อาทิตย์ ที่ 30 กันยายน 2018
คุณอยู่ในพันธกิจหนึ่ง
YOU’RE ON A MISSION

“พระองค์ตรัสสั่งพวกสาวกว่า พวกท่านจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน ใครเชื่อและรับบัพติศมาก็จะรอด แต่ใครไม่เชื่อจะต้องถูกลงโทษ” (มาระโก 16:15-16)

   องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงประทานนิมิตหนึ่งแก่เรา เป็นนิมิตที่ชัดเจนมาก และพวกเราแต่ละคนมีพันธกิจ และความชัดเจนของพันธกิจนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ทุกสิ่งในชีวิตของคุณต้องสอดคล้องกับพระประสงค์ที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้บนโลกนี้

อ่านข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นอีกครั้ง และมองเห็นถึงวัตถุประสงค์ของคุณบนโลกนี้ นั่นคือเรื่องความรอดของวิญญาณที่ไม่ได้รู้จักพระเจ้า คุณเป็นคนที่พระเจ้าได้ทรงเจิมตั้งและเลือกไว้เพื่อที่จะนำข่าวสารเรื่องความรอดของพระคริสต์ไปสู่โลกของคุณและที่อื่น ๆ

2 โครินธ์ 5:19-20 กล่าวว่า “คือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกับพระองค์โดยพระคริสต์ ไม่ทรงถือโทษในความผิดของพวกเขา และทรงมอบเรื่องราวการคืนดีนี้ให้เราประกาศ เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคริสต์ ….” นี่คือพันธกิจของคุณบนโลกนี้ จงปฏิเสธที่จะอนุญาตให้สิ่งใดมาทำให้คุณไขว้เขวไปจากสิ่งนี้ เพราะนี่คือความรับผิดชอบหลักของคุณ นี่เป็นจุดประสงค์ของชีวิตของคุณ จงเพ่งความสนใจไปที่สิ่งนี้

องค์พระผู้เป็นเจ้าต้องการคุณ พระองค์ทรงให้คุณอยู่ในโลกนี้เพราะว่าพระองค์ต้องการเข้าถึงคนจำนวนมากผ่านทางคุณ จงนำข่าวประเสริฐเข้าไปสู่โลกของคุณ จงแบ่งปันข่าวประเสริฐกับคนที่อยู่รอบ ๆ ตัวคุณต่อไป เพราะว่าเช่นเดียวกับเปาโล “ คุณจำเป็นต้องประกาศข่าวประเสริฐ” (1 โครินธ์ 9:16) ดังนั้นจงทำด้วยความกล้าหาญและด้วยความเชื่ออย่างแรงกล้า

ความรอดและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษยชาติเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดต่อพระเจ้า และเป็นเหตุผลที่พระองค์ทรงประทานพระบุตรของพระองค์มาเพื่อถูกตรึงเพื่อความบาปของมนุษย์ 2 เปโตร 3:9 กล่าวว่าพระเจ้า “ทรงอดทนกับพวกท่าน พระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้ใครพินาศเลย แต่ประสงค์ให้ทุกคนกลับใจใหม่” แต่พระเจ้าไม่สามารถช่วยใครให้รอดได้โดยปราศจากข่าวประเสริฐ ฤทธิ์อำนาจทุกอย่างของพระองค์ถูกห่อรวมไว้แล้วในข่าวประเสริฐแห่งพระคุณของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงบัญชาคุณให้เทศนาและสั่งสอน

ดังนั้นจงให้ชีวิตของคุณจริงจังกับข่าวประเสริฐ ไม่ว่าคุณจะทำการอยู่ที่ไหน, ไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่ จงถือว่าที่นั่นเป็นทุ่งนาของพันธกิจ ที่นั่นคือสถานที่ซึ่งพระเจ้าได้ทรงประทานให้แก่คุณในเวลานี้ ในตอนนี้ ให้รับใช้ด้วยพระวจนะ

คำอธิษฐาน

   พระบิดาที่รัก พระองค์ทรงสร้างตัวตนภายในของข้าพระองค์ พระองค์ได้สานข้าพระองค์เข้าด้วยกันในครรภ์มารดาของข้าพระองค์ในฐานะที่ข้าพระองค์เป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ซึ่งถูกสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดี ข้าพระองค์อยู่ในพันธกิจของการสถาปนาแผ่นดินของพระองค์ในหัวใจของมนุษย์ โดยการนำพวกเขาออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันอัศจรรย์! ขอบพระคุณสำหรับสิทธิพิเศษที่อัศจรรย์ของการเป็นผู้ร่วมงานกับพระองค์ในการประกาศนำดวงวิญญาณ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม ยอห์น 4:34; อิสยาห์ 43:7; ยอห์น 15:16


Comments are closed