พุธ ที่ 12 เมษายน 2017
คุณเป็นผู้ชนะในพระเยซูคริสต์
You’re A Victor In Christ Jesus

“เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้า คือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์” (โรม 8:28)

    ไม่มีคริสเตียนคนไหนที่ควรจะตกเป็นเหยื่อในสถานการณ์ใดๆ ที่คุณสูญเสียงาน ธุรกิจ หรือทุกสิ่งที่คุณเคยมี ไม่ควรเป็นสิ่งที่ทำให้คุณตกเป็นผู้รับเคราะห์ ที่คุณเผชิญกับสิ่งที่ไม่ดีมากมายเพราะว่าพ่อแม่ของคุณทิ้งคุณไปเมื่อตอนคุณยังเด็กนั้นไม่ควรเป็นข้อแก้ตัวในการที่คุณจะดำเนินชีวิตเหมือนเป็นผู้รับเคราะห์ เผชิญกับสถานการณ์ในชีวิตอย่างซึ่งหน้า ด้วยรอยยิ้มของผู้ชนะและท่าทีของกษัตริย์ เพราะว่าผู้ที่อยู่ภายในคุณนั้นยิ่งใหญ่กว่าปัญหาทุกอย่างในโลกนี้

พระคำของพระเจ้า กฎของพระวิญญาณ ได้ทำให้เกิดผล พระคำกล่าวว่า “เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้า คือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์” (โรม 8:28) นี่ไม่ใช่สิ่งที่กล่าวถึงทุกคนในโลกนี้ แต่สำหรับคนที่รักพระเจ้า ผู้ที่ถูกสร้างใหม่ ควรที่จะทำให้สิ่งนี้เกิดผลได้ ทุกสิ่งในชีวิตได้รับการตั้งโปรแกรมเพื่อให้เป็นประโยชน์สำหรับคุณ ไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นในโลกนี้ที่จะทำให้คุณเสียเปรียบ

คริสเตียนสามารถพ่ายแพ้ได้ด้วยการเลือก การอนุญาต หรือความไม่รู้ของพวกเขา พระเจ้าตรัสว่าคนของเราทุกทำลายเพราะขาดความรู้ เราได้รับพระพรจาก
พระเจ้าอย่างมากมายจนแม้ว่าในความผิดพลาดส่วนตัวของเรา พระองค์ก็จะไม่โทษเรา พระองค์มีทางออกเสมอ พระองค์ทรงเป็นสติปัญญาของเรา เมื่อคุณพบกับอุปสรรค แม้ปัญหาที่ตัวเองสร้างขึ้น ในท่ามกลางปัญหานั้น ด้วยความถ่อมใจกล่าวว่า “พระเจ้า ข้าพระองค์จะออกไปจากสถานการณ์นี้ได้อย่างไร?” “ข้าพระองค์ควรทำอย่างไร?” และในความรัก รับเอาการทรงนำของพระองค์

พระองค์จะทรงตอบคุณเร็วกว่าที่คุณจะสามารถจินตนาการได้ ความรักของพระองค์สำหรับเราทำให้พระองค์มีความสัมพันธ์กับเราเช่นนั้น ดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณ จงปฏิเสธที่จะเป็นผู้รับเคราะห์ หรือกลัว คุณคือผู้ชนะในพระเยซูคริสต์ จงดำเนินชีวิตเช่นนั้น

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการปลอบประโลมจากพระคำ ข้าพระองค์เป็นผู้ชนะในชีวิต ทุกสิ่งเป็นไปด้วยดีสำหรับข้าพระองค์ เพราะว่าข้าพระองค์รักพระองค์ และข้าพระองค์ได้รับการทรงเรียกเพื่อพระประสงค์ของพระองค์ ข้าพระองค์เผชิญกับสถานการณ์ในชีวิตซึ่งหน้า ด้วยรอยยิ้มของผู้ชนะ โดยรู้ว่าไม่มีสิ่งใดที่ต่อสู้กับข้าพระองค์จะสำเร็จได้ เพราะว่าผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอยู่ภายในข้าพระองค์! สติปัญญาของพระองค์ทำงานในข้าพระองค์เพื่อให้ข้าพระองค์ทราบว่าควรจะทำอะไรเสมอ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 8:31-37; 1 ยอห์น 4:4


Comments are closed