วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม  2020

จงตระหนักว่าพระคุณอยู่ในฉัน
Be Christ-In-Me Conscious

เพราะว่าเราเป็นวิหารของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ ดังที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าเราจะอยู่ในเขาทั้งหลายและจะดำเนินในหมู่พวกเขา เราจะเป็นพระเจ้าของพวกเขา และเขาจะเป็นประชากรของเรา”   (2 โครินธ์ 6:16)               

แก่นที่แท้จริงของคริสเตียนคือข้อเท็จจริงที่ว่าพระคริสต์ทรงสถิตอยู่ในตัวคุณโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ นั่นคือเหตุผลที่พระเยซูเสด็จมาเพื่อทำให้การสามัคคีธรรมและการเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ เราได้รับชีวิตนิรันดร์ผ่านทางชีวิต ซึ่งก็คือชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้าผ่านทางการสามัคคีธรรมนั้น ดังนั้นคุณจึงไม่ได้เป็นคนธรรมดา คุณเต็มไปด้วยพระเจ้า นั่นคือเต็มไปด้วยความรักของพระองค์ พระสิริของพระองค์ และพระปัญญาของพระองค์

สิ่งนี้จะต้องกลายเป็นความเป็นจริงในวิญญาณของคุณ ไม่เช่นนั้นแล้วคุณก็จะไม่ได้ดำเนินชีวิตคริสเตียนที่แท้จริง คุณต้องมีการตระหนักรู้ว่าพระคริสต์อยู่ในตัวฉัน ฉันกำลังพูดถึงการตระหนักรู้เกี่ยวกับชีวิตซึ่งทุกสิ่งที่คุณรู้ก็คือพระคริสต์ นั่นคือทุกสิ่งที่คุณเห็นคือพระคริสต์ พระคัมภีร์กล่าวว่าพระคริสต์คือชีวิตของคุณ (โคโลสี 3:4) พระคริสต์คือทุกสิ่ง การทำงานด้วยความคิดนี้จะนำพาคุณไปสู่อาณาจักรที่คุณไม่ได้มีการตระหนักถึงความขาดแคลน ความล้มเหลว หรือความกลัว นั่นคือคุณอยู่ข้างบนสุดและในชัยชนะทุกวัน ทุกชั่วโมง ทุกนาที และทุกวินาที เพราะว่าคุณมีพระเจ้าในตัวคุณ! คุณและพระเจ้าเป็นทีมที่ชนะนิรันดร์ ฮาเลลูยา!

แต่เนื่องจากหลายคนไม่ได้มีความคิดแบบ “พระคริสต์อยู่ในตัวฉัน” พวกเขาจึงต่อสู้ดิ้นรนตลอดชีวิต “ด้วยการมองหา” พระเจ้า นั่นคือ “ไปหา” พระองค์และยื่นมือออกไปขอความช่วยเหลือจากพระองค์ ในขณะที่พระคัมภีร์กล่าวว่า ลูก​ทั้ง​หลาย​เอ๋ย ท่าน​อยู่​ฝ่าย​พระ​เจ้า และ​ชนะ​พวก​เขา​แล้ว เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ผู้​ทรง​อยู่​ใน​พวก​ท่าน​ยิ่ง​ใหญ่​กว่า​ผู้​ที่​อยู่​ใน​โลก(1 ยอห์น 4:4) ทุกสิ่งและสิ่งใดๆ ก็ตามที่คุณต้องการอยู่ภายในผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าซึ่งอาศัยอยู่ในตัวคุณ สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำคือการตระหนักถึงการทรงสถิตอยู่ของพระองค์และพระปัญญาที่พระองค์ทรงนำคุณไปสู่ความสำเร็จและความยิ่งใหญ่

อย่าขอสติปัญญาจากพระองค์ พระองค์เป็นพระปัญญาของคุณ อย่าขอความช่วยเหลือจากพระองค์ พระองค์เป็นความช่วยเหลือของคุณและผู้ช่วยของคุณ อย่าขอกำลังจากพระองค์ พระองค์เป็นกำลังของคุณ อย่าไปที่ใดๆ โดยไม่ได้ตระหนักว่าคุณเป็นภาชนะที่บรรจุพระเจ้า คุณจะประหลาดใจกับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน นั่นคือพระคุณ รัศมีของพระเจ้า อิทธิพล และฤทธิ์อำนาจที่คุณจะปลดปล่อยออกมา ทำไม? ในอาณาจักรฝ่ายวิญญาณ หลักการแรกคือความรู้ หลักการที่สองคือการตระหนักรู้ และหลักการที่สามคือการพูด นั่นคือการพูดออกเสียง นั่นคือเหตุผลที่ความรู้นี้มาถึงคุณในวันนี้ เพื่อทำให้คุณมีการตระหนักรู้ว่าที่คุณมีพระเจ้าอยู่ในตัวคุณ และป่าวประกาศตามนั้น

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ฉันไม่ใช่คนธรรมดา เพราะว่าผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าอาศัยอยู่ในวิญญาณ จิตใจ และร่างกายของฉัน! ฉันเต็มไปด้วยพระเจ้า! ฉันแข็งแรง สมบูรณ์ เต็มไปด้วยความรัก พระปัญญา และแก่นแท้แห่งความเป็นพระเจ้าของพระองค์ ชีวิตของฉันเต็มไปด้วยพระคุณ ฉันไม่มีการตระหนักถึงความขาดแคลน! เพราะว่าฉันเพียงพอในความเพียงพอของพระคริสต์! พระองค์ได้ทรงเรียกฉันให้ดำเนินชีวิตแห่งพระสิริ พระบารมี ฤทธิ์อำนาจ และการครอบครอง และฉันดำเนินชีวิตอยู่เพื่อทำให้ความฝันที่พระองค์มีสำหรับฉันสำเร็จ ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม:โคโลสี 3:10; 2 โครินธ์ 5:17; 1 โครินธ์ 3:16; โคโลสี 1:26-27


Comments are closed