อังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2013

จงตระหนักว่าคุณเป็นแสงสว่าง
Be Conscious That You Are Light

“เพราะว่าเมื่อก่อนท่านเป็นความมืด แต่บัดนี้ท่านเป็นความสว่างแล้วในองค์พระผู้เป็นเจ้า จงดำเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่าง” (เอเฟซัส 5:8)

    ข้อพระคัมภีร์ตอนต้นได้อธิบายอย่างชัดเจนเกี่ยวกับตัวของคุณ กล่าวว่า “…ท่านเป็นความสว่างแล้วในองค์พระผู้เป็นเจ้า” สรรเสริญพระเจ้า! คุณเป็นแสงสว่างเพราะว่าคุณเกิดจากพระเจ้าผู้ทรงเป็นแสงสว่าง และในพระองค์นั้นไม่มีความมืดเลย “แล้วนี่เป็นข้อความที่เราได้ยินจากพระองค์ และประกาศแก่ท่านทั้งหลาย คือว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่าง และไม่มีความมืดอยู่ในพระองค์เลย” (1 ยอห์น 1:5)

ในยอห์น 8:12 พระเยซูคริสต์ตรัสว่า “เราเป็นความสว่างของโลก ผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต” เป็นการประกาศที่น่าประทับใจมาก พระองค์ทรงทราบอย่างชัดเจนว่าพระองค์ทรงเป็นใคร และกล้าที่จะประกาศออกมา และในมัทธิว 5:14 พระองค์เรียกพวกเราว่าเป็นแสงสว่างของโลกนี้! เราเป็นแสงสว่างเหมือนที่พระองค์ทรงเป็นแสงสว่าง

คุณจะต้องประกาศอย่างกล้าหาญว่าคุณเป็นใคร คุณเป็นแสงสว่างของโลกนี้ ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนก็ตาม ก็จะทำให้โลกนี้สว่างขึ้น

บางคนอาจจะล้อเลียน หรือไม่พอใจในการประกาศด้วยความเชื่อของคุณ จงปฎิเสธที่จะหวั่นไหว ประกาศความเชื่อของคุณต่อไป เลือกที่จะเดินในความจริงที่คุณเป็นในพระคริสต์ ส่องแสงสว่างของคุณให้เจิดจ้า เพื่อให้คนอื่นได้เห็น และนมัสการพระบิดาในสวรรค์ของคุณ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ได้ทรงทำให้ข้าพระองค์เป็นผู้รับมรดกแห่งธรรมิกชนในความสว่าง ความมืดไม่มีที่ในข้าพระองค์ เพราะว่าข้าพระองค์เกิดจากแสงสว่าง ข้าพระองค์สำแดงแสงสว่างนี้แก่โลกของข้าพระองค์อย่างสดใสในวันนี้และตลอดไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 1:12-13; มัทธิว 5:16


Comments are closed