พฤหัสบดี ที่ 15 มกราคม 2015

“คู่ควรกับพระองค์…และเกิดผลดีในทุกสิ่ง”
“Worthy Of Him…And Fruitful In Every Good Work”

“เพราะเหตุนี้นับตั้งแต่วันที่เราได้ยิน เราก็ไม่ได้หยุดในการที่จะอธิษฐานขอเพื่อท่าน ให้ท่านเพียบพร้อมด้วยความรู้ถึงพระทัยของพระองค์ ในสรรพปัญญาและในความเข้าใจฝ่ายวิญญาณ เพื่อท่านจะได้ประพฤติอย่างที่สมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และทำตนให้เป็นที่ชอบพระทัยพระองค์ ให้เกิดผลในการดีทุกอย่าง และจำเริญขึ้นในความรู้ถึงพระเจ้า” (โคโลสี 1:9-10)

    สิ่งนี้มีพลังอย่างมาก พระวิญญาณบริสุทธิ์เร้าใจอาจารย์เปาโลให้อธิษฐานคำอธิษฐานนี้ให้กับคริสตจักรโคโลสี สังเกตเห็นถึงคำอธิษฐานที่งดงามและมาจากพระวิญญาณที่ว่า “เพื่อท่านจะได้ประพฤติอย่างที่สมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และทำตนให้เป็นที่ชอบพระทัยพระองค์ ให้เกิดผลในการดีทุกอย่าง และจำเริญขึ้นในความรู้ถึงพระเจ้า” (โคโลสี 1:10)

นี่คือความปรารถนาของพระเจ้า พระองค์ต้องการให้คุณเดินอย่างที่สมควรต่อพระองค์ ทำให้เป็นที่ชอบพระทัยพระองค์ในทุกสิ่ง นั่นหมายความว่าเมื่อคนอื่นเห็นคุณ หรือได้ยินคุณ พวกเขาจะเป็นพยานถึงความดีของพระองค์ เพราะว่าคุณได้กลายเป็นผู้ที่สำแดงและคำพยานแห่งพระคุณ ความยิ่งใหญ่ และความรักของพระองค์ สำแดงความงดงามของพระองค์ พระเยซูได้กล่าวสิ่งเดียวกันนี้ในยอห์น 15:5 พระองค์ตรัสว่า “เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็นแขนง…” เราคือกิ่งก้านของพระองค์ ความงดงามของพระองค์ และสง่าราศีของพระองค์

สง่าราศีของต้นไม้คือกิ่งของมัน ดังนั้นเมื่อพระเยซูตรัสว่าพระองค์ทรงเป็นเถาองุ่นและเราทุกคนเป็นแขนง พระองค์จึงกำลังกล่าวว่าสง่าราศีของพระองค์สามารถมองเห็นได้ในเรา ดังนั้นไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนก็ตาม คุณกำลังสำแดงสง่าราศีของพระองค์ ทำให้พระองค์พอพระทัยในทุกสิ่ง และเกิดผลดีในทุกอย่าง ไม่สำคัญว่าคุณได้รับมอบให้ทำอะไร คุณสามารถเกิดผลได้ในงานนั้น นี่คือส่วนของมรดกของเราในพระคริสต์ เมื่อเรามีส่วนร่วมในสิ่งใดก็ตาม ก็จะออกมาได้อย่างถูกต้อง เติบโต เพิ่มพูน ก้าวหน้า และรุ่งเรือง ถ้าสิ่งนั้นเป็นถิ่นทุรกันดารก่อนที่เราจะมาถึง ก็จะกลายเป็น “ทุ่งที่เกิดผล” และทุ่งนั้นก็จะกลายเป็น “ผืนป่า” ฮาเลลูยา!

คุณไม่ใช่คนธรรมดา เมื่อคุณมาถึงที่แห่งหนึ่ง พระคริสต์ก็มาถึงที่นั่น! นั่นคือเหตุผลที่คุณสามารถเกิดผลดีได้ในทุกสิ่ง เมื่อคุณได้รับมอบหมายความรับผิดชอบใด หรือหน้าที่ใด อย่ากล่าวว่า “ฉันไม่เข้าใจทำไมฉันถึงได้รับมอบหมายให้ทำสิ่งนี้” อย่า! อย่าคิดหรือพูดแบบนั้น! แต่จงมองดูตัวเองว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมกับงานนั้น และทำงานนั้นให้สำเร็จ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์เป็นกิ่งก้านแห่งความงดงามและสง่าราศีของพระองค์ ข้าพระองค์เดินอย่างที่สมควรต่อพระองค์เสมอ ทำให้พระองค์พอพระทัยในทุกสิ่ง และเกิดผลดีในการงานทุกอย่าง ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: อิสยาห์ 32:15; ยอห์น 15:4-5


Comments are closed