จันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2019

คุณเป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์
You Represent Jesus Christ

และเมื่อท่านทั้งหลายทำสิ่งใดไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือด้วยการประพฤติ จงทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า และขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดา โดยทางพระองค์ (โคโลสี 3:17)

    ข้อพระคัมภีร์ข้างบนนั้นเป็นการแนะนำ โดยบอกว่า “ไม่ว่า” สิ่งที่คุณทำไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการกระทำก็ควรอยู่ในพระนามของพระเยซูคริสตเจ้า ทำไม? เพราะว่าคุณอยู่ในพระองค์ คุณเกิดมาจากพระองค์ พระองค์ตรัสว่า “เราเป็นเถาองุ่น พวกท่านเป็นแขนง…” (ยอห์น 15:5) และ 1 โครินธ์ 6:17 กล่าวว่า “แต่คนที่ผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้า ก็เป็นจิตวิญญาณเดียวกับพระองค์” เราเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์แบบแบ่งแยกไม่ได้ ความประพฤติ ลักษณะชีวิต และอุปนิสัยของคุณควรสะท้อนถึงพระองค์เสมอ เพราะว่าคุณเป็นไอคอนของพระองค์ คุณเป็นตัวแทนของเขา

พระคริสต์ควรและจะต้องถูกเห็นและได้ยินในคุณ พระเยซูตรัสว่าผู้ที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดา เพราะพระองค์เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์ของพระบิดา พระองค์เป็นภาพสะท้อนของพระบิดา พระสิริของพระองค์ ภาพลักษณ์ที่แสดงออกของความเป็นบุคคลของพระองค์ (ฮีบรู 1:3) 1 ยอห์น 4:17 กล่าวว่าพระเยซูทรงเป็นเช่นไร คุณก็เป็นเช่นนั้นในโลกนี้ หมายความว่าเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงเป็นส่วนขยายของพระบิดา คุณก็เป็นเหมือนกัน วันนี้คุณดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ และทำทุกสิ่งในฐานะตัวแทนของพระเยซู นั่นคือคุณทำงานในพระนามของพระองค์

ดังนั้นจงดำเนินชีวิตและพูดคุยในฐานะมนุษย์พระเจ้า การตระหนักรู้นี้นำมาซึ่งมุมมองที่แตกต่างต่อบุคลิกของคุณ จงอ่านข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราอีกครั้ง ซึ่งกล่าวว่าดำเนินชีวิต พูด และดำเนินชีวิตของคุณในพระนามขององค์พระเยซูเจ้า! ลองคิดถึงสิ่งนี้ว่าเราสามารถใช้คำพูดที่ทำให้คนเจ็บปวดหรือทารุณได้มากแค่ไหนในพระนามของพระองค์? ไม่มี! คุณสามารถแสดงการกระทำที่ไม่เหมาะสมในพระนามของพระเยซูได้มากแค่ไหน? ไม่มี! เมื่อคุณพูดและกระทำในพระนามของพระเยซูผลลัพธ์ที่ได้ก็คือความเป็นเลิศ พระองค์จะถูกได้ยินในคำพูดของคุณและถูกเห็นในการกระทำของคุณ

จงดำเนินชีวิตทุกวันด้วยการตระหนักถึงการเป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์ อย่าลืมว่าคุณเป็นใคร อย่ามีวันหยุดสำหรับลักษณะนิสัยของคุณ จงให้พระลักษณะของพระคริสต์สอดคล้องในทุกที่ที่คุณไป เมื่อคุณอยู่ในคริสตจักร ที่บ้าน ที่ทำงาน ในตลาด ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม การสื่อสารและการกระทำของคุณควรจะเหมือนกัน นั่นคือเต็มไปด้วยพระคุณ ใจดี และยอดเยี่ยม ในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    ฉันเป็นทูต เป็นตัวแทนที่มีสติของพระเยซูคริสต์ ดำเนินชีวิตในพระนามของพระองค์! การสื่อสารและการกระทำของฉันแสดงให้เห็นถึงเอกภาพและการเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระผู้เป็นเจ้า และเมื่อพระคำของพระเจ้าเข้ามาในวิญญาณของฉันฉันก็ถูกเปลี่ยนไปสู่ภาพลักษณ์เดียวกันจากพระสิริสู่พระสิริโดยพระวิญญาณ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติมเอเฟซัส 5:1-2; มัทธิว 5:48; ยากอบ 3:2


Comments are closed