วันพุธที่ 18 ธันวาคม  2019                                                                                                 

จงดำรงอยู่ในความถ่อมใจ
Remain Humble

“เพราะว่าทุกคนที่ยกตัวขึ้นจะต้องถูกเหยียดลง และคนที่ถ่อมตัวลงจะได้รับการยกขึ้น” (ลูกา 14:11)

พระคัมภีร์แสดงให้เราเห็นตัวอย่างของคนจำนวนมากที่ประสบความสำเร็จอย่างไม่ธรรมดา ขึ้นสู่ตำแหน่งของพระราชา และจากความมืดมัวไปสู่ความสว่างไสวในขณะที่พวกเขาถ่อมใจ น่าเศร้าที่คนเหล่านี้บางคนที่ถูกยกขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงส่งกลับกลายเป็นคนที่หยิ่ง ผยอง และจองหอง พวกเขากลายเป็นคนที่ “ใหญ่” ในสายตาของพวกเขาเองและถูกปลดโดยพระเจ้า เรื่องราวของกษัตริย์ซาอูลนั้นเป็นหนึ่งในกรณีนี้

ซาอูลได้รับพระคุณในการเป็นผู้นำและได้รับการเจิมให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอล สิ่งนี้เกิดขึ้น เมื่อเขา​เป็น​แต่​ผู้​เล็ก​น้อย​ใน​สาย​ตา​ของ​เขาเอง ตามที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ (1 ซามูเอล 15:17) หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ต่อต้านคำแนะนำฝ่ายวิญญาณ นั่นคือเขาถวายเครื่องเผาบูชาซึ่งผิดต่อพระบัญญัติของพระเจ้า (1 ซามูเอล 13:9) และอีกครั้งหนึ่งเขาไม่ได้ทำลายชาวอามาเลขอย่างสิ้นเชิงตามที่พระเจ้าได้สั่งไว้อย่างชัดเจน (1 ซามูเอล 15:1-11) เนื่องจากความเย่อหยิ่งของเขาพระเจ้าจึงทรงปฏิเสธไม่ให้เขาเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอล (1 ซามูเอล 15:26) ช่างน่าเศร้าจริงๆ!

แต่จงมองดูที่พระเยซู! แม้ว่าพระองค์รู้ว่าพระองค์เป็นใคร นั่นคือผู้ที่ได้รับพระพร องค์อธิปไตย (ผู้ปกครอง) จอมกษัตริย์ และจอมเจ้านาย พระองค์ก็ยังถ่อมใจ ลูกา 4:16-21 แสดงให้เห็นว่าเมื่อพระองค์มาถึงนาซาเร็ธ ที่ซึ่งพระองค์ได้ถูกเลี้ยงดูให้เติบโตขึ้น พระองค์เข้าไปในธรรมศาลาตามธรรมเนียมของพระองค์ในวันสะบาโต และพระองค์ยืนขึ้นเพื่ออ่านจากหนังสือม้วน พระองค์ไม่ได้ตะโกนใส่ปุโรหิตว่า “จงดูเถิดว่าจอมราชามาที่นี่แล้ว!” องค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงแต่ลุกขึ้นและอ่านตามที่พระองค์ถูกขอให้ทำ และเมื่อพระองค์อ่านเสร็จแล้ว “…แล้ว​พระ​องค์​ทรง​ม้วน​หนัง​สือ​ส่ง​คืน​ให้​แก่​เจ้า​หน้า​ที่ แล้ว​ประทับ​ลง…” (ลูกา 4:20) ช่างเป็นการแสดงออกถึงความถ่อมใจอย่างแท้จริง!

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเป็นผู้นำหรือศิษยาภิบาล คุณเคยได้รับเกียรติอย่างมากให้พูดในที่ประชุมหรือไม่? หรือคุณกลายเป็นคนที่ใหญ่ในสายตาของตัวเองจนคุณรู้สึกขุ่นเคืองใจ ถ้าไม่ได้รับการเชิญให้พูด?

1 เปโตร 5:5 กล่าวว่า “…​จง​สวม​ความ​ถ่อม​ตัว​ เพราะพระ​เจ้า​ทรง​ต่อสู้​คน​ที่​หยิ่ง​จอง​หอง แต่​ประทาน​พระ​คุณ​แก่​คน​ที่​ถ่อม​ใจ พระคุณที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่คนที่ถ่อมใจมาพร้อมกับการส่งเสริมและเกียรติ ในชีวิตคุณอาจจะไม่ถูกมองว่าเป็นบุคคลที่สำคัญ แต่ด้วยพระคุณคุณจะได้รับการยกขึ้นสู่ระดับที่ยิ่งใหญ่

จงถ่อมใจต่อไป ความถ่อมใจที่แท้จริงคือการยอมจำนนต่อสิทธิอำนาจ อิทธิพลและผลกระทบของพระคำของพระเจ้าและคำแนะนำของพระองค์ เมื่อคุณทำเช่นนั้น คุณจะได้รับพระคุณเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่มีพลังในการเลื่อนตำแหน่ง การเพิ่มพูน และความก้าวหน้าที่เหนือธรรมชาติ

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์ยอมจำนนต่อความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า สิทธิอำนาจ และอิทธิพลของพระคำของพระองค์ด้วยความถ่อมใจทั้งหมด ดังนั้นข้าพระองค์จึงเพลิดเพลินกับผลของพระคุณที่อุดมสมบูรณ์ ท่วมท้น และไม่มีสิ้นสุดซึ่งทำให้ข้าพระองค์เดินในการส่งเสริม ความเป็นเลิศ ชัยชนะ และการครอบครอง และปกครองแบบกษัตริย์ในชีวิตนี้ ในพระนามของพระเยซู

อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:โรม 12:16; ยากอบ 4:6; ยากอบ 4:10; ฟิลิปปี 2:3


Comments are closed