แต่ถ้าแม้ข่าวประเสริฐของเรายังถูกปิดบังไว้อีก ก็ถูกปิดบังไว้จากพวกที่กำลังจะพินาศ คือในกรณีของพวกเขา พระของยุคนี้ได้ทำให้ความคิดของคนที่ไม่เชื่อมืดมนไป เพื่อไม่ให้เห็นความสว่างของข่าวประเสริฐ คือเรื่องพระสิริของพระคริสต์ผู้ทรงเป็นพระฉายาของพระเจ้า (2 โครินธ์ 4:3-4)

ในวันเวลาของเรากิจกรรมของพวกวิญญาณชั่วกำลังอาละวาดในหลายเมืองเพื่อหยุดยั้งผู้คนจากการรับข่าวประเสริฐ ส่วนหนึ่งของข้อพระคัมภีร์หลักของเรากล่าวว่า “…พระของยุคนี้ได้ทำให้ความคิดของคนที่ไม่เชื่อมืดมนไป…” นั่นคือซาตานกำลังทำงานอยู่ มันเป็นพระของโลกนี้และมีตัวแทนของมันในประเทศต่างๆ ซึ่งมีพันธกิจที่จะหยุดยั้งผู้คนไม่ให้รับข่าวประเสริฐ

ดังนั้นเมื่อคุณสังเกตเห็นความเฉื่อยช้าของผู้คนในการตอบสนองต่อการทรงเรียกให้รับความรอดในสถานที่บางแห่ง ทั้ง ๆ ที่มีการประกาศข่าวประเสริฐอย่างจริงจัง จงทำในสิ่งที่พระเยซูตรัสให้ทำ นั่นคือขับวิญญาณชั่ว (มาระโก 16:17) จงขับพวกมันออกไปจากเมือง ตำบล หมู่บ้าน สถานที่ และประเทศต่างๆ ในขณะที่คุณอธิษฐานอย่างร้อนรนในพระวิญญาณ

จนกว่าเราจะลงมือและหยุดยั้งการงานของพวกวิญญาณชั่วเหล่านี้ พวกมันก็จะยังคงอาละวาด ทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยในภูมิภาคดังกล่าวตอบสนองต่อข่าวประเสริฐน้อยลงเรื่อยๆ แต่จงขอบพระคุณพระเจ้า! เรามีสิทธิอำนาจในพระนามของพระเยซูที่จะปลดและขับไล่การยึดครองของพวกมันเหนือภูมิภาคเหล่านี้และโอนการครอบครองมรดกที่รกร้างเหล่านี้ เรามีสิทธิ์ที่จะโอนการครอบครองภูมิภาคเหล่านี้ซึ่งแต่ก่อนเคยเป็นพระวิญญาณของพระเจ้าให้แก่พวกทูตสวรรค์

มันไม่ต่างอะไรว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นในเมืองหรือประเทศที่คุณอาศัยอยู่หรือพวกวิญญาณชั่วในภูมิภาคนั้นที่ได้ทำให้ชีวิตมนุษย์หลงเจิ่นไป จงขับพวกมันออกไป! เมื่อคุณทำแล้ว หัวใจของคนมากมายในภูมิภาคเหล่านั้นจะยินดีที่จะเปิดรับข่าวประเสริฐและตอบสนองต่อการทรงเรียกให้รับความรอด

จงทำให้ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เติบโตและเกิดผลอย่างมากในที่ที่คุณอยู่เป็นงานของคุณ จงให้ความปรารถนาที่จะเห็นความชอบธรรมของพระองค์ถูกสถาปนาขึ้นในเมือง สถานที่ และประเทศของคุณทำให้คุณต้องอธิษฐานวิงวอนและปลดทำลายสายแห่งพันธนาการเหนือชีวิตของมนุษย์ จงให้สิ่งนี้มีความหมายต่อคุณทุกอย่าง

คำอธิษฐาน

ขอบพระคุณพระบิดาที่ทุกประเทศเป็นของพระองค์ ฉันป่าวประกาศพระนามของพระเยซูอยู่เหนือทุกเมือง ทุกประเทศ และทุกรัฐบาล ฤทธิ์อำนาจแห่งความชั่วร้ายเหนือเมืองต่างๆและประเทศต่างๆของโลกนี้ได้ถูกหักทำลายลง และข่าวประเสริฐเติบโตขึ้นอย่างมากมาย มีชัยชนะอย่างเต็มไปด้วยพระสิริ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม

กิจการ 19:18-20; มาระโก 16:17


Comments are closed