วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2019

คุณเปล่งประกายความงดงามของพระองค์ออกมา
You Radiate His Beauty

“พระเจ้าทรงทอแสงออกมาจากศิโยนนครแห่งความงามพร้อมสรรพ”(สดุดี 50:2)

     ในคำเผยพระวจนะเหล่านี้ศิโยนหมายถึงคริสตจักร เพราะเป็นที่ประทับของพระเจ้า สิ่งนี้ถูกเปิดเผยในพระคำของพระเจ้าในฐานะของความงดงามที่สมบูรณ์แบบซึ่งเป็นสถานที่ที่พระจ้าทรงทอแสงออกมา แต่ฉบับคิงเจมส์และฉบับแปลอื่นๆ ไม่ได้แปลข้อพระคัมภีร์ข้างบนนี้อย่างถูกต้อง ในภาษาฮีบรูดั้งเดิมส่วนท้ายของพระคัมภีร์ให้ความหมายถึงความต่อเนื่อง มันควรถูกแปลว่า “ออกมาจากศิโยน ความงดงามอันสมบูรณ์แบบ พระเจ้าทรงทอแสงออกมา” นั่นคือพระสิริของพระองค์ส่องออกไปใน สดุดี 90:17 เราเห็นถึงเสียงร่ำร้องที่เต็มไปด้วยความปรารถนาของโมเสส คนของพระเจ้า ในขณะที่เขาอธิษฐานว่า “…ขอให้ความ

งดงามขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายอยู่เหนือเหล่าข้าพระองค์ และขอทรงสถาปนาผลงานจากมือของข้าพระองค์ทั้งหลายไว้เหนือพวกข้าพระองค์..” ช่างเป็นคำอธิษฐานที่ดีอะไรเช่นนี้! เขากำลังพูดถึงพระรัศมีของพระเจ้าเหนือคุณในฐานะลูกของพระเจ้าซึ่งผลิตความเป็นเลิศ นั่นคือความงดงามของพระองค์

แต่ขอบพระคุณพระเจ้า! คำอธิษฐานนั้นได้รับคำตอบแล้วในเรา เราเป็นมงกุฎแห่งความงดงามของพระองค์ (ยากอบ 1:18) มีบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตของคุณ นั่นคือคุณแบกพระสิริของพระเจ้าไปทุกที่ที่คุณไป และความงดงามนั้นนำมาซึ่งความพึงพอใจ ความโปรดปราน การส่งเสริม และการเพิ่มพูนมาสู่ชีวิตของคุณ

จงตระหนักเสมอว่าคุณถูกตกแต่งไปด้วยเครื่องประดับที่งดงามของพระเจ้า ชุ่มโชกไปด้วยสายฝนของพระวิญญาณ ในแม่น้ำแห่งการไหลของพระองค์ พระองค์ส่งผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ไปเพื่อบอกลูกหลานของอิสราเอลว่าพระองค์ได้ประทานความงดงามให้พวกเขาแทนขี้เถ้า (อิสยาห์ 61:3) นั่นคือเครื่องประดับแห่งความงดงาม

แทนที่จะอนุญาตให้สถานการณ์ทำให้คุณตั้งคำถามเกี่ยวกับการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของคุณ จงเรียนรู้ที่จะเห็นความงดงามของพระเจ้า จงขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตที่งดงามของคุณ อย่าอนุญาตให้สถานการณ์เปลี่ยนบุคคลที่คุณเป็น คุณเป็นความงดงามของพระเจ้า ไอคอนของพระองค์ พระฉายที่สำแดงออกของพระองค์ และพระสิริที่เปล่งประกายของพระองค์ คุณเปล่งประกายความโอ่อ่าตระการของพระองค์ออกมา ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ฉันเป็นการสำแดงออกแห่งพระสิริของพระเจ้า ไอคอน พระฉายที่สำแดงออกของพระองค์ และพระสิริที่เปล่งประกายของพระองค์! ฉันปลดปล่อยความเป็นเลิศและความสมบูรณ์แบบของพระเจ้า และชีวิตของฉันเป็นคำพยานแห่งพระปัญญาและพระคุณของพระเจ้า ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 50:2; ฮีบรู 1:3; สดุดี 90:17; 2 โครินธ์ 3:18


Comments are closed