อังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2015

คุณได้กลายเป็นทางนั้น
You’ve Become The Way

“พระเยซูตรัสกับเขาอีกว่า “สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด พระบิดาทรงใช้เรามาฉันใด เราก็ใช้ท่านทั้งหลายไปฉันนั้น” (ยอห์น 20:21)

    เป็นสิ่งสำคัญที่จะเข้าใจถึงความหมายที่พระเยซูตรัสว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา” (ยอห์น 14:6) พระเยซูไม่ได้เป็นทางของคริสเตียนไปถึงพระบิดา แท้จริงแล้วคริสเตียนไม่ได้กำลังอยู่ในทางที่ไปถึงพระบิดา เขาไม่ต้องการสิ่งนั้น คนบาปต้องการ “ทางนั้น” ไปถึงพระบิดา และพระเยซูทรงเป็นทางนั้น เมื่อคุณบังเกิดใหม่แล้วคุณบังเกิดในการสถิตของพระเจ้า พระเยซูเคยเป็นทางที่คุณถูกนำมาถึงการสถิตของพระเจ้า คุณอยู่ที่นั่นแล้ว คุณไม่ต้องการทางนั้นอีกต่อไป เดี๋ยวนี้คุณต้องแสดงทางนั้นแก่คนอื่น!

เข้าใจในเรื่องนี้ พระเยซูมาเป็นผู้เชื่อมต่อของมนุษย์ เป็นตัวกลางระหว่างพระเจ้าและมนุษย์ นั่นคือเหตุผลที่พระองค์ได้นำความรอดมา และเดี๋ยวนี้เมื่อพระองค์ได้นำความรอดมาแล้ว และเราได้รับความรอดนั้นแล้ว เราเป็นทายาทของพระเจ้า เราไม่ต้องมีคนกลางอีกต่อไป อย่างไรก็ตามโลกนี้ คนที่ยังไม่เป็นคริสเตียน จำเป็นต้องมีคนกลาง และนั่นคือเหตุผลที่เราได้รับพันธกิจแห่งการคืนดีกัน เพื่อนำพวกเขาไปถึงพระคริสต์ เดี๋ยวนี้เราเป็นคนกลาง ทำงานร่วมกับพระเจ้าเพื่อนำคนมากมายมาถึงความรอด

อย่าขาดความรู้ในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสร้างคุณ เมื่อคุณประกาศข่าวประเสริฐ และนำคนให้คืนดีกันกับพระคริสต์ คุณกำลังทำให้พันธกิจของคุณสำเร็จ ในฐานะผู้ช่วยจากศิโยน จำไว้ว่าพระองค์ตรัสว่า “พวกผู้ช่วยให้พ้นจะขึ้นไปที่ภูเขาศิโยน…” (โอบาดีย์ 1:21) ไม่ใช่ “พระผู้ช่วยให้รอด” ซึ่งหมายถึงพระเยซู แต่ “ผู้ช่วย” ซึ่งหมายถึงคุณและข้าพเจ้า พระองค์ช่วยเราให้รอดเพื่อช่วยคนอื่นให้รอด พระบิดาทรงส่งพระเยซูมาอย่างไร พระเยซูก็ทรงส่งเราออกไปเพื่อนำคนมาถึงความชอบธรรมเช่นนั้น จงดำเนินชีวิตเพื่อสิ่งนี้

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเรียกข้าพระองค์เข้าสู่พันธกิจที่ยิ่งใหญ่แห่งการคืนดีกัน พระองค์ได้ทรงทำให้ข้าพระองค์เป็นผู้ช่วยจากศิโยน และข้าพระองค์มีประสบการณ์ในการสำแดงพระลักษณะแห่งพระวิญญาณของพระองค์ในขณะที่ข้าพระองค์นำคนอื่นๆ เข้ามาถึงทางนั้น ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โอบาดีย์ 1:21; 2 โครินธ์ 5:19


Comments are closed