วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม
คุณเป็นสิ่งที่มีชีวิตในสวรรค์
You’re A Heavenly Being

“และเช่นเดียวกับที่เรามีลักษณะของมนุษย์ดิน เราก็จะมีลักษณะของมนุษย์สวรรค์” (1 โครินธ์ 15:49)

     คริสเตียนคือสิ่งมีชีวิตในสวรรค์ พระคำของพระเจ้าแสดงให้เราเห็นสิ่งนี้ ข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราเป็นข้อเรียกร้องให้คุณเดินแบบสิ่งที่มีชีวิตในสวรรค์ ไม่ใช่เมื่อคุณไปถึงสวรรค์ แต่ที่นี่และเดี๋ยวนี้ ในแผ่นดินโลกนี้ จงสังเกตการวางคู่กันในการโต้เถียงของอัครทูตเปาโล นั่นคือเราได้กำเนิดตามลักษณะของแผ่นดินโลกซึ่งตอนนี้ผ่านพ้นไปแล้ว เพราะตอนนี้เราเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคริสต์ ดังนั้นให้เราดำเนินชีวิตเหมือนสิ่งมีชีวิตในสวรรค์ ในฐานะสัญลักษณ์ของพระคริสต์ผู้ร่วมงานประเภทเดียวกับพระเจ้า

คุณไม่ได้เป็นมนุษย์ดิน คุณเป็นมนุษย์สวรรค์ จงตระหนักรู้ถึงสิ่งนี้ทุกวัน จงทำให้ชัดเจนในการสื่อสารและลักษณะชีวิตของคุณ จงป่าวประกาศบ่อยๆ ว่า “ฉันเป็นสิ่งที่มีชีวิตในสวรรค์” นั่นคือข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ พระองค์มาเพื่อทำให้คุณเป็นของสวรรค์ พระองค์มาเพื่อให้ชีวิตสวรรค์แก่คุณ ไม่ใช่เมื่อคุณไปถึงสวรรค์ แต่ที่นี่ในแผ่นดินโลก สิ่งนี้สำคัญเพราะถ้าคุณไม่มีชีวิตสวรรค์ในโลกนี้ คุณก็จะไม่ได้ไปสวรรค์

สวรรค์มีไว้สำหรับสิ่งมีชีวิตในสวรรค์ นั่นคือผู้ที่มีชีวิตสวรรค์ในแผ่นดินโลก ไม่มีใครสามารถไปสวรรค์ได้ ถ้าปราศจากชีวิตสวรรค์ วิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายที่คนจะได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศได้รวมถึงการมีหนังสือเดินทางของประเทศนั้นในฐานะพลเมือง หรือมีวีซ่า หรือเอกสารใดๆ ที่ยืนยันการเข้าในประเทศ คุณต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง 2 อย่างก่อนที่คุณจะได้รับอนุญาตให้เข้าไปได้

ตอนนี้สิ่งนี้เป็นจริงสำหรับแทบทุกประเทศ และสวรรค์ก็เป็นประเทศหนึ่ง ฟิลิปปี 3:20 บอกเราว่าเราเป็นพลเมืองแห่งสวรรค์ ไม่มีใครที่ไม่มี “คุณสมบัติ” ที่จะอยู่ในสวรรค์จะไปสวรรค์ได้ และวิธีที่จะมีคุณสมบัติคือการบังเกิดใหม่ นั่นคือมีชีวิตของพระคริสต์ ชีวิตของสวรรค์ในตัวคุณที่นี่ในแผ่นดินโลก หลังจากนั้นเมื่อพระองค์เสด็จมา เนื่องจากคุณเป็นพลเมืองของสวรรค์อยู่แล้ว เพราะคุณเป็นของพระองค์อยู่แล้ว คุณจะถูกรับไปกับพระองค์ ฮาเลลูยา!

จงยินดีที่คุณได้บังเกิดใหม่ และเป็นพลเมืองของแผ่นดินของพระเจ้า จงเตือนตัวเองอย่างต่อเนื่องว่าคุณไม่ได้เป็นของโลกนี้ คุณเป็นของสวรรค์ นั่นคือเกิดจากเบื้องบนพร้อมด้วยชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้าในตัวคุณ

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับการมีส่วนร่วมที่เปี่ยมด้วยพระสิริในฐานะพลเมืองเดียวกันกับธรรมิกชนและสมาชิกสำคัญของครอบครัวของพระเจ้า ข้าพระองค์ไม่ได้เป็นของโลกนี้ อีกทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้อิทธิพลที่เลวทรามและเสื่อมโทรมของโลกในปัจจุบันนี้ ในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์ของพระคริสต์และสหายประเภทเดียวกับพระเจ้า ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตอยู่เหนืออิทธิพลของโลกและทางโลก ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 เปโตร 2:9; ฮีบรู 12:22


Comments are closed