อังคาร ที่ 13 มีนาคม 2018
จงตระหนักถึงพระพร
Be Blessing Conscious
“จงกล่าวกับอาโรนและบุตรทั้งหลายของเขาว่า ท่านทั้งหลายจงอวยพรคนอิสราเอล คือพูดกับเขาทั้งหลายว่า ‘ขอพระยาห์เวห์ทรงอวยพรท่าน และพิทักษ์รักษาท่าน” (กันดารวิถี 6:23-24)

   ในฐานะคริสเตียน เราได้รับการทรงเรียกเข้าสู่ชีวิตแห่งพระพร เราจะต้องเดินในพระพร พูดและสำแดงพระพรทุกวันและทุกที่ จินตนาการว่าเดินเข้าไปในบ้าน ออฟฟิส ห้องเรียน หรือการประชุม โดยที่พูดพระพร! พระคำบอกให้เราให้พระพร และนั่นเป็นการทรงเรียกของเรา (1 เปโตร 3:9)

เหมือนอย่างที่พระเจ้าได้ตรัสกับอาโรมและลูกๆ ของเขา ซึ่งเป็นปุโรหิต พระองค์สั่งให้พวกเขากล่าวพระพรเหนือชนชาติอิสราเอล ถึงแม้ว่าชาวอิสราเอลเป็นคนของพระองค์ก็ตาม คนยิวในปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก เพราะว่าพวกเขาตระหนักถึงพระพรของพระเจ้า พวกเขาสอนลูกๆ ของพวกเขา และลูกของลูก ให้พูดพระพรและตระหนักถึงพระพร

แต่พระพรเหนือชาวยิวนั้นไม่ได้มีพลังเท่ากับพระพรที่มีเหนือคริสตจักร คือผู้ที่ถูกสร้างใหม่ แต่เนื่องจากมีคริสตจักรไม่มากที่สอนมากพอเกี่ยวกับพระพรและการรับพระพร เราจึงไม่ได้เห็นผลในเรื่องนี้มากเท่าที่ควร ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเราพูดกับใครบางคนว่า “ขอพระเจ้าอวยพร” สำหรับบางคนนั้นเป็นเพียงข้อความทางศาสนาที่ไม่มีความหมายอะไรมากนัก อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่มีสายตาฝ่ายวิญญาณ นั่นเป็นคำที่ทำให้เกิดบางสิ่งที่เหนือธรรมชาติ

ทำไมพระเจ้าจึงสั่งอาโรนและลูกชายของเขาให้อวยพรชนชาติอิสราเอล ผู้ที่เป็นชนชาติที่ได้รับพรอยู่แล้ว? นั่นก็เพราะว่าการประกาศพระพรทำให้เกิดฤทธิ์เดชเพื่อให้พระพรทำงานได้ พระองค์บอกให้ปุโรหิตกล่าวคำอวยพรเหนือชนชาติอิสราเอล ในกันดารวิถี 6:24-27 ศึกษาและภาวนาถึงสิ่งนี้ แม้ในวันนี้ พวกเขาก็ยังพูดถ้อยคำแห่งพระพรเหล่านั้นอยู่ ตอนนี้คุณเข้าใจแล้วหรือไม่ว่าทำไมทุกสิ่งที่พวกเขาทำจึงจำเริญขึ้น

ในชีวิตของคุณ จงตระหนักถึงพระพร เมื่อคุณอยู่ในคริสตจักรและผู้รับใช้พระเจ้ายื่นมือของเขาออกเพื่อกล่าวคำอวยพร รับเอาด้วยวิญญาณของคุณ พระพรไหลผ่านจากมือของเราและจากคำพูดของเรา ถ้อยคำแห่งพระพรที่พูดเข้าไปในชีวิตของคุณมีฤทธิ์เดช นำพาชีวิตของคุณไปในทางที่พระเจ้าต้องการให้คุณดำเนินไป

คำอธิษฐาน

   ข้าพเจ้าเป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมและพระพรของเขาอยู่เหนือข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ ออกผลแห่งความชอบธรรม ทุกสิ่งเป็นไปด้วยดีสำหรับข้าพเจ้าและข้าพเจ้าดำเนินชีวิตในความรุ่งเรืองและชัยชนะทุกวัน ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 2:12; ฟีเลโมน 1:6


Comments are closed