เสาร์ ที่ 26 ธันวาคม 2015

จงจำว่าคุณเป็นใคร!
Remember Who You Are!

“แต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นประชาชาติบริสุทธิ์ เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะ เพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์” (1 เปโตร 2:9)

    มีความคิดที่ดีบางอย่างที่สามารถเห็นได้ในข้อพระคำตอนต้นซึ่งอธิบายถึงธรรมชาติและการทรงเรียกของคุณในพระเยซูคริสต์ พระเจ้าได้สร้างคุณเพื่อสำแดงความงดงามของพระองค์ ความบริสุทธิ์ พระคุณ พระสิริ และความยอดเยี่ยมของพระองค์ คุณถูกเลือกให้เป็นผู้ที่สำแดงความดีและความสมบูรณ์แบบของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกคุณออกจากความมืดให้เข้าสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์ นี่คือชีวิตของคุณ! คุณเป็นความยอดเยี่ยม คุณเป็นความสัตย์ซื่อ

ประโยคที่ว่า “ปุโรหิตหลวง” ไม่ได้เพียงแค่พูดถึงเกี่ยวกับอาณาจักรของปุโรหิต แต่ “ปุโรหิต-กษัตริย์” ในลำดับของเมคีเซเดค นี่คือผู้ที่คุณเป็นในพระคริสต์ คุณเป็นกษัตริย์ พูดและเดินให้เหมือนกษัตริย์! เมื่อคุณแต่งตัว ให้แต่งตัวโดยตระหนักว่าคุณเป็นกษัตริย์ ในทุกสิ่งที่คุณทำ จงจำไว้เสมอว่าคุณเป็นใคร คุณถูกเรียกให้มีความยอดเยี่ยม

ยากอบกล่าวว่า “โดยทรงตั้งพระทัยแล้ว พระองค์ก็ได้ทรงให้เราทั้งหลายบังเกิดโดยสัจวาทะ เพื่อเราทั้งหลายจะได้เป็นอย่างผลแรกแห่งสรรพสิ่งซึ่งพระองค์ทรงสร้าง” (ยากอบ 1:18) คุณเป็นมงกุฎที่งดงาม และเป็นผลแรกของทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง คุณคือผู้ที่พระเจ้าจะทรงสำแดงพระองค์เองอย่างสมบูรณ์ นั่นคือเหตุผลที่พระองค์ได้ทรงสร้างคุณ เพื่อสำแดงพระองค์เองในความสมบูรณ์ของพระองค์ผ่านทางคุณ ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
ข้าพเจ้าเป็นปุโรหิต-กษัตริย์! ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตตามการทรงเรียกของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าเป็น “กษัตริย์” ในชีวิต สำแดงความดีและความสมบูรณ์แบบของพระคริสต์! ข้าพเจ้ามีความยอดเยี่ยมในทุกส่วนในชีวิตของข้าพเจ้า เกิดผลในทุกสิ่งโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: วิวรณ์ 5:9-10; มัทธิว 5:14; เอเฟซัส 2:10


Comments are closed