วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2019

จงตระหนักถึงพระกายของพระคริสต์
Discern The Body Of Christ

“เพราะว่าคนที่กินและดื่มโดยไม่ได้ตระหนักถึงพระกายขององค์พระผู้เป็นเจ้า ก็กินและดื่มเป็นเหตุให้ตนเองถูกลงโทษ” (1 โครินธ์ 11:29)

     เมื่อผู้คนไม่เข้าใจถึงความเป็นจริงแห่งพระคำของพระเจ้า พวกเขาก็จะผิดพลาดและทำให้ชีวิตของพวกเขาตกอยู่ในอันตราย ในมัทธิว 22:29 พระเยซูตรัสว่า “ท่านทั้งหลายผิดแล้ว เพราะท่านไม่รู้พระคัมภีร์หรือฤทธิ์เดชของพระเจ้า”

ลองใช้ข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราเป็นตัวอย่าง สิ่งนี้เปิดเผยให้เห็นบางสิ่งที่โดดเด่นเกี่ยวกับมหาสนิท เหล้าองุ่นไม่ใช่แค่เครื่องดื่ม แต่คือการมีส่วนร่วมในพระโลหิตของพระคริสต์ เช่นเดียวกับที่ขนมปังเป็นตัวแทนของพระกายของพระองค์ เพื่อนำไปถึงเป้าหมายอัครทูตเปาโลกล่าวว่า “…เครื่องบูชาที่พวกเขาถวายนั้น เขาถวายบูชาแก่พวกผี ไม่ใช่ถวายแด่พระเจ้า ข้าพเจ้าไม่ต้องการให้พวกท่านมีส่วนร่วมกับพวกผี (วิญญาณชั่ว)” (1 โครินธ์ 10:20)

เมื่อคนต่างชาติถวายเครื่องบูชาแก่รูปเคารพจริงๆ แล้วพวกเขากำลังถวายตัวเองให้แก่พวกวิญญาณชั่ว สิ่งนี้หมายความว่าเครื่องบูชาเหล่านั้นเชื่อมโยงกับพวกวิญญาณชั่ว ผู้ใดก็ตามที่มีส่วนร่วมในเครื่องบูชาเหล่านั้นในทางหนึ่งทางใดก็เข้าสู่การสามัคคีธรรมกับพวกวิญญาณชั่ว และบางคนก็มีวิญญาณชั่วด้วยวิธีนี้ ผลก็คือบางคนก็ป่วยจนเป็นเหตุให้มีปัญหาทางความคิดจนไม่สามารถทำอะไรด้วยตนเองได้

ในทำนองเดียวกันพระคัมภีร์กล่าวว่าเมื่อเรารับถ้วยและกินขนมปัง เราก็อยู่ในสามัคคีธรรมกับพระเจ้า สาธุการแด่พระเจ้า! 1 โครินธ์ 11:16 บอกเราอย่างชัดเจนว่าการรับมหาสนิทคือการมีส่วนร่วมในพระโลหิตและพระกายของคริสต์ นี่คือเหตุผลที่เราถูกเตือนให้ตระหนักถึงพระกายขององค์พระผู้เป็นเจ้า นั่นคือรู้ถึงฤทธิ์อำนาจและความสำคัญของสิ่งนี้ วันนี้หลายคนมีปัญหาในร่างกาย ซึ่งบางคนถึงกับเสียชีวิตเพราะไม่ได้ตระหนักถึงพระกายขององค์พระผู้เป็นเจ้า

1 โครินธ์ 11:30 กล่าวว่า “เพราะเหตุนี้พวกท่านหลายคนจึงอ่อนแอและเจ็บป่วย และบ้างก็ล่วงหลับไป” พระวิญญาณกำลังอ้างถึงสิ่งใด? การพลาดที่จะตระหนักถึงพระกายของพระคริสต์ ดังนั้นจงตรวจสอบตัวเองและเกี่ยวข้องกับคริสตจักรของพระเจ้าอย่างเหมาะสม อย่าปฏิบัติต่อคริสตจักรท้องถิ่นอย่างไม่ระมัดระวังหรือด้วยความดูหมิ่น จงเดินในความรักเสมอและให้เกียรติผู้คนของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับพระพรของการมีส่วนร่วมในมหาสนิทของพระโลหิตและพระกายของพระคริสต์ ขอบพระคุณสำหรับการนำของพระวิญญาณของพระองค์ที่ช่วยให้ข้าพระองค์ตระหนักถึงพระกายของพระคริสต์ ข้าพระองค์มีชัยชนะนิรันดร์และการครอบครองเหนือความบาป ความเจ็บป่วย โรค ความตาย และมาร ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 11:27-30


Comments are closed