เสาร์ ที่ 3 ตุลาคม 2015

คุณเป็นตัวแทนของอาณาจักรฝ่ายวิญญาณ
You Represent A Spiritual Kingdom

“จงฝังความคิดของท่านไว้กับสิ่งทั้งหลายที่อยู่เบื้องบน ไม่ใช่กับสิ่งทั้งหลายซึ่งอยู่ที่แผ่นดินโลก” (โคโลสี 3:2)

    คุณรู้หรือไม่ว่าพันธกิจคริสเตียนนั้นเป็นพันธกิจฝ่ายวิญญาณ! ใช่อย่างแน่นอน! อาณาจักรของพระเจ้าเป็นอาณาจักรฝ่ายวิญญาณ พระเยซูตรัสไว้ว่า “…อาณาจักรของเรามิได้เป็นของโลกนี้…” (ยอห์น 18:36) นั่นหมายความว่าพระองค์มีอาณาจักรอยู่จริง แต่ว่าไม่ได้เป็นของโลกนี้ โดยสิทธิ์ของการบังเกิดใหม่นั้น เราได้กลายเป็นชนชาติของอาณาจักรฝ่ายวิญญาณของพระเจ้า นี่คือโลกที่พระเจ้าทรงคาดหวังให้คุณอยู่

โลกนี้ไม่ได้เป็นบ้านถาวรของคุณ คุณอยู่ในโลกนี้ในฐานะเพียงนักเดินทางเท่านั้น ตามที่พระคัมภีร์ได้เขียนไว้ เราจะอยู่ในโลกนี้เพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้น เพราะว่าวันหนึ่ง โลกนี้จะถูกแทนที่ด้วยอีกโลกหนึ่ง (วิวรณ์ 21:1) ดังนั้นคุณจะต้องจดจ่อความสนใจของคุณในสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริง และไม่ใช่ความสุขเพียงชั่วคราวบนโลกใบนี้เท่านั้น โคโลสี 3:2-4 กล่าวว่า “จงฝังความคิดของท่านไว้กับสิ่งทั้งหลายที่อยู่เบื้องบน ไม่ใช่กับสิ่งทั้งหลายซึ่งอยู่ที่แผ่นดินโลก เพราะว่าท่านได้ตายแล้วและชีวิตของท่านซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้า เมื่อพระคริสต์ผู้ทรงเป็นชีวิตของเราจะทรงปรากฏ ขณะนั้นท่านก็จะปรากฏพร้อมกับพระองค์ในสง่าราศีด้วย” จนกว่าคุณจะมาถึงระดับของชีวิตของคุณที่พระคริสต์ทรงเป็นจุดศูนย์รวมความสนใจของคุณ คุณก็จะยังดำเนินชีวิตที่ว่างเปล่า ไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถแข่งกับความรักของคุณต่อพระเจ้าได้ ไปให้ถึงจุดนั้นที่ความรักของคุณที่มีต่อพระเยซูและความสนใจในการขยายอาณาจักรของพระองค์เป็นทั้งหมดที่สำคัญสำหรับคุณ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสและสิทธิพิเศษในการเป็นสมาชิกในอาณาจักรฝ่ายวิญญาณของพระองค์ ความรักที่มีต่อพระองค์และการดำเนินชีวิตอยู่เพื่อพระองค์นั้นคือทั้งหมดที่สำคัญสำหรับข้าพระองค์ และข้าพระองค์ประกาศความทุ่มเทของข้าพระองค์ในการขยายอาณาจักรของพระองค์ ในขณะที่ข้าพระองค์ประกาศข่าวประเสริฐออกไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กาลาเทีย 2:20; ฟีลิปปี 3:20


Comments are closed