จันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2016

คุณเป็นเสียงของพระองค์สู่โลกของคุณ
You’re His Voice To Your World

“เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค” (มัทธิว 28:19-20)

    ข้อพระคำตอนต้นคือคำสั่งของพระเยซูแก่ทุกคนที่ต้อนรับพระคริสต์ คุณจะต้องนำข่าวแห่งความรอดไปสู่โลกของคุณ คุณจะต้องสอนคนในโลกของคุณถึงวิธีในการดำเนินชีวิตและเดินในความชอบธรรม คุณจะต้องสอนคนทุกชนชาติ พระองค์หมายความว่าอย่างไรที่ตรัสว่า “สั่งสอนชนทุกชาติ?” ถึงแม้ใช้คำแทนกันได้ แต่เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างชนชาติและประเทศ ประเทศมีเขตแดน แต่ชนชาติไม่มี

“ชนชาติ” ในข้อพระคำตอนต้นไม่ได้หมายความถึงประเทศ แต่มาจากภาษากรีกคำว่า “Ethnos” ซึ่งหมายความถึงกลุ่มคนต่างๆ ที่มีความสนใจที่เหมือนกัน เป็นหน้าที่ของเราที่จะนำข่าวประเสริฐไปยังทุกคนในโลกนี้ ไปยังคนกลุ่มต่างๆ (ethnos) ที่เราอาศัยอยู่ พวกเขาอาจจะอยู่ในโลกของนักการเมือง แพทย์ พ่อค้า นักดนตรี นักเรียน ทนาย ตำรวจ หรือทหาร คุณเป็นเสียงของพระเจ้าสู่โลกของคุณ

คุณเป็นมิชชันนารี เป็นตัวแทนของพระเจ้า ถูกส่งออกไปเพื่อช่วยคนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าในโลกของคุณให้ได้รับความรอด และสอนพระคำแก่พวกเขา คุณจะต้องแสดงให้พวกเขาเห็นทางแห่งชีวิต เพราะว่าคุณคือความสว่างของโลกนี้ พระเจ้าได้ทำให้คุณเป็นชายหรือหญิงที่มีอิทธิพลในโลกของคุณ ใช้อิทธิพลของคุณเพื่อพระองค์ ส่งผลกระทบด้วยพระคำ ให้คนในโลกของคุณได้มาถึงความรู้ในพระคริสต์ผ่านทางคุณ มีความกล้าในการประกาศและสอนข่าวประเสริฐ เพราะว่าคุณเป็นเสียงของพระองค์สู่โลกของคุณ

คำอธิษฐาน
    ขอบพระคุณพระเจ้า ผู้ได้ทรงสร้างข้าพระองค์ให้เป็นผู้รับใข้แห่งข่าวประเสริฐ เพื่อส่งผลกระทบต่อโลกของข้าพระองค์ด้วยความรู้ของพระคริสต์ ข้าพระองค์ยืนหยัดในพันธกิจนี้ ในฐานะผู้ประกาศและผู้สอนความชอบธรรม ประกาศอิสรภาพแก่ผู้ที่ถูกกดขี่ และนำการปลดปล่อยและความสว่างของพระคริสต์มาถึงคนที่ถูกจองจำ โดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 ทิโมธี 4:2; 2 โครินธ์ 5:18


Comments are closed