พุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2017

คุณได้รับการอวยพร

You’re Blessed 

 

                “สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ผู้ประทานพรฝ่ายจิตวิญญาณทุกอย่างแก่เราในสวรรคสถานโดยพระคริสต์” (เอเฟซัส 1:3) 

              คริสเตียนคือผู้รับพรของพระเจ้า และส่วนหนึ่งในความหมายของการที่เป็นผู้รับพรคือการที่ได้รับพลังให้สามารถจำเริญขึ้นได้ พระเจ้าได้ประทานพลังแก่คุณที่จะจำเริญขึ้นในทุกสิ่งที่คุณทำ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมาก เพราะหมายความว่าจะไม่มีความแห้งเหี่ยว ความเฉื่อยชา ความขาดแคลน หรือความไร้ประสิทธิผลในชีวิตของคุณ คุณได้รับการเลือกและการแต่งตั้งสำหรับชีวิตแห่งการสรรเสริญ ความยินดี ความยอดเยี่ยม ชัยชนะ และพระสิริในพระเยซูคริสต์

               ในยอห์น 15:16 พระเยซูตรัสว่า “ท่านไม่ได้เลือกเรา แต่เราเลือกพวกท่านและแต่งตั้งท่านให้ไปเกิดผลและเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่ เพื่อว่าเมื่อพวกท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา พระองค์จะประทานสิ่งนั้นแก่ท่าน” พระองค์ได้เน้นย้ำถึงชีวิตที่เกิดผล และเพิ่มพูนในพระสิริที่เราได้รับในพระคริสต์ เป็นชีวิตแห่งพระพรจากพระเจ้า! นี่เป็นมรดกของคุณ คุณได้กลายเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกันกับพระคริสต์ในวันที่คุณบังเกิดใหม่

            บางคนมองดูชีวิตและสถานการณ์ของพวกเขาและสรุปว่าพวกเขาไม่ได้รับพระพร พวกเขาอาจถามว่า “ฉันมีรถยนต์ ฉันไม่มีบ้าน ฉันไม่มีเงิน ใครจะสามารถบอกได้ว่าฉันได้รับพร?” สิ่งที่พวกเขาไม่ได้ตระหนักคือว่าชีวิตนั้นเป็นสิ่งฝ่ายวิญญาณ และโลกฝ่ายวิญญาณควบคุมโลกฝ่ายร่างกาย

           ถ้าคุณตระหนักและกล่าวเห็นพ้องกับพระคำของพระเจ้าว่าแท้จริงแล้ว คุณได้รับการอวยพรจากพระเจ้า สิ่งที่คุณสามารถมองเห็นหรือรับรู้ได้ คือสัญลักษณ์ของความรุ่งเรือง เช่นบ้าน รถยนต์ งานที่ดี เงินทอง ฯลฯ จะได้รับการสำแดงออกเป็นผลเนื่องจากพระพรนั้น สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่พระพร แต่เป็นผลของพระพร พระพรคือพลังที่มองไม่เห็นที่ทำให้เกิดสิ่งดีขึ้นกับคุณ เพื่อคุณ และผ่านทางคุณ! ทำให้สามารถมองเห็นพระสิริของพระเจ้าได้ในชีวิตของคุณ

 

             พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายในคุณเพื่อสอนพระคำของพระเจ้าแก่คุณ และวิธีในการทำให้เกิดพระพรในชีวิตของคุณ พระองค์จะสอนให้คุณพูดอย่างถูกต้อง เดินอย่างถูกต้อง และดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง จนคนที่อยู่รอบตัวคุณจะท่วมท้นไปด้วยผลแห่งพระพรของพระเจ้าที่มีอยู่เหนือชีวิตของคุณ

คำอธิษฐาน

              ขอบพระคุณพระบิดา สำหรับพระคุณและพระพรของพระองค์เหนือชีวิตของข้าพระองค์! ข้าพระองค์จำเริญขึ้นในทุกสิ่ง ข้าพระองค์เกิดผลในการดีทุกอย่าง ข้าพระองค์ทำให้เกิดผลแห่งความชอบธรรม เพราะว่าข้าพระองค์เป็นต้นไม้แห่งความชอบธรรม ได้รับการทรงเลือกและแต่งตั้งให้มีชีวิตแห่งการนมัสการ ความยินดี ความยอดเยี่ยม ชัยชนะ และพระสิริ ในนามพระเยซู อาเมน 

ศึกษาเพิ่มเติม:  สุภาษิต 10:22; ฟีเลโมน 1:6


Comments are closed