อังคาร ที่ 29 กรกฎาคม 2014

คุณแบกรับสวรรค์ภายในคุณ
You Carry Heaven In You

“แต่บ้านเมืองของเรานั้นอยู่ที่สวรรค์ เรารอคอยผู้ช่วยให้รอด ซึ่งจะเสด็จมาจากสวรรค์คือพระเยซูคริสตเจ้า” (ฟิลิปปี 3:20)

    เมื่อพระเยซูมาในโลกนี้ พระองค์มาพร้อมกับสวรรค์มากเท่าที่พระองค์จะสามารถดำเนินและอวยพรโลกนี้ได้ ยกตัวอย่างให้เห็น ลองจินตนาการว่าคุณมาจากประเทศอังกฤษ และคุณเป็นทูตของอังกฤษไปยังประเทศแอฟริกา คุณจะต้องอาศัยอยู่ในสถานทูตของคุณในแอฟริกาใต้เหมือนกับว่าคุณอยู่ในประเทศอังกฤษ สิ่งจำเป็นทุกอย่างสำหรับคุณในการดำเนินชีวิตในประเทศอังกฤษจะถูกเตรียมไว้สำหรับคุณ ถึงแม้ว่าบ้านที่คุณอาศัยอยู่จะตั้งอยู่ในประเทศแอฟริกาใต้ก็ตาม

และเมื่อคุณออกมาจากบ้านหลังนั้น คุณมีสิทธิของนักการทูตจากประเทศอังกฤษ แต่เมื่อคุณพบกับคนในแอฟริกาใต้ คุณปฏิบัติต่อเขาเหมือนเป็นคนแอฟริกาใต้ ถึงอย่างนั้นก็ตาม คุณรู้ว่าคุณมาจากประเทศอังกฤษ คุณสามารถช่วยเขาได้มากเท่าที่ความช่วยเหลือจากประเทศอังกฤษที่คุณนำมาที่ประเทศแอฟริกา เมื่อคุณก้าวเข้าสู่สถานทูตอังกฤษ กฏของอังกฤษก็ถูกใช้ ถึงแม้ว่ามีประเทศที่เรียกว่าประเทศอังกฤษอยู่ห่างจากคุณ แต่คุณนำชีวิตของคุณจากประเทศอังกฤษมาสู่แอฟริกาใต้ตามที่กฏหมายอนุญาต

พระเยซูทำสิ่งเดียวกัน เท่าที่กฏต่างๆ อนุญาต พระองค์นำสวรรค์ในพระองค์มาที่โลกนี้ พระองค์นำมาในใจของพระองค์ เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตภายในพระองค์ พระองค์มาพร้อมกับพระบัลลังก์ของพระเจ้าในใจของพระองค์ ไม่น่าแปลกใจที่พระองค์เป็นพระพรอย่างมากแก่โลกนี้! สิ่งเดียวกันนี้ใช้กับคริสเตียนด้วยเช่นกัน

คริสเตียนเป็นมากกว่าบุคคลของศาสนา เป็นคนที่บังเกิดใหม่ และโดยการบังเกิดใหม่นั้นได้ถูกนำเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้า และอาศัยอยู่ในสวรรค์ภายในโลก เขาเป็นผู้ที่มีสวรรค์มากเท่าที่เขาจะแบกรับได้ ฮาเลลูยา ถ้าคุณบังเกิดใหม่แล้ว คุณแบกรับบัลลังก์ของพระเจ้าในใจของคุณ ดังนั้นคุณจึงเป็นทูตแห่งสวรรค์ในโลกนี้ ดังนั้นจงประกาศข่าวประเสริฐ รักษาคนป่วย คนโรคเรื้อน ทำให้คนตายเป็นขึ้น ขับไล่ผีร้าย อวยพรโลกนี้ด้วยพระคุณและพระสิริแห่งสวรรค์ที่อยู่ภายในคุณ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงนำข้าพระองค์เข้าสู่อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซูพระบุตรที่รักของพระองค์ ทำให้ข้าพระองค์เป็นผู้รับส่วนในพระสิริและชีวิตของพระองค์ ข้าพระองค์แบกรับส่วนต่างๆ ของความเป็นพระเจ้าไว้ในใจของข้าพระองค์ และข้าพระองค์อวยพรแก่โลกของข้าพระองค์ในวันนี้ ด้วยพระคุณและสิริของพระองค์ที่ข้าพระองค์ได้แบกรับไว้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 12:22-24


Comments are closed