จันทร์ที่ 29 เมษายน 2013

คุณเต็มล้นด้วยพระคุณ
You’re Full Of Grace

“ขอให้พระคุณของพระเยซูคริสตเจ้า ความรักแห่งพระเจ้า และความสนิทสนมซึ่งมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ จงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด” (2 โครินธ์ 13:14)

พระคุณคือแสงสะท้อนภายนอกของพระสิริของพระเจ้าในวิญญาณของคุณ คือความโปรดปรานของพระเจ้าที่สำแดงในชีวิตของคุณ เอเฟซัส 4:7 บอกกับเราว่า “…แต่ว่าพระคุณนั้นทรงโปรดประทานแก่เราทุกๆ คน ตามขนาดที่พระคริสต์ประทานให้” ดังนั้นคุณเต็มล้นด้วยพระคุณ ยอห์น 1:16 กล่าวว่า “และเราทั้งหลายได้รับจากความบริบูรณ์ของพระองค์ เป็นพระคุณซ้อนพระคุณ” คุณได้รับความเต็มล้นของพระเจ้าในการเป็นผู้สำแดงพระคุณของพระองค์
พระคุณคืออิทธิพลเหนือธรรมชาติที่ทำงานภายในคุณ ที่ทำให้ทุกสิ่งที่คุณทำรุ่งเรืองขึ้น เป็นความสามารถของพระเจ้าที่ทำให้เกิดการเพิ่มพูน การเลื่อนขั้น และการก้าวหน้า! อย่างไรก็ตาม ปริมาณที่คุณอนุญาตให้พระคุณของพระเจ้าสะท้อนออกมาภายนอกนั้นขึ้นอยู่กับคุณ ยิ่งคุณเติมเต็มหัวใจของคุณด้วยพระคำของพระเจ้า และให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในชีวิตของคุณมากเท่าใด พระคุณก็ส่องออกมาสู่ภายนอกได้มากเท่านั้น
คุณสามารถและควรเพิ่มพูนการสะท้อนออกมาของพระสิริของพระเจ้าในวิญญาณของคุณ จนกระทั่งคนอื่นสามารถมองเห็นและเป็นพยานได้ พวกเขาอาจจะไม่สามารถอธิบายได้ แต่พวกเขาจะสรรเสริญพระเจ้าสำหรับความงดงามและความยอดเยี่ยมของพระองค์ที่สำแดงออกในชีวิตของคุณ ใน 2 เปโตร 3:18 พระวิญญาณของพระเจ้า ผ่านทางเปโตรได้กำชับเราให้เติบโตในพระคุณ “แต่ขอท่านทั้งหลายจงเจริญขึ้นในพระคุณและในความรู้ ซึ่งมาจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเรา”
คำว่า “เจริญขึ้น” ในภาษากรีกคือคำว่า “auxano” และหมายความว่า “เพิ่มพูน” หรือ”ขยาย” พูดอีกนัยหนึ่งคือว่าพระเจ้าต้องการให้คุณเพิ่มพูนในพระคุณและในความรู้ ซึ่งมาจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเรา” ยกตัวอย่างเมื่อพระเยซูยังเป็นเด็ก พระคัมภีร์กล่าวว่า พระองค์ “…เจริญวัยแข็งแรงขึ้น ประกอบด้วยสติปัญญาและพระคุณของพระเจ้าอยู่กับท่าน” (ลูกา 2:40) พระองค์เพิ่มพูนขึ้นในพระคุณ แม้ตอนที่พระองค์เป็นเด็ก และพระองค์ได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งปวง (ลูกา 2:52) พระคุณของพระเจ้าจะดึงดูดคน สิ่งของ และแหล่งทรัพยากรที่ดีที่คุณต้องการในการดำเนินในน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณ
เฉลิมฉลองพระคุณนั้นในชีวิตของคุณวันนี้

คำอธิษฐาน
ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณของพระองค์ที่นำการยอมรับ ความโปรดปราน ความสุข และความได้เปรียบมาให้ข้าพระองค์! ข้าพระองค์ออกไปในวันนี้ โดยตระหนักถึงการทำงานภายในและการสำแดงภายนอกของพระคุณของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ และข้าพระองค์กำลังเติบโตในพระคุณนั้น และในความรู้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 เปโตร 3:18


Comments are closed