ผู้ใด​ที่ได้​เกิด​จาก​พระเจ้า​ไม่​ทำ​บาป เพราะ​เชื้อ​ของ​พระเจ้า​อยู่​ใน​คน​นั้น ​และ​เขา​ทำไม่สามารถทำ​บาป​ได้ เพราะว่า​เขาได้​เกิดมา​จาก​พระเจ้า (1 ยอห์น 3:9 ฉบับ NKJV)

เพื่อให้เข้าใจข้อพระคัมภีร์ข้างบนอย่างถูกต้อง คุณจะต้องศึกษาในบริบทที่ถูกต้อง จุดประสงค์ของข้อพระคัมภีร์นั้นจริง ๆ แล้วอยู่ในข้อที่ 6 ของบทก่อนหน้านั่นซึ่งกล่าวว่า “ผู้​ที่​กล่าว​ว่า​ตน​อยู่​ใน​พระ​องค์ก็​ควร​ดำ​เนิน​ชีวิต​เหมือนที่​พระ​องค์ทรงดำเนิน” (1 ยอห์น 2:5-6 ฉบับ NKJV) สังเกตว่าข้อนี้ไม่ได้กล่าวว่า “ผู้​ที่​กล่าว​ว่า​ตน​อยู่​ใน​พระ​องค์​ดำ​เนิน​ชีวิต​เหมือนที่​พระ​องค์ดำเนิน” แต่กล่าวว่าถ้าคุณเป็นคริสเตียน คุณก็ควรจะเดิน (ดำเนินชีวิต) ในฐานะคริสเตียน นั่นคือเดินเหมือนที่พระองค์ (พระเยซู) เดิน

ตอนนี้ โรม 8:6 บอกเราว่า “การ​เอา​ใจ​ใส่​เนื้อ​หนัง​ก็​คือ​ความ​ตาย และ​การ​เอา​ใจ​ใส่​ฝ่าย​วิญ​ญาณ ก็​คือ​ชีวิต​และ​สันติ​สุข” ที่นี่เขากำลังสอนเราให้เดินในพระวิญญาณ เขากล่าวว่า “แต่​ข้าพ​เจ้า​ขอ​บอก​ว่า​จง​ดำ​เนิน​ชีวิต​ตาม​พระ​วิญ​ญาณ แล้ว​ท่าน​จะ​ไม่​สนอง​ความ​ต้อง​การ​ของ​เนื้อ​หนัง” (กาลาเทีย 5:16) สิ่งเหล่านี้คือคำสั่งและคำแนะนำทั้งหมดที่มอบให้แก่เราในพระคำของพระเจ้า

โรม 6:1-2 กล่าวว่า “ถ้า​อย่าง​นั้น เรา​จะ​ว่า​อย่าง​ไร? เรา​จะ​อยู่​ใน​บาป​ต่อ​ไป​เพื่อ​ให้​พระ​คุณ​เพิ่ม​ทวี​ขึ้น​หรือ? เปล่า​เลย เรา​ที่​ตาย​ต่อ​บาป​แล้ว​จะ​มี​ชีวิต​ใน​บาป​ต่อ​ไป​ได้​อย่าง​ไร?” คริสเตียนไม่มีเสรีภาพที่จะทำผิด คุณถูกเรียกให้สำแดงความชอบธรรม นั่นคือเพื่อเดินในความถูกต้องของพระองค์ ชีวิตที่เรามีในพระคริสต์นั้นปราศจากบาป อย่างไรก็ตามในการดำเนินในความเชื่อของคุณเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ที่จะทำผิดพลาด ดังนั้นพระคัมภีร์จึงกล่าวว่า “…​พระ​โล​หิต​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​พระ​บุตร​ของ​พระ​องค์ ก็​ชำระ​เรา​ให้​ปราศ​จาก​บาป​ทั้ง​สิ้น” (1 ยอห์น 1:7) พระองค์ได้จัดเตรียมการทำความสะอาดอย่างอัตโนมัติให้แก่เรา

สิ่งที่พระองค์ทรงคาดหวังคือให้คุณยอมจำนนต่อพระคำ ได้รับการสอน ได้รับการนำทางในความชอบธรรม เพราะว่าผ่านทางพระคำ คุณจะค้นพบว่าคุณได้รับการชำระจากความอธรรมทั้งหมด (ยอห์น 15:3) และมีความสามารถในการดำเนินชีวิตที่ปราศจากบาป สรรเสริญพระเจ้า!

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ทรงล้ำค่า ขอบพระคุณสำหรับพระคุณและฤทธิ์อำนาจแห่งความชอบธรรมของพระองค์ที่กำลังทำงานอยู่ในตัวข้าพระองค์! ข้าพระองค์ยอมจำนนต่อพระคำเพื่อให้ได้รับการสอน ได้รับการนำทางในความชอบธรรม ความบาปไม่มีอำนาจเหนือข้าพระองค์ ข้าพระองค์มีความถูกต้องของพระเจ้าในวิญญาณของข้าพระองค์ และสิ่งนี้สำแดงออกในความคิด คำพูด และการกระทำของข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:1 ยอห์น 5:18;1 ยอห์น 2:1;1 ยอห์น 2:28-29


Comments are closed