อังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2016

คุณไม่จำเป็นต้องขอจากพระองค์
You Don’t Need To Ask Him

“เหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่า ขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใด จงเชื่อว่าได้รับ และท่านจะได้รับสิ่งนั้น” (มาระโก 11:24)

    บ่อยครั้ง คนมักจะคิดว่าจุดประสงค์ของการอธิษฐานคือการขอสิ่งต่างๆ จากพระเจ้า การอธิษฐานไม่ใช่เรื่องของการขอพระเจ้าสำหรับสิ่งต่างๆ เพียงแต่คำว่า “การอธิษฐาน” เป็นคำที่ใช้ทั่วไป แต่หลายคนเพียงแต่ดูแค่ความหมายเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งคือการขอหรือข้อร้อง แต่มีอะไรมากกว่าการขอสำหรับการอธิษฐาน วัตถุประสงค์ที่สูงกว่าของการอธิษฐานไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการขอสำหรับสิ่งต่างๆ

เนื่องจากความเข้าใจผิดในวัตถุประสงค์ของการอธิษฐาน เมื่อคริสเตียนบางคนอ่านข้อพระคำตอนต้น สิ่งต่อมาที่เกิดขึ้นในความคิดของพวกเขาคือการขอบางสิ่งจากพระเจ้า แต่พระคำนี้จำเป็นต้องเข้าใจอย่างถูกต้อง พระเยซูไม่ได้ตรัสว่า “อะไรก็ตามที่ท่านขอ เมื่อท่านอธิษฐาน…” พระองค์ตรัสว่า “อะไรก็ตามที่ท่านปรารถนา เมื่อท่านอธิษฐาน…” พระองค์ไม่ได้บอกว่าคุณควรที่จะขอ!

นั่นหมายความว่า เมื่อคุณอธิษฐาน ไม่ว่าในการสรรเสริญหรือการนมัสการ และคุณมีความปรารถนา แค่เชื่อว่าความปรารถนานั้นจะได้ประทานให้กับคุณ คุณไม่จำเป็นต้องขอจากพระองค์! พระคำกล่าวว่า “…เพราะว่าสิ่งไรซึ่งท่านต้องการ พระบิดาของท่านทรงทราบก่อนที่ท่านทูลขอแล้ว” (มัทธิว 6:8) พระองค์ทรงรู้ว่าคุณปรารถนาอะไร พระองค์ทรงรู้ใจคุณ ดังนั้นเวลาของการอธิษฐานของคุณจึงไม่ใช่เวลาที่จะขอพระองค์สำหรับสิ่งที่พระองค์ปรารถนา แต่คุณสามารถได้รับทุกสิ่งในช่วงที่คุณอธิษฐาน

โดยหลักแล้วการอธิษฐานคือการสามัคคีธรรม การสื่อสารกับพระบิดาในสวรรค์ของคุณ เมื่อคุณสามัคคีธรรมกับพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งในความคิดของคุณแล้ว ให้คุณกล่าวว่า “ขอบพระคุณพระองค์ สำหรับทุกสิ่งที่ได้ประทานให้แล้ว!” คุณอาจไม่ต้องพูดถึงสิ่งเหล่านั้น แต่พระบิดาของคุณผู้ที่มองเห็นหัวใจของคุณ จะประทานตามความปรารถนาของคุณ

ฝึกฝนตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป ถ้าคุณไม่เคยอธิษฐานแบบนี้ เมื่อคุณพูดภาษาแปลกๆ ในการสามัคคีธรรม การสรรเสริญ และการนมัสการพระเจ้า รับสิ่งใดก็ตามที่คุณปรารถนาจากพระองค์ ไม่ต้องกล่าวความต้องการนั้นออกมา แต่คุณจะต้องประกาศอย่างเจาะจงว่าสิ่งเหล่านั้นได้ถูกมอบให้กับคุณแล้ว นี่คือหลักการในแผ่นดินของพระเจ้า ฝึกฝนและคุณจะประหลาดใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น สรรเสริญพระเจ้า!

คำอธิษฐาน
    ข้าพระบิดาที่รัก พระนามของพระองค์เป็นที่ยกย่องทั่วทั้งโลกนี้! ความรักของพระองค์สูงขึ้นไปถึงสวรรค์ ความสัตย์ซื่อของพระองค์คงอยู่นิรันดร์ พระองค์ทรงเลี้ยงดูมนุษย์ทุกคนจากความมั่งคั่งของบ้านของพระองค์ ให้พวกเขาได้ดื่มจากแม่น้ำแห่งความยินดีของพระองค์ ในขณะที่ข้าพระองค์ชื่นชมในช่วงเวลาการสามัคคีธรรมกับพระองค์ในการอธิษฐานวันนี้ ข้าพระองค์ได้รับทุกสิ่งที่ใจของข้าพระองค์ปรารถนา ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 8:27; สุภาษิต 15:11; โรม 8:32


Comments are closed