จันทร์ ที่ 5 กันยายน 2016

คุณเป็นการแสดงออกของถ้อยคำของคุณ

You’re The Expression Of Your Words

“เพราะว่า พระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตายและทรงพลานุภาพอยู่เสมอ คมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ แทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณ ตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูก และสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วย” (ฮีบรู 4:12)

    ของประทานตามธรรมชาติที่สำคัญที่สุดซึ่งได้ถูกประทานให้กับมนุษย์นั้นคือความสามารถในการพูด พระเจ้าได้ให้ความสามารถพิเศษนี้เพื่อที่เราจะสามารถเป็นเหมือนพระองค์ได้ ถ้อยคำไม่ใช่ภาษา ถ้อยคำคือวิญญาณ พระเยซูตรัสว่า “จิตวิญญาณเป็นที่ให้มีชีวิต ส่วนเนื้อหนังไม่มีประโยชน์อันใด ถ้อยคำซึ่งเราได้กล่าวกับท่านทั้งหลายนั้น เป็นจิตวิญญาณและเป็นชีวิต” (ยอห์น 6:63)

ชีวิตของคุณเป็นสิ่งที่เกิดจากถ้อยคำของคุณ คุณเป็นในสิ่งที่คุณพูด ความคิดของคุณ และการแสดงออกถึงความเห็นของคุณ สิ่งที่คุณมองดู “ตัวคุณ” ทุกวันที่บ้าน ในที่ทำงาน บนถนน หรือที่ตลาด คือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงถ้อยคำและความคิดของคุณ คุณคือถ้อยคำของคุณ นั่นคือคนที่คุณเป็น ไม่มีมนุษย์คนใดที่แตกต่างจากถ้อยคำของเขา ถ้าถ้อยคำของคนหนึ่งไม่เกิดผล คุณลักษณะของเขาก็จะผิดแปลกไป คุณคือผลแห่งถ้อยคำของคุณ

ในมัทธิว 12:37 พระเยซูตรัสว่า “เหตุว่าที่เจ้าจะพ้นโทษได้ หรือจะต้องถูกปรับโทษนั้น ก็เพราะวาจาของเจ้า” นี่หมายความว่าถ้ามนุษย์จะได้รับการช่วยให้พ้นโทษได้ก็เพราะว่าถ้อยคำของเขา และถ้าเขาต้องถูกปรับโทษนั้นก็เพราะถ้อยคำของเขา ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ในฐานะลูกของพระเจ้า คุณจะต้องพูดอย่างถูกต้อง ใส่ถ้อยคำของพระเจ้าไว้ที่ปากของคุณและทำให้ตัวคุณเองแข็งแรง ปลอดภัย รุ่งเรือง และมีชัยชนะ

คุณไม่ใช่ร่างกายธรรมชาติที่คุณมองเห็น ภาพสะท้อนที่คุณมองเห็นในกระจกนั้นไม่ใช่ทั้งหมดเกี่ยวกับตัวคุณ คุณเป็นวิญญาณและร่างกายของคุณเป็นเพียงแค่บ้านของคุณเท่านั้น เป็นที่อาศัยชั่วคราว ในโลกฝ่ายวิญญาณ เมื่อพระเจ้ามองดูคุณ พระองค์ทรงมองเห็นถ้อยคำของคุณ ไม่เพียงแต่เนื้อหนังและกระดูก เมื่อคุณพูด ถ้อยคำของคุณเข้าไปสู่โลกฝ่ายวิญญาณและไม่มีวันตาย วันหนึ่งคุณจะเห็นถ้อยคำของคุณและคุณจะประหลาดใจที่ถ้อยคำเหล่านั้นเหมือนคุณอย่างมาก

คำอธิษฐาน

    ลิ้นของข้าพเจ้าเป็นต้นไม้แห่งชีวิต และวิญญาณของข้าพเจ้าเป็นแหล่งเก็บพระคำของพระเจ้า ออกมาจากใจและจากปากของข้าพเจ้าคือแม่น้ำแห่งชีวิตที่ไหลออกมา ส่งผลกระทบต่อโลกของข้าพเจ้าด้วยพระพร ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: อิสยาห์ 55:10-11


Comments are closed