เสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2016

คุณเป็นแสงสว่างในโลกของคุณ
You’re The Light In Your World

“ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้” (มัทธิว 5:14)

    พระเยซูได้กล่าวถ้อยคำที่สำคัญอย่างมากเกี่ยวกับคุณ พระองค์ตรัสกับคุณเช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ตรัสเกี่ยวกับพระองค์เมื่อพระองค์ตรัสว่า “ตราบใดที่เรายังอยู่ในโลก เราเป็นความสว่างของโลก” (ยอห์น 9:5) คุณเป็นนครที่อยู่บนภูเขา เพื่อเป็นแสงสว่างแก่โลกของคุณ มัทธิว 5:15 บอกว่า “เมื่อจุดตะเกียงแล้ว ไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียง จะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในเรือนนั้น”

สิ่งนี้ทำให้รู้ว่าการทรงเรียกของคุณในฐานะคริสเตียนคืออะไร คุณถูกเรียกให้ส่องสว่างในความมืด สดุดี 74:20 กล่าวว่า “…สถานที่มืดของแผ่นดินเต็มไปด้วยที่อยู่ของความทารุณ…” แต่คุณคือความสว่างนั้นในโลกที่มืดมิดนี้

เอเฟซัส 5:13 บอกเราว่า “…เมื่อสิ่งสารพัดที่ได้แสดงเปิดเผยออกโดยความสว่าง สิ่งนั้นก็ปรากฏแจ้ง เพราะว่าทุกๆ สิ่งที่ปรากฏแจ้ง ก็คือความสว่าง” ความสว่างคือสิ่งที่สำแดงให้ปรากฏ ความสว่างส่องแสงออกไป การทรงเรียกในชีวิตของคุณคือการส่องสว่างแก่โลกของคุณ 1 เธสะโลนิกา 5:5 กล่าวว่า “ท่านเป็นบุตรของความสว่าง และเป็นบุตรของกลางวัน เราทั้งหลายไม่ได้เป็นของกลางคืนหรือของความมืด” คุณไม่สามารถเป็นอะไรที่แตกต่างไปจากต้นกำเนิดของคุณ ลูกหลานของสุนัขจะต้องเป็นสุนัข ไม่ใช่แมว ดังนั้นในฐานะลูกของความสว่าง คุณคือความสว่าง! คุณนำแสงสว่างมา เปิดเผยพระคำของพระเจ้าและทำให้สิ่งฝ่ายวิญญาณปรากฏแก่โลกนี้

คุณเป็นความสว่างในโลกของคุณ แบบเดียวกันกับที่พระเยซูทรงเป็นความสว่างของโลกนี้ พระเยซูประกาศกับประชาชนว่า “เราเป็นความสว่างของโลก ผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต” (ยอห์น 8:12) นั่นคือสิ่งที่คุณเป็น! ในฐานะของนักเรียน คุณคือความสว่างในโรงเรียนของคุณ ในฐานะนักธุรกิจ คุณคือความสว่างในบริษัทของคุณ ในฐานะตำรวจ คุณคือความสว่างของการบริการและชุมชน ในฐานะทหาร คุณคือความสว่างของกองทัพ คุณคือความสว่างในที่ทำงานของคุณ จงออกไปและส่องสว่างในโลกของคุณ! ให้ความรักของพระเจ้าส่องสว่างผ่านทางคุณ เพื่อโลกนี้จะได้เห็นความรักนั้นและสรรเสริญพระเจ้า

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าเป็นความสว่างของโลก นครบนภูเขาที่ไม่สามารถถูกปิดบังไว้ได้ ข้าพเจ้าสำแดงพระสิริของพระเจ้าแก่โลกของข้าพเจ้า ทำให้พระนามของพระองค์เป็นที่รู้จัก และนำชายและหญิงมากมายมาถึงความชอบธรรม ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฟีลิปปี 2:14-15; มัทธิว 5:16


Comments are closed