อาทิตย์ ที่ 14 มกราคม 2018
คุณได้หนีออกจากความเสื่อมโทรมในโลกนี้แล้ว
You’ve Escaped The Corruption In The World

“ด้วยเหตุเหล่านี้พระองค์จึงได้ทรงประทานพระสัญญาอันประเสริฐและใหญ่ยิ่งแก่เรา เพื่อว่าด้วยพระสัญญาเหล่านี้ ท่านทั้งหลายจะพ้นจากความเสื่อมโทรมที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะตัณหา และจะได้รับส่วนในสภาพของพระองค์” (2 เปโตร 1:4)

   ความเสื่อมโทรมมีความหมายถึงสิ่งเลวร้าย หรือการทำลาย เมื่อบางสิ่งถูกลดลง และลดค่าลง ก็จะไม่สมบูรณ์แบบอีกต่อไป เนื่องจากการรวมไว้ในสิ่งที่ด้อยคุณค่ากว่า เป็นการเจือปน เมื่อบางสิ่งที่ด้อยค่ากว่าถูกผสมกับสิ่งที่สมบูรณ์แบบ

โลกที่เรามีทุกวันนี้เน่าเปื่อยไปแล้ว นี่ไม่ได้เป็นโลกที่พระเจ้าทรงสร้างตั้งแต่แรก แต่เป็นโลกที่เสื่อมสภาพไป เพราะว่ามีกฏของการทำลายที่กำลังทำกิจในโลกนี้ ซึ่งเรียกว่ากฏของความตาย แต่เปาโลโดยการดลใจของพระวิญญาณ กล่าวว่า “เพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากกฎแห่งบาปและความตาย” (โรม 8:2) คุณดำเนินชีวิตโดยกฏฝ่ายวิญญาณในพระเยซูคริสต์ ดังนั้นคุณจึงได้หนีออกจากความเสื่อมโทรมที่อยู่ในโลกนี้แล้ว

ข้อพระคำตอนต้นกล่าวว่า “…เพื่อว่าด้วยพระสัญญาเหล่านี้ ท่านทั้งหลายจะพ้นจากความเสื่อมโทรมที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะตัณหา…” พระวิญญาณโดยผ่านทางเปาโลบอกให้เรารู้ว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมนั้นก็คือตัญหา ตัญหาคือความปรารถนาในสิ่งต้องห้าม ภาษากรีกใช้คำว่า “epithumia”

นั่นคือสิ่งที่เอวาได้ทำในสวนเอเดน “เมื่อหญิงนั้นเห็นว่า ต้นไม้นั้นเหมาะสำหรับเป็นอาหารและมันงามน่าดู และต้นไม้ต้นนั้นเป็นที่น่าปรารถนาเพื่อให้เกิดปัญญา…” (ปฐมกาล 3:6) นั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เธอพอใจ เธอชอบมัน แต่มีกฏที่ห้ามไว้ พระเจ้าได้ตรัสว่าอย่ากินผลไม้นั้น แต่เธอก็ยังปรารถนาในสิ่งต้องห้าม ความปรารถนาในสิ่งต้องห้ามนั้นคือตัญหาที่ทำให้กฏแห่งความเสื่อมโทรมเข้าสู่โลกนี้

แต่ขอบพระคุณพระเจ้า! ในพระเยซูคริสต์ คุณได้หนีออกจากความเสื่อมโทรมที่อยู่ในโลกนี้ซึ่งเกิดขึ้นเพราะตัญหา ในขณะที่ความเจ็บป่วย ความตาย ความมืด และความเสื่อมโทรมทำงานในโลกนี้ สุขภาพ ชีวิต แสงสว่าง และความชอบธรรมก็ทำงานภายในคุณ จงดำเนินชีวิตในความตระหนักรู้นี้ ปฏิเสธต่อความปรารถนาหรือการยอมรับในสิ่งที่บอกว่าคุณยังอยู่ในสภาพของความเสื่อมโทรม จงมีความตระหนักรู้ว่าทุกสิ่งที่เต็มไปด้วยชีวิตและคุณธรรมได้ถูกประทานให้แก่คุณแล้ว ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

   ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับลิขิตชีวิตของข้าพระองค์ที่มีในพระองค์ กฏฝ่ายวิญญาณของชีวิตในพระคริสต์ที่ทำให้ข้าพระองค์เป็นอิสระจากความบาปและความตาย ข้าพระองค์ได้หนีออกจากความเสื่อมโทรมแล้ว ความเสื่อมโทรมในโลกนี้ที่ผ่านทางตัญหา ข้าพระองค์ได้รับการทำให้สมบูรณ์ในพระเยซูคริสต์ และข้าพระองค์มีทุกสิ่งที่เต็มด้วยชีวิตและคุณธรรม ในนามพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: 1 เปโตร 1:23; ยอห์น 17:14


Comments are closed