที่พระเยซูได้ทำแทนคุณ การตระหนักรู้นี้จะเสริมกำลังให้คุณดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง!

จงใช้ความคิดของคุณ! จงถือว่าตัวคุณเองได้ตายต่อบาปแล้ว จงอนุญาตให้สิ่งนี้เป็นความคิดในปัจจุบันของคุณ นั่นคือวิธีปฏิบัติที่สอดคล้องกับวิธีที่พระเจ้ามองดูคุณและวิธีที่พระองค์คิดเกี่ยวกับคุณ คุณอยู่ในพระคริสต์เมื่อพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์ คุณอยู่ในพระองค์เมื่อพระองค์ทรงถูกฝัง และคุณอยู่ในพระองค์เมื่อพระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนม์ พระองค์ทรงเห็นคุณมีชีวิตอยู่ในพระองค์ในตอนนี้ สรรเสริญพระเจ้า

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ฉันมีชีวิตอยู่กับพระเจ้า และฉันอยู่ในอาณาจักรแห่งพระบุตรที่รักของพระเจ้า ซึ่งฉันครอบครองและปกครองโดยฤทธิ์อำนาจแห่งพระวิญญาณ! ฉันเดินในการงานที่สำเร็จแล้วของพระคริสต์ เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการเสียสละแทนของพระองค์ ฉันแข็งแกร่ง เพราะว่าพระองค์แข็งแกร่ง! และฉันมีชีวิตอยู่ เพราะว่าพระองค์ทรงมีชีวิตอยู่! สาธุการแด่พระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม:เอเฟซัส 2:1; โรม 6:4; โรม 6:10-11


Comments are closed