อาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2012

คุณไม่จำเป็นต้องทนทุกข์
You Don’t Have To Suffer

“ประชากรของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้…” (โฮเชยา 4:6)

        มีคนมากมายในโลกที่ต้องทนทุกข์โดยเปล่าประโยชน์ และเหตุผลของความทุกข์ของพวกเขาก็คือความไม่รู้ พวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขาไม่จำเป็นที่จะต้องทนทุกข์ บางคนคิดว่าพวกเขาต้องทนทุกข์เพราะว่าเขาเกิดในประเทศนั้นๆ ขาดการศึกษา หรือเพราะว่าประวัติครอบครัวของพวกเขา ถ้าเพียงพวกเขารู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ควรเป็นสิ่งที่มาควบคุมสภาพแวดล้อมในชีวิตของพวกเขา
        ในยอห์น 15:19 พระเยซูตรัสว่า “…ท่านไม่ใช่ของโลก เพราะเราได้เลือกท่านออกจากโลก เหตุฉะนั้นโลกจึงเกลียดชังท่าน” นั่นหมายความว่าคุณได้รับการเลือกออกจากโลกนี้ ซึ่งเต็มไปด้วยความเจ็บปวด ความโศกเศร้า ความยากลำบาก และปัญหา ถูกนำเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าที่ซึ่งมีการพักผ่อน สันติสุข ความยินดี และความรุ่งเรือง นี่คือความจริงฝ่ายวิญญาณของชีวิตของคุณในความคิดของพระเจ้า
        พระเจ้าได้เลือกคุณสำหรับชีวิตแห่งพระสิริ เกียรติ ศักดิ์ศรี และความยอดเยี่ยม “ด้วยเห็นแล้วว่า ฤทธิ์เดชของพระองค์ได้ให้สิ่งสารพัดแก่เรา ที่จะให้มีชีวิตและมีธรรม โดยรู้จักพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและความล้ำเลิศของพระองค์” (2 เปโตร 1:3) คุณไม่จำเป็นต้องดิ้นรนเพื่อสิ่งต่างๆในชีวิต คุณได้ถูกนำเข้าสู่ชีวิตแห่งพระสิริ เกียรติ ศักดิ์ศรี และความยอดเยี่ยม นี่คือการทรงเรียกของคุณ วันที่คุณได้กลายมาเป็นคริสเตียน คุณได้ยอมรับการทรงเรียกนี้ คุณสนับสนุนการทรงเรียกสำหรับชีวิตที่ไม่ธรรมดาแห่งความสำเร็จ ชัยชนะ เกียรติ ศักดิ์ศรี และความยอดเยี่ยม ประสบการณ์ชีวิตของคุณควรจะเป็นไปตามความจริงเหล่านี้
        นี่คือเหตุผลที่คุณจะต้องศึกษาและทำตามพระคำเพื่อที่จะมีความรู้ว่าคุณเป็นใคร และสิ่งใดที่เป็นของคุณในพระเยซูคริสต์และดำเนินตามนั้น ไม่เช่นนั้นชีวิตของคุณจะไม่เป็นชีวิตแห่งพระสิริ เกียรติ ศักดิ์ศรี และความยอดเยี่ยมที่คุณถูกเรียกให้เป็น มันไม่สำคัญว่าความท้าทายที่คุณเผชิญอยู่คืออะไร พระสิริของพระเจ้าจะทรงสำแดงในสถานการณ์นั้นๆเพราะว่าคุณถูกเรียกเพื่อพระสิริและความล้ำเลิศ มีชีวิตอย่างมั่นใจในวันนี้ด้วยการตระหนักว่าคุณไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อความล้มเหลว แต่คุณเป็นผู้สำแดงพระสิริของพระเจ้า!

คำอธิษฐาน
        ข้าแต่พระบิดา ชีวิตของข้าพระองค์ในวันนี้คือการสำแดงความยิ่งใหญ่และพระสิริของพระองค์ที่อยู่ในวิญญาณของข้าพระองค์ ข้าพระองค์มีความยินดีและขอบพระคุณพระองค์สำหรับที่ทรงเรียกข้าพระองค์ให้มีชีวิตแห่งพระสิริ เกียรติ ศักดิ์ศรี และความยอดเยี่ยม ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตในจุดของชัยชนะและการพักสงบ ไม่หวั่นไหวไปกับสถานการณ์ที่ไม่ดีของชีวิต เพราะว่าทุกสิ่งเป็นของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 2:10; 1 เปโตร 2:9-10; โคโลสี 1:27


Comments are closed