อังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2016

คุณเป็นตัวแทนของพระองค์ที่จะปกครอง
You Rule On His Behalf

“พระเจ้าทรงใช้คทาทรงฤทธิ์ของพระองค์ท่านไปจากศิโยน จงครอบครองท่ามกลางศัตรูของพระองค์ท่านเถิด ” (สดุดี 110:2)

    เมื่อพูดถึงพระเยซู พระคำกล่าวว่า “…พระองค์จะต้องทรงปกครองอยู่ก่อน จนกว่าพระองค์จะได้ทรงปราบศัตรูทั้งสิ้นให้อยู่ใต้พระบาทของพระองค์” (1 โครินธ์ 15:25) ไม่ได้เกี่ยวกับพระองค์ทรงครอบครองในสวรรค์ แต่ในโลกนี้ พระเจ้าได้วางทุกสิ่งไว้ใต้พระบาทของพระองค์แล้ว เอเฟซัส 1:22 กล่าวว่า “พระเจ้าได้ทรงปราบสิ่งสารพัดลงไว้ใต้พระบาทของพระคริสต์ และได้ทรงตั้งพระองค์ไว้เป็นประมุขเหนือสิ่งสารพัดแห่งคริสตจักร” ดังนั้นพระเยซูจึงเป็นประมุขเหนือทุกสิ่ง

อิสยาห์ 9:6 กล่าวว่า “ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา มีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เรา และการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่าน…” สังเกตว่า พระคำไม่ได้กล่าวว่าการปกครองจะอยู่เหนือศีรษะของท่าน แต่จะอยู่เหนือบ่าของท่าน พระเยซูทรงเป็นศีรษะหรือประมุข การปกครองอยู่เหนือบ่าของท่าน นั่นคือพระกายของพระองค์ คือคริสตจักร ดังนั้นเมื่อผู้เขียนสดุดีกล่าวว่า “พระเจ้าทรงใช้คทาทรงฤทธิ์ของพระองค์ท่านไปจากศิโยน จงครอบครองท่ามกลางศัตรูของพระองค์ท่านเถิด” (สดุดี 110:2) โดยผ่านทางคริสตจักร คือพระกายของพระองค์ที่พระองค์ทรงปกครอง พระองค์ทรงปกครองโดยผ่านทางเรา

ในฐานะสมาชิกในพระกายของพระคริสต์ คุณเป็นตัวแทนของพระองค์ในการปกครอง ถึงแม้ว่าคุณคิดว่าคุณเป็นนิ้วเท้าที่เล็กที่สุด คุณยังอยู่เหนือทุกสิ่ง เพราะว่าคุณนั่งอยู่ร่วมกับพระคริสต์ “สูงยิ่งเหนือบรรดาเทพผู้ครอง เหนือศักดิเทพ เหนืออิทธิเทพ เหนือเทพอาณาจักร และเหนือนามทั้งปวงที่เขาเอ่ยขึ้น มิใช่ในยุคนี้เท่านั้น แต่ในยุคที่จะมาถึงด้วย” สรรเสริญพระนามของพระองค์ตลอดไป!

สิ่งนี้หมายความว่าในยุคสุดท้ายนี้ ในฐานะลูกของพระเจ้า คุณถูกคาดหวังให้ลุกขึ้นและรับเอาที่ของคุณแห่งการปกครอง และครอบครองในนามของพระเยซูเหนือสถานการณ์ต่างๆ โรม 5:17 กล่าวว่า “…คนทั้งหลายที่รับพระกรุณาอันไพบูลย์ และรับของประทานคือความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิต และครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียว คือพระเยซูคริสต์” ภาษากกรีที่แปลคำว่า “ครอบครอง” ในข้อพระคำนี้คือกำกิริยา “เป็นกษัตริย์” คุณถึงเรียกให้เป็นกษัตริย์ (ครอบครอง) ในชีวิต กษัตริย์ออกกฎหมาย ดังนั้นจงกล่าวพระคำและมองเห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้น

โลกนี้และทุกสิ่งที่อยู่ในโลกนี้ได้ถูกมอบไว้แก่คุณแล้ว จงกล้าที่จะยึดครองเพราะว่าคุณมีอำนาจครอบครอง จงเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ สั่งพายุที่พัดต้านมาในนามของพระเยซู จงปฏิเสธที่จะเจ็บป่วย ปฏิเสธที่จะยากจน จงเป็นผู้ควบคุมและออกคำสั่ง มีชัยชนะทุกวัน ครอบครองและปกครองในชีวิตในฐานะที่คุณเป็นกษัตริย์

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าเป็นในสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าเป็น ข้าพเจ้าเป็นอวัยวะในพระกายของพระองค์ เป็นเนื้อและกระดูกของพระองค์ ครอบครอง ปกครอง และมีชัยชนะเหนือสถานการณ์ต่างๆ โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณของพระเจ้า ข้าพเจ้ายึดครองทุกสิ่งที่เป็นของข้าพเจ้าในพระคริสต์ ชื่นชมในชีวิตของข้าพเจ้าอย่างมากที่สุด เพื่อพระเกียรติแด่พระนามของพระองค์! สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 28:18; 1 ยอห์น 4:4


Comments are closed