วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2020                                                                                                                                                              

คุณเป็นส่วนที่สำคัญในแผนการของพระองค์
You’re A Necessary Part Of His Agenda

เพราะว่าเราร่วมกันทำงานเพื่อพระเจ้า ท่านทั้งหลายเป็นไร่นาของพระเจ้า และเป็นตึกของพระองค์ (1 โครินธ์ 3:9)

สิ่งหนึ่งที่จะต้องมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อชีวิตของคุณคือการมีส่วนร่วมในแผนการของพระเจ้าอย่างกระตือรือร้น นั่นคือสนับสนุนข่าวประเสริฐและเห็นว่าความรู้เรื่องความรอดปกคลุมแผ่นดินโลกเหมือนน้ำปกคลุมทะเล นี่ควรเป็นแรงผลักดันและจุดประสงค์ของทุกสิ่งที่คุณทำ

เหตุผลที่คุณทำธุรกิจ หรือทำงานในบริษัทหรือองค์กรนั้นก็คือเพื่อให้พระเจ้าสามารถใช้คุณใน “รถม้า” นั้นเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตและเป็นพระพรในโลกของคุณ นั่นคือจุดประสงค์หลักของเราในการอยู่ในแผ่นดินโลก มิฉะนั้นทันทีหลังจากที่คุณบังเกิดใหม่ องค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะทรงรับคุณไปสวรรค์ แต่พระองค์ทิ้งคุณไว้บนแผ่นดินโลกเพื่อให้ทำตามพระประสงค์ของพระองค์ นั่นคือเพื่อนำข่าวสารของพระองค์ไปสู่ผู้อื่นในขณะที่คุณพัฒนาบุคลิกลักษณะและความเข้าใจฝ่ายวิญญาณ

จงมีแผนการสำหรับข่าวประเสริฐ เพราะว่าคุณเป็นหุ้นส่วนของพระเจ้าในการเผยแพร่ข่าวดีเรื่องฤทธิ์อำนาจแห่งการช่วยให้รอดของพระองค์ไปทั่วโลก นั่นคือคุณเป็นเพื่อนร่วมงานของพระองค์ (1 โครินธ์ 3:9) ยุคของข่าวประเสริฐได้ถูกมอบหมายไว้กับคุณ นี่คือสิ่งที่ทำให้เปาโลกล่าวว่า “…เพราะ​ว่า​ข้าพ​เจ้า​จำ​ต้อง​ทำ และ​ถ้า​ไม่​ประ​กาศข่าวประเสริฐ วิบัติ​จะ​เกิด​กับ​ข้าพ​เจ้า (1 โครินธ์ 9:16)

คุณเป็นทูตของพระคริสต์ พันธกรแห่งการคืนดี (2 โครินธ์ 5:19) จงดำเนินชีวิตด้วยการตระหนักรู้อย่างนี้ ประกาศนำดวงวิญญาณและเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนทั่วโลก ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับข่าวประเสริฐของพระคริสต์ที่ได้อวยพรและทำให้ข้าพระองค์เพิ่มพูน ขอบพระคุณสำหรับสิทธิพิเศษที่ได้ถูกเรียกให้เป็นหุ้นส่วนกับพระองค์ในการนำผู้อื่นออกจากความมืดไปสู่อิสรภาพที่เปี่ยมด้วยพระสิริของบรรดาบุตรของพระเจ้า ข้าพระองค์ทุ่มเทต่อพันธกิจของข่าวประเสริฐ ขอบพระคุณที่พระองค์ประทานพระคุณทั้งหมดให้แก่ข้าพระองค์อย่างมากมาย เพื่อทำให้มีประสิทธิภาพในการเผยแพร่ข่าวประเสริฐในโลกของข้าพระองค์และที่อื่นๆ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:มัทธิว 6:33; 1 โครินธ์ 9:16-17; 2 โครินธ์ 5:18-19


Comments are closed