อังคาร ที่ 20 กันยายน 2016

คุณเป็นผู้ได้รับพรของพระเจ้า

You’re The Blessed Of The Lord

“สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสตเจ้าของเรา ผู้ทรงโปรดประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่เรานานาประการ ในสวรรคสถานโดยพระคริสต์” (เอเฟซัส 1:3)

    สังเกตข้อพระคำตอนต้น อาจารย์เปาโลไม่ได้กำลังอธิษฐานหรือทูลขอต่อพระเจ้าสำหรับพระพรฝ่ายวิญญาณ ไม่ใช่! เป็นการระเบิดพลังแห่งการนมัสการที่มีความจำเริญและอุดมสมบูรณ์ เขาได้สรรเสริญพระเจ้าผู้ที่ทรงอวยพรพวกเราด้วยพระพรฝ่ายวิญญาณนานาประการในสวรรคสถาน เขามีความคิดว่าเขาได้รับการอวยพรแล้วด้วยพระพรฝ่ายวิญญาณทุกประการที่มีอยู่ และได้กลายเป็นคำสรรเสริญ นี่ควรเป็นคำพยานของคุณ!

จงเต็มล้นด้วยการสรรเสริญพระเจ้าเพราะว่าไม่มีอะไรที่คุณยังไม่มี และไม่มีอะไรที่คุณไม่สามารถทำได้! คุณได้รับการอวยพรฝ่ายวิญญาณในทุกสิ่ง ทำไมเปาโลจึงใช้ประโยคที่ว่า “พระพรฝ่ายวิญญาณ” นั่นก็เพราะว่าถ้าคุณมีพระพฝ่ายวิญญาณ คุณก็จะมีพระพรฝ่ายโลกทุกประการด้วยเช่นกัน เพราะว่าวิญญาณให้กำเนิดร่างกาย สิ่งที่เล็กน้อยกว่านั้นอยู่ในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า

โลกนี้เกิดมาจากโลกฝ่ายวิญญาณ พระคำกล่าวว่า ในปฐมกาล พระเจ้าทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก (ปฐมกาล 1:1) พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ โลกฝ่ายวิญญาณนั้นมาก่อนโลกฝ่ายร่างกาย ดังนั้นพระพรฝ่ายวิญญาณจึงยิ่งใหญ่กว่าพระพรฝ่ายร่างกาย เพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่ให้กำเนิดพระพรฝ่ายร่างกาย ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องอ้อนวอนให้พระเจ้าอวยพรคุณ แต่จงมีความชื่นบานในพระองค์ในการนมัสการ สำหรับที่ทรงอวยพรคุณแล้วด้วยพระพรฝ่ายวิญญาณนานาประการ

พระองค์ทรงประทานทุกสิ่งแก่คุณ (1 โครินธ์ 3:21) และทำให้คุณเป็นผู้รับสภาพของพระองค์ (2 เปโตร 1:4) พระองค์ได้ทำให้คุณเพียงพอในความเพียงพอของพระองค์ ที่จะเกิดผลในการดีทุกอย่าง พระองค์ประทานพระวิญญาณของพระองค์แก่คุณเพื่อนำคุณไปในสติปัญญา และทำให้ลิขิตชีวิตของคุณในพระองค์สำเร็จ และเป็นทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทรงแต่งตั้งให้คุณเป็น นี่ควรเป็นแนวความคิด คำพยาน และการนมัสการของคุณ

จงเรียนรู้ที่จะพูดว่า “สรรเสริญพระเจ้า ผู้ทรงอวยพรข้าพเจ้าในทุกสิ่ง และทำให้ข้าพเจ้าเป็นคำพยานถึงพระสิริของพระองค์ และการสำแดงแห่งพระคุณและความชอบธรรมของพระองค์” คุณเป็นผู้ได้รับพรของพระเจ้า และไม่เพียงแค่นั้น คุณยังเป็นผู้แจกจ่ายพระพรของพระองค์อีกด้วย

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์นมัสการและยกย่องความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในวันนี้ เพราะว่าพระองค์ได้ทรงอวยพรข้าพระองค์ด้วยพระพรฝ่ายวิญญาณนานาประการในสวรรคสถานในพระคริสต์ ข้าพระองค์ตระหนักว่าข้าพระองค์เป็นผู้รับพระพรของพระองค์ ส่งต่อไปให้คนในยุคของข้าพระองค์ด้วยพระพรนานาประการแห่งแผ่นดินของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กาลาเทีย 3:7-9; 2 เปโตร 1:3; 1 เปโตร 3:9


Comments are closed