วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2020

จงกล่าวยืนยันความจริงของพระองค์
Affirm His Truths

และเรามีใจเชื่อเช่นเดียวกับที่เขียนไว้ว่า ข้าพเจ้าเชื่อฉะนั้นข้าพเจ้าจึงพูด”  เราก็เชื่อฉะนั้นเราจึงพูดด้วย (2 โครินธ์ 4:13)

2 ทิโมธี 3:1 เตือนว่าในวาระ​สุด​ท้าย​นั้น​จะ​เป็น​เวลา​ที่​น่า​กลัว อย่างไรก็ตาม โรม 8:35-37 บอกให้เรารู้ว่าแม้จะมีความยากลำบาก ความทุกข์ การกันดารอาหาร ภัยอันตราย และการระบาดใหญ่ซึ่งจะเป็นลักษณะของหมายสำคัญแห่งยุคสุดท้าย คุณก็ไม่มีอะไรต้องกลัว นี่เป็นเพราะว่าคุณเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิต แล้ว​ใคร​จะ​ให้​เรา​ขาด​จาก​ความ​รัก​ของ​พระ​คริสต์​ได้? จะ​เป็น​ความ​ทุกข์ หรือ​ความ​ยาก​ลำ​บาก หรือ​การ​เคี่ยว​เข็ญ หรือ​การ​กัน​ดาร​อาหาร หรือ​การ​เปลือย​กาย หรือ​การ​ถูก​โพย​ภัย หรือ​การ​ถูก​คม​ดาบ​หรือ? …แต่​ว่า​ใน​เหตุ​การณ์​ทั้ง​หมด​นี้ เรา​มี​ชัย​เหลือ​ล้น​โดย​พระ​องค์​ผู้​ทรง​รัก​เรา​ทั้ง​หลาย” (โรม 8:35-37)

สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำก็คือยึดมั่นในพระคำของพระเจ้า นั่นคือรู้และตระหนักถึงพระคำและสถาปนาพระคำผ่านทางการพูด ฤทธิ์อำนาจอยู่ในการกล่าวยืนยัน ยกตัวอย่างเช่น พระคำกล่าวว่า อา​วุธ​ทุก​ชนิด​ที่​ทำขึ้น​เพื่อ​ต่อ​สู้​เจ้า​จะ​ไม่​ชนะ (อิสยาห์ 54:17) พระเยซูตรัสในลูกา 10:19 ว่า ไม่​มี​อะไร​จะ​มา​ทำ​อัน​ตราย​พวก​ท่าน​ได้​เลย หลังจากนั้นในยอห์น 16:33 พระองค์ยังตรัสอีกว่า เรา​บอก​เรื่อง​นี้​กับ​พวก​ท่าน เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​มี​สันติ​สุข​ใน​เรา ใน​โลก​นี้​ท่าน​จะ​ประ​สบ​ความ​ทุกข์​ยาก แต่​จง​มี​ใจ​กล้า​เถิด เพราะ​ว่า​เรา​ชนะ​โลก​แล้ว จงเชื่อและกล่าวยืนยันความจริงเหล่านี้

พระเยซูไม่ได้เอาชนะโลกนี้เพื่อพระองค์เอง แต่เพื่อคุณ พระองค์ได้ชนะโลกนี้และสิ่งชั่วร้าย ความมืด และสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดในนั้น และประทานชัยชนะให้แก่คุณ สิ่งที่คุณต้องทำตอนนี้ก็คือการสถาปนาและรักษาชัยชนะนั้นไว้ในชีวิตของคุณด้วยการกล่าวสารภาพที่เต็มไปด้วยความเชื่อของคุณ

พระองค์พูดในมาระโก 11:23 ว่า “…ถ้า​ใคร​สั่ง​ภูเขา​นี้​ว่า จง​ลอย​ลง​ทะเล​ไปและใจ​ไม่​สง​สัย แต่​เชื่อ​ว่า​จะ​เป็น​ไป​ตาม​ที่​สั่ง​นั้น ก็​จะ​เป็น​ไป​ตาม​นั้น​จริงๆ”

พระคำของพระเจ้าในปากของคุณเป็นพลังสร้างสรรค์ สรรเสริญพระเจ้า!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ฉันป่าวประกาศว่าชีวิตของฉันมีไว้เพื่อพระสิริและความงดงาม และในเส้นทางในชีวิตของฉันมีความสำเร็จ ชัยชนะ และสุขภาพที่ดี ฉันอธิษฐานเผื่อประชากรของพระเจ้าทั่วโลกที่อาจจะป่วยหรือทุกข์ทรมานที่ฤทธิ์อำนาจแห่งการรักษาของพระเจ้าจะทำงานผ่านพวกเขาและสุขภาพของพวกเขาถูกทำให้สมบูรณ์แบบในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:ลูกา 6:45; ฟีเลโมน 1:6; สุภาษิต 18:21


Comments are closed