อังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2018
คุณเป็นพระพร
You’re A Blessing
สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ผู้ประทานพรฝ่ายจิตวิญญาณทุกอย่างแก่เราในสวรรคสถานโดยพระคริสต์ (เอเฟซัส 1:3)

   แนวความคิดที่พระเจ้าทรงคาดหวังให้เรามี ไม่ใช่เป็นแบบคนที่ต้องการพระพร แต่เป็นคนที่ได้รับพรมากอย่างเหลือล้น เพื่อที่จะเป็นพระพรต่อไป ข้อพระคำตอนต้นบอกว่าพระองค์อวยพรเราด้วยพระพรฝ่ายจิตวิญญาณทุกอย่างในสวรรคสถานโดยพระคริสต์ (เอเฟซัส 1:3) ไม่เพียงเพื่อที่จะให้เราได้ชื่นชมและรักษาพระพรนั้นไว้กับตัวเท่านั้น แต่เพื่อที่เราจะเป็นพระพรแก่โลกของเราด้วย

ในปฐมกาล 12:3 พระเจ้าตรัสว่า “…เราจะอวยพรคนที่อวยพรเจ้า เราจะสาปคนที่แช่งเจ้า บรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้พรเพราะเจ้า ” ส่วนหนึ่งในมรดกของคุณในฐานะพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมคือว่าโดยผ่านทางคุณ ประเทศต่างๆ ในโลกนี้จะได้รับพร คริสเตียนเป็นพระพร ไม่ใช่เพียงแค่ได้รับพรเท่านั้น ลองดูโยเซฟเป็นตัวอย่าง พระเจ้าได้อวยพรเขาอย่างมาจนกระทั่งพี่ชายอิจฉาเขา เมื่อพวกพี่ชายขายเขาไปเป็นทาส เขาได้กลายเป็นผู้จัดการในบ้านของโปติฟาร์ซึ่งเป็นเจ้านายของเขา

พระคำได้บันทึกไว้อย่างละเอียดว่าตั้งแต่ที่โปติฟาร์ตั้งโยเซฟให้เป็นผู้ดูแลบ้านของเขาและเหนือทุกสิ่งที่เขามี พระเจ้าได้อวยพรเข้าและบ้านเรือนของเขาเพราะเห็นแก่โยเซฟ พระพรของพระเจ้าอยู่เหนือทุกสิ่งที่โปติฟาร์มี ทั้งในบ้านและในทุ่งนา (ปฐมกาล 39:5) เป็นความจริงที่ยอดเยี่ยม!

เมื่อโยเซฟถูกส่งตัวไปอยู่ในเรือนจำอย่างไม่ยุติธรรม เนื่องจากการใส่ร้ายของภรรยาเจ้านายของเขา ไม่นานนักเขาก็กลายมาเป็นหัวหน้านักโทษ เพราะว่าเขารวดเร็วในการช่วยเหลือคนอื่นเสมอ ยิ่งไปกว่านั้น ผ่านทางสติปัญญาของเขา ประเทศอียิปต์ทั้งหมดได้รับการช่วยให้รอดจากการกันดารอาหาร เพราะว่าเขาได้รับพรเพื่อที่จะเป็นพร

ในฐานะผู้ที่ได้รับพร ไม่สำคัญว่างานที่คุณทำคืออะไร ความจำเริญรุ่งเรืองได้รับการรับประกันแล้ว แม้แต่การงานของคุณก็ยังเป็นทางในการที่จะอวยพรผู้อื่น เอเฟซัส 4:28 แสดงให้เราเห็นถึงเหตุผลในการทำงาน พระคำกล่าวว่า “คนที่เคยขโมยก็อย่าขโมยอีกต่อไป แต่จงใช้มือของตน ตรากตรำทำงานที่ดีดีกว่า เพื่อจะได้มีอะไรแจกจ่ายให้คนที่มีความจำเป็น” พระองค์ต้องการให้คุณทำงาน ไม่เพียงเพื่อคุณจะสามารถเลี้ยงตัวเองได้เท่านั้น แต่เพื่อที่คุณจะสามารถอวยพรผู้อื่นได้อีกด้วย

งานของคุณคือโอกาสของคุณที่จะแสดงออกตัวของคุณเอง ความสมบูรณ์แบบของความยอดเยี่ยมของพระเจ้าได้ถูกใส่ไว้ภายในคุณ มีมากมายภายในคุณที่โลกนี้จะสามารถได้รับประโยชน์ นั่นคือเหตุผลที่คุณจะต้องเป็นคุณที่ดีที่สุด และอวยพรโลกนี้ด้วยการลงทุนตัวคุณเอง ค้นหาความต้องการ และยื่นมือออกไปเพื่อช่วยเหลือ

คำอธิษฐาน

   ชีวิตของข้าพเจ้าอยู่เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า ข้าพเจ้าได้รับพรและพระคุณอย่างมากจากพระองค์ พระพรของพระองค์เห็นได้อย่างชัดเจน และทำงานภายในและผ่านทางข้าพเจ้า และข้าพเจ้าเป็นผู้แจกจ่ายพระพรนั้น ขอบพระคุณพระบิดาสำหรับความสามารถที่มากขึ้นในการเป็นอิทธิพลในแง่บวกแก่โลกของข้าพระองค์ในขณะที่ข้าพระองค์มีชีวิตอยู่เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ปฐมกาล 12:2; 1 เธสะโลนิกา 4:11


Comments are closed