จันทร์ ที่ 22 ตุลาคม 2018

คุณได้ตรึงเนื้อหนังของคุณไว้ที่กางเขนแล้ว
YOU’VE CRUCIFIED THE FLESH

ผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์ได้ตรึงเนื้อหนังไว้ที่กางเขนพร้อมกับราคะและตัณหาแล้ว (กาลาเทีย 5:24)

     มีคริสเตียนบางคนที่เป็นทาสของนิสัยบางอย่างซึ่งพวกเขาอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อช่วยพวกเขาให้เอาชนะได้ แต่น่าเสียดายที่พวกเขาส่วนใหญ่ยิ่งอธิษฐานมากขึ้น พวกเขาก็ยิ่งพบว่าตัวเองถูกควบคุมและครอบงำโดยนิสัยเหล่านั้น สิ่งนี้ทำให้พวกเขาสับสนและคิดว่าสถานการณ์ของพวกเขาไม่มีทางแก้ไขได้ บางคนถึงขั้นหลงหาย เพราะพวกเขาคิดว่าพวกเขาไม่สามารถเป็นอิสระได้

แต่ในการศึกษาพระคัมภีร์ เราพบว่า โรม 6:14 กล่าวว่า “บาปจะไม่ครอบงำพวกท่านต่อไป” ข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราก็ชัดเจนว่า “…ผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์ได้ตรึงเนื้อหนังไว้ที่กางเขนพร้อมกับราคะและตัณหาแล้ว” หมายความว่าถ้าคุณอยู่ในพระคริสต์ คุณไม่สามารถถูกผูกมัดด้วยนิสัยต่างๆ ได้ ดังนั้นสิ่งที่เป็นปัญหาของคนที่ดูเหมือนจะเป็นทาสของนิสัยบางอย่างคืออะไร? นั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาเพียงแค่ขาดความรู้เท่านั้น

พระเจ้าไม่เคยขอให้เราต่อสู้กับเนื้อหรือปล้ำสู้กับบาปและนิสัย เราได้ตรึงเนื้อหนังไว้ที่กางเขนแล้ว เราได้ชนะโลก เรามีอำนาจครอบครองเหนือซาตานและบาป ดังนั้นเมื่อคริสเตียนบางคนหรือแม้แต่นักเทศน์ให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นว่า “ให้ตรึงเนื้อหนังที่กางเขน” นั่นเป็นการใช้คำที่ผิด

เป็นสิ่งที่ไร้ผลที่พยายามที่จะเป็นคนที่คุณเป็นอยู่แล้ว หรือได้รับในสิ่งที่คุณมีอยู่แล้ว ถ้าพระเจ้าตรัสว่าคุณได้ตรึงเนื้อหนังไว้ที่กางเขนแล้ว ก็เป็นเช่นนั้น! บทบาทของคุณคือการตอบสนองและพูดว่า “ฉันไม่ได้และไม่เคยมีปัญหากับเนื้อหนัง เพราะฉันเป็นของพระคริสต์ ดังนั้นฉันได้ตรึงเนื้อหนังไว้ที่กางเขนพร้อมกับราคะและตัณหาแล้ว”

กาลาเทีย 5:25 กล่าวว่า “ถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ ก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วย” เพราะว่าเราเกิดในวิญญาณและเราดำเนินชีวิตในวิญญาณ เราจะเดินในวิญญาณ ดังนั้นถ้าคุณไม่ได้เดินในวิญญาณ จงเริ่มต้นเดินในวิญญาณ ในความสว่างแห่งพระวจนะของพระเจ้า จงเริ่มต้นป่าวประกาศว่า “ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เนื้อหนังไม่สามารถควบคุมฉันได้ ความคิดของฉันจะไม่บังคับฉัน ฉันปฏิเสธที่จะถูกควบคุมด้วยความรู้สึก พระวจนะของพระเจ้าได้กลายเป็นเข็มทิศของฉัน และฉันดำเนินชีวิตในพระวจนะ”

กาลาเทีย 5:16 กล่าวว่า “แต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ แล้วท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนัง” คุณเดินในพระวิญญาณได้อย่างไร? โดยการเดินในความสว่างแห่งพระวจนะของพระเจ้า นั่นคือการเดินในความสว่างของคนที่คุณเป็นในพระคริสต์ ในความสว่างของความชอบธรรมของคุณและการถูกทำให้ชอบธรรมในพระองค์ ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     บาปไม่มีอำนาจเหนือฉัน ฉันดำเนินชีวิตในวิญญาณ ฉันได้ตรึงเนื้อหนังพร้อมกับราคะและตัณหาไว้ที่กางเขนแล้ว ฉันได้ชนะโลก ฉันเหนือกว่าซาตาน ฉันถูกล้างชำระ, ทำให้บริสุทธิ์ และชอบธรรม ในพระนามขององค์พระเยซูเจ้า! ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติมโรม 6:11; โรม 6:14; 1 โครินธ์ 6:11


Comments are closed