วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2019

จงคิดว่าพระเจ้าทรงอยู่ภายใน
Be God-inside Minded

“ลูกทั้งหลายเอ๋ย ท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้า และชนะพวกเขาแล้ว เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลก” (1 ยอห์น 4:4)

     คริสเตียนคือมนุษย์ที่มีธรรมชาติของพระเจ้า นั่นคือผู้ที่มีพระคริสต์ทรงสถิตอยู่อย่างแท้จริง ดังนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วคุณต้องคิดว่าพระเจ้าทรงอยู่ภายใน นั่นคือผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าอาศัยอยู่ในตัวคุณ หมายความว่าคุณไม่มีอะไรต้องกลัวในชีวิต

นี่คือความคิดของอัครทูตยอห์นและควรเป็นความคิดของคุณด้วย ใน 1 ยอห์น 5:4 เขากล่าวว่า “เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยเหนือโลก…”ไม่สำคัญว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโลกใบนี้ คุณได้ชนะพวกเขาทั้งหมด เพราะว่าคุณเกิดมาจากพระเจ้า และพระคริสต์อาศัยอยู่ในตัวคุณ คุณได้ชนะพลังทุกอย่าง ฤทธิ์อำนาจทุกอย่างที่ต่อต้านคุณ

ในยอห์น 16:33 พระเยซูตรัสว่า “เราบอกเรื่องนี้กับพวกท่าน เพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเรา ในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยาก แต่จงมีใจกล้าเถิด เพราะว่าเราชนะโลกแล้ว” พระคำของพระเจ้าเป็นกฎฝ่ายวิญญาณ ถ้าพระองค์บอกว่าคุณได้ชนะโลกรวมทั้งความยากลำบาก ความล้มเหลว และความมืดของมัน คุณก็ได้ชนะแล้ว

จงรับรู้และเดินในความเป็นจริงแห่งชีวิตของพระเจ้าในพระคริสต์ของคุณ ผู้ได้ทรงสร้างคุณและทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทรงมอบให้แก่คุณ จงครอบครองและปกครองอยู่เหนือสถานการณ์ จงบอกปัดและปฏิเสธสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับชีวิตของพระคริสต์ในตัวคุณ

จงให้หลักฐานของการที่พระคริสต์ทรงสถิตอยู่ในคุณถูกเห็นได้ในคุณภาพชีวิตของคุณ ให้สิ่งนี้เป็นคำพยานต่อคนที่อยู่รอบตัวคุณว่าจริงๆแล้วมีชีวิตที่สูงกว่าในพระคริสต์ และคุณกำลังดำเนินชีวิตอยู่และเพลิดเพลินกับชีวิตนั้น ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับชีวิตที่ทำลายไม่ได้และไม่มีใครเอาชนะได้ของพระคริสต์ที่ฉันมี ทุกสิ่งที่ฉันเป็นและเป็นตัวแทนปลดปล่อยชีวิตของพระคริสต์ออกมา ผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าอาศัยอยู่ในตัวฉันและฉันกำลังดำเนินชีวิตที่สูงกว่าในพระคริสต์ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 8:35-37; 2 โครินธ์ 2:14; ฟีเลโมน 1:6


Comments are closed