อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2013

คุณได้เอาชนะซาตานแล้ว
You’ve Conquered Satan

“…ดูเถิด เราได้ให้พวกท่านมีอำนาจเหยียบงูร้ายและแมงป่อง และมีอำนาจใหญ่ยิ่งกว่ากำลังศัตรู ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะทำอันตรายแก่ท่านได้เลย “(ลูกา 10:19)

รากฐานความจริงหนึ่งของพระคัมภีร์ใหม่ก็คือว่า ในฐานะของผู้ที่บังเกิดใหม่แล้ว คุณได้เอาชนะซาตานและเจ้าแห่งความมืดแล้ว ในโคโลสี 2:15 อาจารย์เปาโล โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้อธิบายภาพของสิ่งที่เกิดขึ้นในนรก หลังจากการตายและการฝังของพระเยซู
โคโลสี 2:15 กล่าวว่า “พระองค์ทรงปลดเทพผู้ครอบครองและศักดิเทพเสีย พระองค์ได้ทรงประจานเขาและชนะเขาโดยกางเขนนั้น” ในฉบับภาษากรีกอ่านว่า “กำจัดเทพผู้ครอบครองและศักดิเทพออกจากพระองค์เอง…” แสดงให้เห็นว่ามีการต่อสู้เกิดขึ้นในนรก มารร้ายแห่งนรกได้อยู่รอบล้อมพระเยซู ต่อสู้กับพระองค์ แต่พระองค์ทรงกำจัดพวกมันออกจากพระองค์และปลดพวกมันลง ที่ในนรกนั้น พระเยซูได้เอาชนะมารซาตานและสมุนแห่งความมืดของมัน
เป็นสิ่งสำคัญที่จะบันทึกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้ไปกับพระเยซูที่นรก พระเยซูไปที่นรกในฐานะมนุษย์ และเอาชนะซาตานในนรกในฐานะมนุษย์ ทรงเป็นตัวแทนของมนุษย์ที่ตายแล้ว ความบาปของเราทั้งหมดได้วางไว้ที่พระองค์เมื่อพระองค์ถูกตรึงที่กางเขน ดังนั้น พระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องออกจากพระองค์ไป พระบิดาก็ยังทรงหันหลังให้กับพระเยซู เพราะว่าพระเจ้าทรงบริสุทธิ์ และไม่สามารถรับความบาปได้ (ฮาบากุก 1:13) นี่คือเหตุผล ในขณะที่พระเยซูทรงอยู่บนกางเขนนั้น พระองค์ร้องด้วยเสียงอันดังว่า “…พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ไฉนพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสีย” (มาระโก 15:34) พระองค์ทรงถูกทอดทิ้งบนกางเขน และไปที่นรก แต่ได้มีชัยชนะเพื่อเรา พระองค์ได้ทำลายอำนาจแห่งความมืด และได้เอาเกราะกำบังของซาตานไป (ลูกา 11:22)
เมื่อพระเยซูเอาชนะซาตานในนรก คุณอยู่กับพระองค์ในพระคริสต์ คุณได้เอาชนะซาตานและสมุนในนรกของมันในพระเยซู เดี๋ยวนี้คุณนั่งร่วมกับพระคริสต์ในโลกแห่งสวรรค์ สูงยิ่งเหนือบรรดาเทพผู้ครอง เหนือศักดิเทพ เหนืออิทธิเทพ เหนือเทพอาณาจักร และเหนือนามทั้งปวงที่เขาเอ่ยขึ้น มิใช่ในยุคนี้เท่านั้น แต่ในยุคที่จะมาถึงด้วย (เอเฟซัส 1:21) ถ้าซาตานมาปรากฏตัวที่ห้องของคุณ คุณไม่ต้องกลัวมัน มันไม่สำคัญอะไร มันและสมุนของมันในความมืดอยู่ใต้เท้าของคุณแล้ว คุณมีอำนาจเหนือพวกมัน

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
ข้าพระองค์นั่งอยู่ร่วมกับพระคริสต์ เหนือบรรดาเทพผู้ครอง เหนือศักดิเทพ เหนืออิทธิเทพ และเหนือเทพอาณาจักร! ซาตานและสมุนแห่งความมืดของมันอยู่ใต้เท้าของข้าพระองค์ และข้าพระองค์ครอบครองด้วยชัยชนะในชีวิต เหนือสถานการณ์ที่ไม่ดีทุกอย่าง ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 1:16-19; 1 โครินธ์ 15:26


Comments are closed