พฤหัสบดี ที่ 12 มิถุนายน 2014

คุณได้รับความรอดครั้งเดียวและตลอดไป!
You’re Saved Once And For All!

“ท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้ว ไม่ใช่จากพันธุ์มตะ แต่จากพันธุ์อมตะ คือด้วยพระวจนะของพระเจ้าอันทรงชีวิตและดำรงอยู่” (1 เปโตร 1:23)

    สำหรับลูกของพระเจ้า พระคัมภีร์กล่าวว่า “…บาปจะครอบงำท่านทั้งหลายต่อไปก็หามิได้” (โรม 6:14) นิสัยเดิมไม่สามารถควบคุมคุณได้อีกต่อไป เพราะว่าคุณเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ในพระเยซูคริสต์ บางคนถามว่า “ถ้านี่เป็นความจริงแล้ว ทำไมคริสเตียนบางคนยังต้องต่อสู้กับนิสัยบางอย่าง? ทำไมพวกเขายังใช้คำพูดที่ไม่ดี? เป็นเพราะว่าพวกเขายังไม่ได้บังเกิดใหม่อย่างแท้จริงหรือไม่?”

แน่นอน พวกเขาบังเกิดใหม่แล้วจริงๆ เพียงเพราะว่าเด็กล้มลงในขณะที่กำลังหัดเดิน ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์ คริสเตียนทุกคนมีธรรมชาติของพระเจ้าอย่างครบถ้วน แต่มีขั้นตอนของการเติบโต ที่เราทุกคนจะต้องผ่านมันไป การที่คุณทำบางสิ่งที่ผิดพลาดหลังจากที่บังเกิดใหม่แล้ว ไม่ได้หมายความว่าคุณจำเป็นจะต้องบังเกิดใหม่เป็นครั้งที่สอง คุณบังเกิดใหม่ครั้งเดียวและตลอดไป

กลยุทธ์ของมารในการทำให้คนของพระเจ้าอยู่ในที่คุมขังก็คือการจดจ่อที่ความบาป พวกเขาจดจ่อในสิ่งผิดมากกว่าพระคุณของพระเจ้า พระคัมภีร์กล่าวว่าคุณเป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ (2 โครินธ์ 5:21) ความชอบธรรมของคุณคือความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์ คุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนชอบธรรมมากขึ้นในขณะที่คุณกำลังเติบโตขึ้นฝ่ายวิญญาณ เหมือนกับเด็กทารกที่เมื่อเขาโตขึ้นก็ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นมนุษย์มากขึ้น การกระทำของคุณอาจยังไม่สมบูรณ์แบบ แต่ในสายตาของพระเจ้า คุณชอบธรรมเหมือนพระเยซู เพราะว่าพระองค์ได้ประทานความชอบธรรมของพระองค์แก่คุณ อิสยาห์ 54:17 กล่าวว่า “…นี่เป็นมรดกของบรรดาผู้รับใช้ของพระเจ้า…ให้ความยุติธรรมต่อเขาจากเรา พระเจ้าตรัสดังนี้”

พระเจ้าต้องการให้คุณเติบโตขึ้นในความรู้ถึงพระคำของพระองค์ และเดินในแสงสว่างแห่งความชอบธรรมของคุณในพระองค์ พระองค์ต้องการให้คุณดำเนินชีวิตตามสิ่งที่พระคัมภีร์ได้ตรัสไว้เกี่ยวกับคุณ ไม่ใช่ตามความรู้สึกหรือตามความเห็นของคนอื่น อย่ายอมให้มารโกหกคุณเกี่ยวกับความรอดของคุณ วันที่คุณมอบหัวใจของคุณแด่พระคริสต์เพื่อที่จะบังเกิดใหม่นั้น คุณได้รับการสร้างใหม่ครั้งเดียวก็เพียงพอ และได้กลายเป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    เวลานี้เมื่อข้าพเจ้าบังเกิดใหม่แล้ว ข้าพเจ้าได้ถูกนำเข้าสู่ชีวิตใหม่ เป็นชีวิตแห่งความชอบธรรม สง่าราศี การครอบครอง และฤทธิ์เดช ไม่มีสถานการณ์ใดหรือสภาพแวดล้อมใดที่จะเปลี่ยนแปลงความจริงที่ว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระเยซูคริสต์ เกิดเพื่อที่จะสำแดงความสมบูรณ์แบบ สติปัญญา และสง่าราศีของพระเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 เปโตร 3:18; ฮีบรู 5:9


Comments are closed