พุธ ที่ 6 พฤศจิกายน 2013

จงตื่นเต้นเกี่ยวกับพระเจ้า!
Get Excited About The Lord!

“แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบเธอว่า “มารธา มารธาเอ๋ย เธอกระวนกระวายและร้อนใจด้วยหลายสิ่งนัก สิ่งซึ่งต้องการนั้นมีแต่สิ่งเดียว มารีย์ได้เลือกเอาส่วนดีนั้น ใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่ได้” (ลูกา 10:41-42)

    พระคัมภีร์บอกเราในลูกา 10 ถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูได้ไปเยี่ยมมารีย์และมารธาที่บ้านของพวกเธอ ในขณะที่มารีย์นั่งอยู่ที่พระบาทของพระเยซูเพื่อฟังถ้อยคำของพระองค์ด้วยความตื่นเต้น มารธาผู้เป็นพี่สาว รีบเข้าไปในครัวเพื่อเตรียมอาหารสำหรับพระเยซู ด้วยความรู้สึกไม่พอใจในน้องสาวของเธอที่ไม่มาช่วย มารธาได้บ่นกับพระเยซูและกล่าวว่า “…พระองค์เจ้าข้า พระองค์ไม่สนพระทัยหรือ ซึ่งน้องสาวของข้าพระองค์ปล่อยให้ข้าพระองค์ทำการปรนนิบัติแต่คนเดียว ขอพระองค์สั่งเขาให้มาช่วยข้าพระองค์” (ลูกา 10:40)

พระเยซูได้ตำหนิมารธาและกล่าวชื่นชมมารีย์ที่ได้เลือกทางที่ยอดเยี่ยมกว่า มารีย์ปลื้มปิติยินดีกับพระเยซูและถ้อยคำของพระองค์ และสิ่งนี้เป็นที่พอพระทัยของพระองค์ สดุดี 37:4 กล่าวว่า “จงปีติยินดีในพระเยโฮวาห์และพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของท่าน” คุณจะปีติยินดีในพระเจ้าได้อย่างไร? ก็โดยมีความตื่นเต้นเกี่ยวกับพระองค์! ตื่นเต้นไปกับพระคำของพระองค์ และยึดทุกโอกาสเอาไว้ในการเรียนรู้จากพระองค์ และสามัคคีธรรมกับพระองค์

คนเหล่านั้นที่ตื่นเต้นเกี่ยวกับพระเจ้าบ่อยๆ มักจะมีสิ่งที่เหนือธรรมชาติเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขาอยู่เสมอๆ พวกเขามักจะมีคำพยานของชัยชนะ ความสำเร็จ และการเลื่อนขั้นอยู่เสมอ สังเกตในประโยคที่เราได้อ่านไปอีกครั้ง กล่าวว่า “จงปีติยินดีในพระเยโฮวาห์และพระองค์จะประทาน…” กล่าวอีกนัยหนึ่งคือว่า โดยปราศจากการอธิษฐาน สิ่งดีต่างๆ ที่คุณปรารถนาจะเป็นของคุณโดยอัตโนมัติ เพราะว่าคุณปีติยินดีในพระเจ้า คุณจะไม่ต้องขอสิ่งใดสำหรับตัวของคุณเองเลย พระองค์จะทรงประทานให้แก่คุณก่อนที่คุณจะขอจากพระองค์ เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมใช่หรือไม่? ดังนั้น จงตื่นเต้นอยู่เสมอในการรับใช้พระองค์ และสามัคคีธรรมกับพระองค์

คำอธิษฐาน
    สรรเสริญพระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์รู้สึกขอบพระคุณที่รู้ว่าพระองค์ทรงยินดีในข้าพระองค์ และสร้างข้าพระองค์ขึ้นเพื่อความเพลิดเพลินของพระองค์ ข้าพระองค์มอบความยินดีแด่พระองค์ในวันนี้โดยการเดินในน้ำพระทัยอันสมบูรณ์ของพระองค์ นำพาไปโดยสติปัญญาของพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานทุกสิ่งแก่ข้าพระองค์อย่างมากมาย ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: อิสยาห์ 58:14; โยบ 23:12


Comments are closed