จันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2016
ค้นพบแผนการของพระองค์สำหรับคุณ
Discover His Plan For You

“พระเจ้าตรัสว่า เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้า เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ เพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้า” (เยเรมีย์ 29:11)

    พระเจ้าทรงมีแผนการสำหรับชีวิตของคุณ เป็นลิขิตชีวิตที่พระองค์ได้สร้างคุณขึ้นเพื่อทำให้สำเร็จ บางคนไม่ได้ตระหนักในข้อนี้ ผลก็คือดำเนินชีวิตที่ว่างเปล่า บางคนไม่เชื่อว่าพระเจ้าทรงมีแผนการสำหรับพวกเขา แล้วทำไมพระองค์จึงจะไม่มีล่ะ? พระองค์ทรงสร้างคุณ! ค้นพบแผนการของพระองค์สำหรับคุณ และเดินในความรู้นั้น

พระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ภายในคุณ ที่จะเสริมสร้าง เสริมกำลัง และนำคุณไปในทางแห่งลิขิตชีวิตของคุณ ยอมจำนนตัวคุณเองต่อพระองค์และให้พระองค์ทำงานของพระองค์ในชีวิตของคุณ คุณไม่สามารถทำได้ด้วยตัวของคุณเอง คุณต้องการให้พระองค์ช่วยคุณ พระเยซูตรัสไว้ในยอห์น 16:13 “เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้ว พระองค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวล เพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพลการ แต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยิน และพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้น”

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทราบอนาคตของคุณและทุกสิ่งเกี่ยวกับชีวิตของคุณ และเป็นความยินดีของพระองค์ที่จะช่วยคุณให้ค้นพบจุดประสงค์ของคุณในพระเจ้า เพื่อที่คุณจะทำให้ลิขิตชีวิตของคุณสำเร็จในพระองค์ พระองค์ทรงสร้างคุณเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ ดังนั้นจงดำเนินชีวิตเพื่อพระองค์ ศึกษาพระคำและสามัคคีธรรมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการอธิษฐานอยู่เสมอ จงเกิดผลในคริสตจักรท้องถิ่น และในขณะที่คุณทำสิ่งเหล่านั้น คุณจะค้นพบวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงของคุณในพระองค์ และวิธีที่จะมีชีวิตและชื่นชมกับชีวิตที่ดีที่พระองค์ได้วางไว้ล่วงหน้าแล้วสำหรับคุณ

พระคัมภีร์บอกว่า “เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดี ซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำ” (เอเฟซัส 2:10)

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    ข้าพเจ้าทราบถึงความคิดของพระองค์สำหรับข้าพเจ้า เป็นความคิดแห่งสันติสุขและไม่ใช่ความชั่วร้าย เพื่อนำผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่มาให้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเดินในทางที่พระองค์ได้เตรียมไว้เพื่อข้าพเจ้าก่อนที่ทรงวางรากฐานของโลก ดำเนินชีวิตที่ดี ซึ่งพระองค์ได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับข้าพเจ้า! ข้าพเจ้ามีชัยชนะเสมอ ดำเนินชีวิตและสำแดงพระสิริของพระเจ้า ฮาเลลูยา

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 6:25-26; สุภาษิต 3:5-6; 1 โครินธ์ 2:9-10


Comments are closed